PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

KOD: 21 - Ocena porównawcza gojenia rany nerki zaopatrywanej klejem fibrynowym i szwami poliglaktynowymi w modelu eksperymentalnym młodego szczura
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2006/59/Suplement 1.

autorzy

Paweł Kroll
Katedra Chirurgii Dziecięcej, Klinika Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej AM w Poznaniu

streszczenie

Cel pracy. Ocena wpływu użycia kleju fibrynowego na chirurgiczne zaopatrzenie, gojenie rany i dalszy wzrost operowanej nerki.
Materiał i metody. Porównawcze, prospektywne badanie na modelu zwierzęcym. Do operacji wykorzystano młode, 5-7 tygodniowe szczury rasy Wistar. Podłużne, dwubiegunowe nacięcie miąższu nerkowego wykonano u 140 zwierząt. Ranę nerki sklejono klejem fibrynowym u 70 osobników. U 70 zwierząt z grupy kontrolnej ranę nerki zaopatrzono tradycyjnymi, wchłanialnymi szwami (Poliglaktyna 910). W obu grupach wydzielono podgrupy różniące się czasem obserwacji pooperacyjnej (A: 4 tygodnie, B: 24 tygodnie). Pod koniec okresu obserwacji wykonywano badania urograficzne, sekcyjne i histologiczne. Oceniano także: czas operacji, śródoperacyjną utratę krwi, powikłania śród- i pooperacyjne. Przeanalizowano wymiary, przyrosty wymiarów nerek oraz budowę histologiczną blizn operowanych nerek.
Wyniki. W grupie badanej czas operacji był krótszy (p<0,000001), utrata krwi mniejsza (p<0,000001) niż w grupie kontrolnej. W grupie kontrolnej stwierdzono dwa zgony spowodowane krwawieniem z rany pooperacyjnej. Między grupami stwierdzono wyraźne różnice w badaniach urograficznych. Statystycznie istotne różnice pomiędzy grupami stwierdzono w: nasileniu zrostów około nerkowych (<0,000001), kształcie operowanych nerek, masie (p<0,05) w grupieA i (p<0,0001) w grupie B, wymiarach podłużnym (p<0,01) i strzałkowym (p<0,001). Znaczne różnice pomiędzy grupami obserwowano w badaniach histologicznych preparatów blizn operowanych nerek.
Wnioski. Zastosowanie kleju fibrynowego ułatwia przeprowadzenie operacji, skraca czas wykonania zabiegu, zmniejsza krwawienie śródoperacyjne. Klej fibrynowy wpływa pozytywnie na gojenie rany, w porównaniu z tradycyjnymi szwami chirurgicznymi zastosowanie kleju fibrynowego powoduje lepszy wzrost operowanych nerek.