PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

SPRAWOZDANIE Z POBYTU W KLINICE UROLOGII MEIR GENERAL HOSPITAL FILII UNIWERSYTETU TEL-AVIV W IZRAELU
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1999/52/4.

autorzy

Cezary Zydek
Klinika Urologii ICh WAM w Łodzi
Kierownik Kliniki: prof. E. Miękoś

Od 8 do 31 marca 1999 roku na zaproszenie profesora Israela Nissen-
korna przebywałem na stażu naukowo-szkoleniowym w Klinice Urologii
Meir General Hospital w Kfar-Saba. Kierowana przez prof. I. Nissenkor-
na Klinika Urologii jest filią Uniwersytetu w Tel-Avivie. Obejmuje ona 35
łóżek i zatrudnionych jest w niej 11 lekarzy. Znajduje się w niej nowa i
nowocześnie wyposażona sala endoskopowa do zabiegów endourologicz-
nych. Organicznie z Kliniką związane jest ambulatorium urologiczne,
w którym codziennie przyjmuje 4 lub 5 lekarzy z Kliniki. Pacjenci
są przyjmowani w osobnych gabinetach. Funkcjonują gabinety: androlo-
giczny, endoskopowy, transrektalnych badań usg i biopsji stercza oraz
badań urodynamicznych. W poradni pracują dwie pielęgniarki, które asy-
stują przy usg transrektalnych i biopsjach stercza, cystoskopiach, bada-
niach urodynamicznych, wymianach cewników nefrostomijnych i wlew-
kach dopęcherzowych BCG. Leczeni tu są chorzy wypisani z Kliniki oraz
pacjenci przygotowywani do zabiegów operacyjnych.
Chorzy trafiają do oddziału w przeddzień zabiegu, mają wykonywane
konieczne, uzupełniające badania dodatkowe, konsultacje i kwalifikację
anestezjologiczną. Lekarze dyżurni podczas porannych obchodów, które
się rozpoczynają o godz. 730, przedstawiają nowo przybyłych chorych.
Szczególną uwagę przykłada się do dokładnego zapoznania pacjentów z
rodzajem ich schorzenia i planowego toku postępowania. Wizyty lekarskie
z profesorem przeprowadzane są trzy razy w tygodniu. W ustalonych
dniach tygodnia odbywają się posiedzenia z lekarzami z radiologii wyko-
nującymi badania dla potrzeb Kliniki Urologii. W Zakładzie Radiologii
wykonywane są również zabiegi PCN i PCNL: radiolog wytwarza prze-
tokę wspólnie z urologiem, który dalej sam prowadzi zabieg litotrypsji.
Raz w tygodniu odbywa się zebranie lekarzy z Kliniki z onkologiem.
Omawiane są przypadki z wysokim zaawansowaniem choroby nowo-
tworowej lub wznową procesu i tzw. ?chorzy nieoperacyjne’. W leczeniu
stosowane są wg wskazań Interleukiną 2 i Interferon bez ograniczeń i
problemów finansowych (refundacja – z kasy chorych). Trzy razy w tygo-
dniu odbywają się zabiegi operacyjne chirurgiczne, a endoskopowe czte-
ry razy. Klinika, w której przebywałem, znana jest ze stosowania stentów
w leczeniu BPH i zwężeń cewki moczowej oraz z osiągnięć w onkologii
urologicznej. Nefrektomie z powodu guza nerki wykonywane są z dostę-
pu przezotrzewnowego i lędźwiowego. Do TURP kwalifikuje się chorych
z gruczolakami stercza nie przekraczającymi 50 cm3, cewnik po elektro-
resekcji usuwany jest w drugiej dobie. Adenomektomia wykonywana jest
sposobem Millina lub Hryntschaka. Chorym, u których występowała ko-
nieczność długiego utrzymania cewnika w pęcherzu, przed zabiegiem do
pęcherza podaje się 50-100 ml wodnego roztworu Povidonu. Zmniejsza
to w sposób znamienny częstość ropienia ran pooperacyjnych. Po opera-
cji w pęcherzu pozostawiane są dwa cewniki Foleya i Nelatona, które
z obserwacji i doświadczenia zespołu spełniają lepszą rolę w płukaniu
niż cewnik trójbieżny, bez konieczności pozostawienia cystostomii. Cew-
nik Nelatona usuwany jest w II dobie, a Foleja w III. W profilaktyce po-
operacyjnej stosuje się cefalosporyny II generacji w postaci dożylnej
lub doustnej.
W raku stercza wykonywana jest prostatektomia radykalna w stadiach
A i B, a przypadkach bardziej zaawansowanych stosuje się analogi LH-
RH i antyandrogeny. W powierzchownych guzach pęcherza stosowana
jest elektroresekcja przezcewkowa uzupełniana BCG w przypadku na-
wrotów lub zmian wieloogniskowych. Cystoprostatektomia radykalna wy-
konywana jest z wytworzeniem pęcherza jelitowego.
Zabiegi ESWL, z powodu braku w szpitalu litotryptera, wykonywane
są raz w miesiącu przy zastosowaniu mobilnego aparatu Direx (na samo-
chodzie), a część chorych po kruszeniu jest hospitalizowana.
Podczas pobytu brałem czynny udział w pracy oddziału, lekarza dy-
żurnego i zabiegach operacyjnych. Miałem zaszczyt uczestniczyć w uro-
czystym corocznym spotkaniu urologów i chirurgów Uniwersytetu w Tel-
Avivie. Brałem udział w obradach i posiedzeniach naukowych urologów
uniwersyteckich oraz cotygodniowych spotkaniach z omawianiem uro-
logicznego piśmiennictwa zagranicznego. Podczas całego pobytu byłem
pod wrażeniem sprawności chirurgicznej prof. I. Nissenkorna i jego umie-
jętności kierowania Kliniką. W czasie całego stażu spotykałem się z wiel-
ką życzliwością, głównie ze strony personelu lekarskiego.