PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

KOD: 8.2 - Rola powtórnej przezcewkowej elektroresekcji w ocenie pacjentów z powierzchownymi nowotworami pęcherza moczowego
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2006/59/Suplement 1.

autorzy

Janusz Ciechan, Ireneusz Ostrowski, Krzysztof Mazurek
Oddział Urologii Szpitala Specjalistycznego w Puławach

streszczenie

Wprowadzenie. Celem przezcewkowej elektroresekcji nowotworów pęcherza moczowego (TURT) jest usunięcie wszystkich guzów oraz ocena miejscowego zaawansowania choroby.
Cel pracy. Rola rutynowej powtórnej przezcewkowej elektroresekcji guzów (re-TURT) w ocenie i leczeniu chorych z powierzchownymi nowotworami pęcherza moczowego. Ocena liczby oraz stopnia zaawansowania (T) i zróżnicowania (G) guzów resztkowych.
Materiał i metody. Od maja 2004 do grudnia 2005 r. trzydziestu chorych (dwudziestu czterech mężczyzn i sześć kobiet) z pierwotnymi powierzchownymi nowotworami pęcherza moczowego przebyło re-TURT blizny oraz wszystkich miejsc podejrzanych w okresie czterech tygodni od pierwszej TURT, wykonanej w sposób standardowy (resekcja guza, jego dna i obrzeża oraz miejsc podejrzanych). W grupie tej było szesnastu (53%) chorych z nowotworami pojedynczymi (czterech w stopniu zaawansowania patologicznego Ta, pięciu - Ta/T1, siedmiu - T1) i czternastu (47%) z mnogimi (dwóch w stopniu zaawansowania patologicznego Ta, sześciu - Ta/T1, sześciu - T1). W ocenie doświadczonego urologa wykonującego zabieg pierwsze elektroresekcje były doszczętne.
Wyniki. Z trzydziestu chorych, poddanych re-TURT, u dwudziestu (67%) nie stwierdzono, natomiast u dziesięciu (33%) stwierdzono guzy resztkowe, w tym u jednego (3%) z Ta, u dwóch (6%) z Ta/T1 i u siedmiu (24%) z T1. Wśród tych dziesięciu chorych pięciu (17%) miało pierwotnie guz pojedynczy, pięciu guzy mnogie. W sześciu (20%) przypadkach były to guzy resztkowe w bliźnie po elektrorersekcji, w czterech (13%) nowe ogniska. W ocenie histopatologicznej wycinków po re-TURT u trzech (10%) chorych obniżono stopień zróżnicowania komórek nowotworowych. Ponadto w jednym przypadku podwyższono stopień zaawansowania patologicznego z T1 do T2.
Wnioski. Wielu chorych ma guzy resztkowe po pierwszej elektroresekcji nowotworów pęcherza moczowego. W naszym materiale stwierdzono je w 33% przypadków. Rutynowa re-TURT jest przydatna w rozpoznaniu guzów resztkowych i przeoczonych oraz pozwala zweryfikować pierwotny wynik badania histopatologicznego.