PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

UWAGI DO PUBLIKACJI PT. ?FORMALNA ZGODA CHOREGO NA ZABIEG"
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2000/53/3.

autorzy

Barbara Świątek
Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej we Wrocławiu

1.Praca ma walory praktyczne.
2.Uważam, że zakres informowania pacjenta o jego stanie zdrowia przez
lekarza jest w przytaczanych przepisach wystarczająco jasny. Dokład-
niejsze sprecyzowanie tego obowiązku nie jest w aktach prawnych moż-
liwe.
3.W Ustawie o zawodzie lekarza w art. 32 punkt 7 w sposób wyraźny
określony został sposób wyrażania zgody przez pacjenta. Z ogółu przepi-
sów wynika, że pisemna forma obowiązuje w określonych sytuacjach, a
mianowicie:

?przy wyrażaniu zgody na przyjęcie do szpitala, co jest połączone z
pisemnym poświadczeniem uzyskania informacji o prawach pacjenta,
?przy wyrażaniu zgody na zabieg operacyjny lub badanie diagno-
styczne o podwyższonym ryzyku,
?przy braku zgody na leczenie szpitalne (odmowa przyjęcia do szpi-
tala, wypisanie ze szpitala na własne żądanie),
?przy braku zgody na wykonanie w razie śmierci sekcji zwłok.

4.Wydaje mi się, że autorzy w sposób nieuzasadniony stawiają zarzut,
iż w Polsce wystarczy podpis ?pod lakoniczną formułą nie precyzującą
rodzaju zabiegu” – w praktyce jest znacznie lepiej i rodzaj zabiegu jest
zazwyczaj określany.
5.Tworzenie formularzy uważam za zasadne, zwłaszcza jeżeli zawie-
rają te dane, które proponują Autorzy. Wyczerpują one wszystkie infor-
macje, jakie powinien uzyskać pacjent, z tym że:

?należałoby je poszerzyć o możliwość wskazania przez pacjenta oso-
by lub osób, które upoważnia do uzyskania informacji,
?stworzyć rubrykę stanowiącą oświadczenie pacjenta, iż ten nie ży-
czy sobie żadnych informacji.
Formularze mogą być stosowane w praktyce, o ile zawarte w nich dane
będą przekazywane ustnie przez lekarza (bezpośredni kontakt z pacjen-
tem), a następnie studiowane przez pacjenta i podpisywane.