PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

KOD: 13.2 - Skuteczność cytrynianu sildenafilu w leczeniu zaburzeń wzwodu u młodych mężczyzn, stosujących substancje dopingujące bez wskazań medycznych
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2006/59/Suplement 1.

autorzy

Roland Dadej 1, Brunon Dadej 2, Zbigniew Kwias 1, Paweł Kalwas 1
1 Katedra i Klinika Urologii Akademii Medycznej w Poznaniu
2 Poradnia Urologiczna NZOZ Centrum Medyczne HCP w Poznaniu

streszczenie

Wprowadzenie. Młodzi mężczyźni uprawiający sporty siłowe często stosują substancje dopingujące dla zwiększenia wydolności organizmu i rozbudowy masy i siły mięśniowej. Wśród działań ubocznych jako jedne z pierwszych pojawiają się zaburzenia wzwodu. Dolegliwości te w poważnym stopniu obniżają jakość życia i wymagają pilnej terapii.
Cel pracy. Ocenie poddano skuteczność leczenia cytrynianem sildenafilu (Viagra(R)) zaburzeń wzwodu w grupie młodych mężczyzn, stosujących substancje anaboliczne bez wskazań medycznych jako środki dopingujące w sportach siłowych.
Materiał i metody. Badaniem objęto grupę trzydziestu mężczyzn w wieku 18-33 lat (średnio 23), uprawiających sporty siłowe, którzy stosowali środki anaboliczne w celu poprawy wydolności fizycznej i przyrostu masy i siły mięśniowej, bez wskazań medycznych i poza kontrolą lekarską, u których wystąpiły zaburzenia wzwodu. Poprawę po leczeniu oceniano porównując wyniki badania za pomocą kwestionariusza International Index of Erectile Function - 5 (IIEF-5), sześciopunktowego kwestionariusza oceny jakości życia (QoL) (wyniki: 0 - doskonale, 6 - nie do zniesienia) oraz kwestionariusza oceny jakości wzwodu (QEQ) (wyniki: 7 punktów - bardzo źle, 35 - doskonale) przed i po trzymiesięcznym leczeniu farmakologicznym. Chorzy stosowali lek w najniższej skutecznej dawce i z częstością wynikającą z ich potrzeb. Po leczeniu chorzy oceniali swą satysfakcję z leczenia w skali 1 do 5 (1 - pełna satysfakcja, 5 - leczenie jest złe). Wyniki poddano analizie statystycznej.
Wyniki. Jakość życia w grupie badanej przed leczeniem oceniana była średnio na 4,97 (odchylenie std. 0,75) zaś po leczeniu 1,77 (odchylenie std. 0,85). Wartości IIEF-5 w badanej populacji przed leczeniem wynosiły średnio 14,97 (+/- 3,52), zaś po stosowaniu terapii 20,52 (+/- 2,13). Jakość wzwodu przed farmakoterapią chorzy określali na 16,90 (+/-4,12), zaś po niej na 30,39 (+/- 3,27). Satysfakcja z zastosowanego leczenia kształtowała się na poziomie 1,55 (+/- 0,72). Dla każdego z parametrów wykazano statystycznie znamienną poprawę. (Wilcoxon Signed Ranks Test; poziom istotności testu p<0,001).
Wnioski. Stosowanie substancji dopingujących w sportach siłowych, poza kontrolą medyczną i w bardzo wysokich dawkach, zwykle prowadzi do zaburzeń gospodarki hormonalnej. Jednym z pierwszych objawów są zaburzenia wzwodu występujące w poważnym nasileniu. Zastosowanie cytrynianu sildenafilu zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami farmakoterapii jest wysoce skuteczne i poprawia jakość życia chorych w znaczący sposób. Badani mężczyźni, mimo znacznego nasilenia dolegliwości przy włączeniu terapii, nie wymagali stosowania ponadprzeciętnych dawek leku. Wyniki leczenia satysfakcjonują chorych.