PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

KOD: 21.1 - Porównanie okołooperacyjnego stresu psychicznego u pacjentów przechodzących radykalną prostatektomię i adenomektomię nadłonową
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2006/59/Suplement 1.

autorzy

Paweł Kalwas, Zbigniew Kwias, Robert Kuźma, Witold Malendowicz, Michał Hrab
Klinika Urologii AM w Poznaniu

streszczenie

Wprowadzenie. Radykalna prostatektomia (stosowana w przypadku raka stercza) i adenomektomia nadłonowa (stosowana w przypadku łagodnego przerostu stercza) są otwartymi zabiegami operacyjnymi, wykonywanymi na prostacie. Wydaje się, że bardziej obciążającym chorego zabiegiem jest radykalna prostatektomia, która wiąże się ze znaczną śródoperacyjną utratą krwi i uszkodzeniem dużej ilości tkanki okolicy miednicy mniejszej. Z pobieżnych obserwacji klinicznych wynika jednak, że pacjenci ci łagodniej przechodzą rekonwalescencję. W ogólnie dostępnym piśmiennictwie brak jest prac porównujących obciążenie psychiczne u pacjentów przechodzących te zabiegi.
Cel pracy. Porównanie samopoczucia pacjentów przechodzących radykalną prostatektomię i adenomektomię nadłonową za pomocą sprawdzonych narzędzi określających nasilenie lęku, depresji, negatywnych emocji i agresji w okresie okołooperacyjnym.
Materiał i metody. Badano pięćdziesięciu pacjentów przechodzących radykalną prostatektomię i pięćdziesięciu pacjentów leczonych sposobem adenomektomii nadłonowej. W celu wyłączenia z badania pacjentów, którzy mają problemy ze zrozumieniem zadawanych w ankietach pytań, użyto skali Mini Mental State Examination. Badanie depresji przeprowadzono używając skal Becka oraz Hamiltona. Ocena lęku, depresji i agresji została dokonana za pomocą skali HADS-M (Hospital Anxiety Depression Scale). Lęk jako cecha i jako stan oceniany był za pomocą skali STAI-S i STAI-T (State-Trait Anxiety Inventory). W badaniu użyta została także skala funkcjonowania społecznego, aby sprawdzić, czy wyższy stres u niektórych pacjentów nie jest związany z gorszym niż u pozostałych funkcjonowaniem w życiu codziennym.
Wyniki. Pacjenci leczeni sposobem radykalnej prostatektomii nieznacznie gorzej, pod względem przeżyć psychicznych, przechodzą okres okołooperacyjny niż pacjenci leczeni z powodu łagodnego przerostu prostaty. Dynamika nasilenia negatywnych emocji także jest większa w grupie chorych po prostatektomii radykalnych. Widoczne są dwa momenty kryzysowe, tj. czas tuż po zabiegu (pierwsze trzy doby) oraz - u mniejszej liczby pacjentów - ostatnie dni przed zabiegiem.
Wnioski. Pacjenci przechodzący radykalną prostatektomię gorzej i bardziej dynamicznie reagują na hospitalizację i zabieg operacyjny niż pacjenci z grupy nadłonowych adenomektomii. W późniejszych dobach pozabiegowych kondycja psychiczna znacznie jednak poprawia się w pierwszej grupie, co umożliwia im szybki powrót do codziennej aktywności.