PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

OCENA WYNIKÓW OPERACJI ORGANOOSZCZĘDZAJĄCYCH ZE WSKAZAŃ PLANOWYCH U CHORYCH Z RAKIEM NERKI
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2000/53/1.

autorzy

Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Potyka, Andrzej Paradysz
Katedra i Klinika Urologii ŚLAM w Zabrzu
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. M. Fryczkowski

słowa kluczowe

nerka nowotwór leczenie nerkooszczędzające

streszczenie

Celem pracy jest retrospektywna ocena wyników operacji nerkooszczędzają-
cych u 60 chorych z nowotworem nerki, operowanych w latach 1988-1999 r.
Materiał i metoda. Kontrolne badania, zgodnie ze wskazaniami EORTC prze-
prowadzano w okresie 6-140 miesięcy po operacji. Leczenie przeprowadzo-
no u 28 kobiet i 32.mężczyzn średnnio w wieku 53,7 lat. U 12 chorych wyko-
nano częściową resekcję nerki, zaś u 48 Wyłuszczono guz.
Wyniki. Średni czas obserwacji pooperacyjnej wynosi 52,7 miesięcy. Stwier-
dzono 8,3% miejscowych wznów i 1,6% odległych przerzutów, ze zgonem.
Wnioski. 1. Operacje nerkooszczędzające są metodą bezpieczniejszą od
radykalnej nefrektomii przy guzach nerki do 4 cm średnicy. 2. Prognozowany
czas 5-letniego przeżycia wynosi 98%, a bez wznów i przerzutów 90% cho-
rych, w zależności od stopnia G i zaawansowania T. 3. Pozytywnymi czynni-
kami prognostycznymi są: inna niż ca. clarocellulare budowa histopatologicz-
na guza, przypadkowe jego wczesne rozpoznanie oraz żeńska płeć osoby
operowanej.

piśmiennictwo

 1. [1] Aso, Y., Homma, Y.: A survay on incidental renal cell carcinoma in Japan. J.
 2. Urol. 1992,147, 340-345.
 3. [2] Chang, W. S., Farrow, G. N., Zinke, R.: The incidence of multicentricity in
 4. renal cell carcinoma. J. Urol. 1991, 146, 1221-1224.
 5. [3] D'Armiento, M., Damiano, R., Foleppa, S. et al.: Elective conservative sur-
 6. gery from renal cell carcinoma versus radical nephrectomy a prospective study. Br. J.
 7. Urol. 1997, 79,15-18.
 8. [4] Eschwege, R, Saussine, C, Steinhen, C: Radical nephrectomy for renal cell
 9. carcinoma SO mm or less - Long term followup results. J. Urol. 1996, 155, 1196-
 10. 1199.
 11. [5] Hafez, K. S., Novick, A. C, Campbell, S. C: Patterns of tumour recurrence
 12. and guide lines for followup after nephron sparing surgery for sporadic renal cell
 13. carcinoma. J. Urol. 1997,157, 2067-2070.
 14. [6] Herr, H.W.: Partial nephrectomy for unilateral renal carcinoma and normal con-
 15. trateral kidney: 10 year follow up. J. Urol. 1999,161, 33-36.
 16. [7] Highihara, E., Harris, S., Takeuchi, O. et al.: Long term conseąuences of
 17. nephrectomy. J. Urol. 1990,153, 234-237.
 18. [8] Konnach, J. W., Grosmman, H. B.: Renal cell carcinoma as an incidental find-
 19. ings. J. Urol. 1985,134,1094-1097.
 20. [9] Lerner, S. E., Hawkins, C. A., Kłute, M. L. et al.: Disease outcome in pa-
 21. tients with low stage renal cell carcinoma treated with nephron-spańng or radical
 22. surgery. J. Urol. 1995,155,1968-1970.
 23. [10] Mali, V., Becht, R., Zigler, M.: Kidney preserving surgery in renal cell tumors;
 24. indications, techniąues and results in 152 patients. J, Urol. 1993,150, 314-318.
 25. [11] Miller, J., Fischer, C, Freese, R., Weidner, W.: Nephron sparing surgery of
 26. renal cell carcinoma: is the tumor size a suitable parametr or indication? J. Urol.
 27. 1995,153, suppl. 2, 839.
 28. [12] Novick, A. C: Nephron-spańng surgery for renal cell carcinoma. Br. J. Urol.
 29. 1998, 82, 321-324.
 30. [13] Persad, R. A., Probert, J. L., Sharmet, S. D. etal.: Surgical managment of
 31. the renal manifestations of von Hippel-Lindau disease, a review of a United Kindom
 32. cases series. Br. J. Urol. 1997, 80, 316-319.
 33. [14] Rabban, P, Grimaldi, G., Russo, P.: Multiple primary malignancies in renal
 34. cell carcinoma. J. Urol. 1998,160,1255-1259.
 35. [15] Rosenthal, C. L., Kraft, R., Zingg, K. L.: Organ presenting surgery in renal
 36. cell carcinoma- tumor enucleation versus partial kidney resection. Eur. Urol. 1984,
 37. 22,10-13.
 38. [16] Stainbach, T., Stockel, M., Muller, J. W. et al.: Conservative surgery of renal
 39. cell tumors in 140 patients; 21 years of experience. J. Urol. 1992,148, 24-27.
 40. [17] Talamo, T. S., Shannord, J. W.: Small renal adenocarcinoma with metastases. J.
 41. Urol. 1980,132,124-125.
 42. [18] Warsbauer, M. N., Mc Carthy, S. A., Street, L. i wsp.: Detection of renal
 43. masees. Sensibilities and specificites of excretory urography, linear tomography, usg
 44. and TC. Radiology. 1986,169, 363-365.
 45. [19] Whang, M. O., O'Tool, K., Bixon, R. et al.: The incidence of multifocal renal
 46. cell carcinoma in patients who are candidates for partial nephrectomy. J. Urol. 1995,
 47. 154, 968-971.
 48. [20] Wunderlich, H., Reichelt, I., Schumann, S. et al.: Nephron- sparing surge-
 49. ry for renal cell carcinoma 4 cm or less in diameter: Indicated or under treated. J.
 50. Urol. 1998,159,1465-1469.