PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

RZADKI GUZ NAJĄDRZA
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2000/53/3.

autorzy

Krzysztof Borkowski, Jan Myrta, Wojciech Pawłowski
Oddział Urologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
Ordynator Oddziału: dr n. med. Jan Myrta

słowa kluczowe

najądrze ? guz ? diagnostyka ?leczenie

streszczenie

Przedstawiono przypadek choroby pacjenta z rzadkim guzem najądrza
adenomatoid tumour
dziło do rozpoznania guza o ubogim unaczynieniu. Zmiana została usu-
nięta operacyjnie wraz z najądrzem (pididymektomia). Przebieg poopera-
cyjny nie był powikłany. Po rocznym okresie obserwacji nie stwierdzono
objawów wznowy.

WSTĘP
Adenomatoid tumour jest guzem o łagodnym charakterze, pojawiającym
się incydentalnie m.in. w najądrzu, przewodach wytryskowych, powróz-
ku nasiennym, a także w macicy (pierwszy przypadek tego typu nowo-
tworu został opisany przez Goldena i Asha w 1945 r.) [2]. Występuje on u
chorych w 3 i 4 dekadzie życia. Klinicznie przejawia się w postaci litego
guza, nie mającego torebki, o szarym zabarwieniu, czasami zawierającego
torbiele. Jego średnica najczęściej nie przekracza 3 cm.
Struktura histologiczna przedstawia się jako skupisko różnokształtnych
komórek nabłonkowych (od sześciennych do płaskich) ułożonych liniowo i
przeplatanych przez elementy naczyniowe sugerujące wygląd mikrosko-
powy endothelium. Tkanki mogą zawierać także elementy komórek mię-
śniowych gładkich i włókna elastyczne z naciekiem zapalnym. Różnorod-
na struktura sprawia, że często bywa on mylony z guzami endothelium, co
jednak wg Massona przemawia za jego mesothelialną naturą. Histogene-
tycznie wywodzi się on prawdopodobnie z komórek mesothelialnych, me-
sonephronu, przewodów Mullera lub endothelium. Generalnie należy do
guzów łagodnych o rzadkim występowaniu, któremu może towarzyszyć
poprzedzający stan zapalny odpowiedniego narządu [3, 4, 6],
W dostępnym nam krajowym piśmiennictwie nie znaleźliśmy opisy-
wanych przypadków występowania tego typu giiza w najądrzu.
OPIS PRZYPADKU
Chory A. S. lat 29 (nr historii choroby 4446/99) zgłosił się do Poradni
Urologicznej z powodu bólów lewego jądra, trwających od około 1 mie-
siąca, nie ustępujących po leczeniu przeciwzapalnym. W badaniu ultra-
sonograficznym jąder, połączonym z techniką kolorowego dopplera, uwi-
doczniono zmianę w najądrzu wokół lewego jądra o litym charakterze,
średnicy około 7 mm, z echem zbliżonym do echa jądra. Badanie dopple-
rowskie wykazało w obrębie zmiany ubogie unaczynienie. Dodatkowo
stwierdzono niewielką ilość płynu wokół obu jąder i drobne żylaki lewe-
go powrózka nasiennego. Zdjęcie klatki piersiowej nie wykazało odchy-
leń od normy. Poziomy markerów p HCG i AFP w surowicy krwi, ozna-
czane laboratoryjnie przed zabiegiem, były w normie.
Choremu w znieczuleniu przewodowym wykonano epididymektomię
lewostronną usuwając guz wraz z najądrzem (T5 No Mo). W badaniu chi-
stopatologicznym (nr 36124-7/6) rozpoznano adenomatoid tumour, guz
na przekroju szaro-beżowy o średnicy 1 cm, nie przechodzący poza ob-
ręb najądrza, marginesy były wolne. Przebieg pooperacyjny nie był powi-
kłany. Chorego wypisano do domu w czwartej dobie po zabiegu w stanie
ogólnym dobrym.
OMÓWIENIE
W opisywanym przypadku chorobowym guz w lewym najądrzu wzra-
stał wolno przez okres około 7 lat. Narastający ból miejscowy zmusił cho-
rego do poddania się szczegółowemu badaniu.
Niskie poziomy markerów, długi wywiad oraz unaczynienie guza,
stwierdzone w badaniu dopplerowskim, przemawiały za zmianą łagod-
ną, co pozwoliło ograniczyć zabieg tylko do epididymektomii. Adenoma-
toid tumour należy do guzów o niejasnej etiologii i łagodnym przebiegu
[1-8]. Powinien on być różnicowany z gruźliczakiem, ziarniniakiem, guz-
kami pozapalnymi, a dodatkowo z mięśniakiem i torbielogruczolakiem
[1,6]. W diagnozie guza, poza badaniem fizykalnym, duże znaczenie ma
echografia, która ma wpływ na wybór taktyki operacyjnej [2, 6]. W na-
szym przypadku wykonano epididymektomię, natomiast inni autorzy wy-
konują najczęściej tumorektomię [3, 6].
Powyższe doniesienie przedstawiamy ze względu na małą liczbę opi-
sywanych tego typu przypadków.
Należy zwrócić uwagę na przydatność badania ultrasonograficznego
połączonego z badaniem dopplerowskim w badaniu tego typu guzów, co
pozwala uniknąć nieprzyjemnej dla pacjenta orchidektomii.

piśmiennictwo

 1. [1] Chen-C, Cen-H.: Primary epididymal tumors: report of 24 cases. Chung-Hua-
 2. Wai-Ko-Tsa-Chih. 1996, 34, 655-656.
 3. [2] Kassis, A.: Testicular adenomatoid tumors: clinical and ultrasonographic charac-
 4. teristics. BJU Int. 2000, 85, 302-304.
 5. [3] Medina-Perez, M., Sanches-Gonzales, M.: Paratesticular adenomatoid tumour,
 6. presentation as epididymal pain. Arch. Esp. Urol. 1998,.51, 88-90.
 7. [4] Pellice, C, Cosme, M., Rubio, E., Casalots, J.: Epididymal neoplasms. New
 8. case report. Report of adenomatoid tumour. Actas. Urol. Esp. 1994,18, 683-686.
 9. [5] Racioppi, M. et al.: Three consecutive cases of adenomatoid tumour of the epididy-
 10. mis: histological considerations and therapeutical implications. Review of the litera-
 11. ture. Arch. Ital. Urol. Androl. 1996, 68,115-119.
 12. [6] Romero-Perez, P. et al.: Epididymal adenomatoid tumour. Review of the national
 13. literature and report of a case. Actas. Urol. Esp. 1996, 20, 839-843.
 14. [7] Sanches-Gomez, E., Huesa-Martinez, J., Perez-Perez, M., Campoy-
 15. Moreno, Jr.: Adenomatoid tumour of the epididymis. Report of the new case. Arch.
 16. Esp. Urol. 1995, 48, 643-645.
 17. [8] Tato-Rodrigez, ]., Lema-Grille, J. et al.: New report of epididymal adenomatoid
 18. tumour. Infrecjuent pathology. Actas. Urol. Esp. 1997, 21, 502-507.