PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

KOD: 17 - Endoskopowe leczenie dzieci z odpływami pęcherzowo-moczowodowymi
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2006/59/Suplement 1.

autorzy

Bogusław Jakubowski, Janusz Ciechan, Ireneusz Ostrowski, Tadeusz Palec, Ludwik Kotliński
Oddział Urologii Szpitala Specjalistycznego w Puławach

streszczenie

Wprowadzenie. Odpływ pęcherzowo-moczowodowy (OPM) jest częstą patologią u dzieci, w wielu przypadkach wymagającą interwencji zabiegowej. Celem tych zabiegów jest ochrona układu moczowego przed zakażeniem lub jego trwałym uszkodzeniem. Endoskopową metodę leczenia OPM wprowadzono w Polsce w 1986 r.
Cel pracy. Celem pracy jest przedstawienie własnych doświadczeń i wyników endoskopowego leczenia w przypadkach odpływów pęcherzowo-moczowodowych z zastosowaniem materiałów syntetycznych: teflonu, kolagenu oraz dextranomeru z kwasem hialuronowym.
Materiał i metody. Analizie retrospektywnej poddano siedemdziesięcioro dzieci w wieku od 2 do 15 lat (sześćdziesiąt sześć dziewczynek oraz czterech chłopców) z OPM leczonymi endoskopowo w latach 1991-2005. W grupie tej było pięćdziesięcioro dziewięcioro dzieci z odpływami jednostronnymi oraz jedenaścioro z obustronnymi. OPM II stopnia stwierdzono u dwudziestu jeden dzieci, III stopnia u czterdziestu ośmiu oraz IV stopnia u jednego dziecka. Metoda polegała na endoskopowym, przezcewkowym podaniu substancji syntetycznych pod ujścia pęcherzowe moczowodów. W leczeniu stosowano teflon, kolagen, dekstromer z kwasem hialuronowym.
Wyniki. Skuteczność leczenia wczesna (1-3 dni), oceniana jako ustąpienie odpływu wyniosła dla wszystkich zastosowanych preparatów 84%, późna (12-24 miesięcy) dla teflonu i kolagenu 70%. Ocena odległych wyników leczenia przy zastosowaniu dekstranomeru z kwasem hialuronowym wymaga kontrolnych badań.
Wnioski. Przezcewkowy zabieg przeciwodpływowy jest mało inwazyjnym sposobem leczeniem odpływów pęcherzowo-moczowodowych, który z powodzeniem może być zastosowany także u małych dzieci. Jest minimalnie inwazyjną alternatywą leczenia operacyjnego. Wykonanie zabiegu przezcewkowego nie utrudnia późniejszego operacyjnego przeszczepienia moczowodu.