PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

OCENA KSIĄŻKI PT.: TEXTBOOK OF GENITOURINARY SURGERY
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1999/52/4.

autorzy

Andrzej Borówka

Przed kilkoma miesiącami zwrócił się do mnie Mr Hugh N. Whitfield,
MA, MB, MChir, FRCS, FEBU, jeden z najwybitniejszych urologów nie
tylko w Europie, przewodniczący European Board of Urology, z sugestią
wydania polskojęzycznego tłumaczenia książki pt.: “Texbook of Genito-
urinary Surgery”. Niestety, po przeprowadzeniu wstępnej kalkulacji przez
potencjalnych wydawców okazało się, że cena książki w Polsce przekro-
czyłaby możliwości jej nabycia przez lekarzy w naszym kraju. Dlatego, z
żalem trzeba było zrezygnować z tego projektu. W tej sytuacji pozostaje
jedynie przedstawić czytelnikom Urologii Polskiej recenzję tego podręcz-
nika, która zachęci być może niektórych do sięgnięcia po jego wersję ory-
ginalną.
“Textbook of Genitourinary Surgery” jest nadzwyczaj interesującym
dziełem napisanym przez 185 autorów (pochodzących z 23 krajów Euro-
py, Ameryki, Azji i Afryki, wybitnych specjalistów mających olbrzymie
doświadczenie w różnych dziedzinach urologii) i zredagowanym przez
czterech powszechnie znanych urologów – trzech Brytyjczyków: H. N.
Whitfielda, W. F. Hendry’ego, R. S. Kirby’ego i zmarłego przedwcześnie
w 1997 roku Amerykanina J. W. Ducketta. Trzej pierwsi spośród wymie-
nionych redaktorów piszą we wstępie do książki, że jej część poświęcona
urologii dziecięcej powstała dzięki inspiracji i ogromnemu wkładowi pra-
cy J. W. Ducketta. W uznaniu zasług tego wielkiego urologa Jemu dedy-
kują całe dzieło.
Redaktorzy książki powierzyli napisanie poszczególnych jej rozdziałów
autorom, których profesjonalizm i talent literacki są próby najwyższej. Wśród
nich znajdują się urolodzy dobrze znani w naszym kraju, a nawet będący
członkami honorowymi Polskiego Towarzystwa Urologicznego, a także
urolodzy pochodzenia polskiego (J. B. Gajewski z Kanady i J. L. Mostwin z
USA). Czytelnik, dzięki doborowi międzynarodowego zespołu autorów,
ma możność poznania poglądów różnych, wiodących “szkół urologicz-
nych”. Książka ma zatem charakter uniwersalny, a wiedza w niej przed-
stawiona dotyczy wszelkich aspektów chirurgii urologicznej.
Dwutomowa, nadzwyczaj starannie wydana książka liczy 13 rozdzia-
łów zajmujących 1578 stron. Pierwszy z nich jest poświęcony metodom
diagnostycznym stosowanym w urologii, drugi urologii dziecięcej. Z kolei
w dwóch ostatnich omówione są aspekty nefrologiczne urologii oraz
znieczulenie stosowane u chorych poddanych zabiegom i operacjom uro-
logicznym. Pozostałe rozdziały książki traktują o poszczególnych grupach
dysfunkcji i chorób urologicznych. W dziele zaniechano więc podziału
“narządowego” na rzecz podziału “patofizjologicznego” (pod tym wzglę-
dem układ książki przypomina nieco układ polskiego podręcznika pt.
“Urologia” wydanego przed 7 laty pod redakcją J. Zielińskiego i J. Leńki).
Dzięki temu z książki łatwo korzystać i bez trudu można w niej dotrzeć
do tematów interesujących czytelnika. W książce, oprócz tematyki wy-
mienionej wcześniej, przedstawiono wyczerpująco następujące zagad-
nienia: zaburzenia dynamiki górnych i dolnych dróg moczowych, zaka-
żenia i zapalenia narządów układu moczowego i męskich narządów
płciowych, kamicę moczową, zaburzenia naczyniowopochodne, dysfunk-
cję neurogenną dolnych dróg moczowych, uszkodzenia urazowe narzą-
dów moczowych i męskich narządów płciowych, onkologie urologiczną,
nieprawidłowości układu dokrewnego mające znaczenie w urologii oraz
andrologię. Czytelnik znajduje w dziele obszerne informacje na temat
anatomii, patogenezy, rozpoznania i leczenia – nie tylko chirurgicznego – chorób i wad narządów układu moczowego i męskich narządów płcio-
wych. Jednakże głównym nurtem treści zawartych w “Textbook of Geni-
tourinary Surgery” jest wiedza dotycząca chirurgii urologicznej, przed-
stawiona na szerokim tle patofizjologii i najnowszych zdobyczy nauk
podstawowych. Każdy z rozdziałów książki jest opatrzony spisem aktu-
alnego piśmiennictwa urologicznego. Wszystkie rozdziały są napisane w
sposób przystępny i w pełni zrozumiały nawet dla czytelnika dysponują-
cego powierzchowną znajomością urologii. Na szczególne podkreślenie
zasługuje szata, graficzna dzieła. Bardzo bogaty materiał ilustracyjny sta-
nowią m. in. znakomite reprodukcje badań obrazowych, fotografie pre-
paratów anatomicznych oraz doskonałe w swej prostocie, barwne grafiki
D. Gardnera ułatwiające zrozumienie różnych technik operacyjnych.
Omawiana książka jest drugim wydaniem “Textbook of Genitourinary
Surgery”. Wydanie pierwsze, opracowane pod redakcją H. N. Whitfielda
i W. F. Hendry’ego ukazało się w 1985 roku. Porównanie obydwu wydań
wskazuje jasno, jak wielkiego postępu doznała urologia w ostatnich la-
tach. Podręcznik z 1998 roku, mimo wprowadzenia w latach ostatnich
nowych, elektronicznych nośników informacji jest pod każdym wzglę-
dem znakomitym materiałem edukacyjnym zasługującym na polecenie
nie tylko adeptom urologii, ale także doświadczonym urologom. Książka,
wśród mnogości wartościowej literatury urologicznej, jest dziełem mają-
cym znaczenie zasadnicze. Czyta się je nie tylko z zainteresowaniem, ale
także z prawdziwą przyjemnością. Redaktorom i autorom podręcznika
należą się słowa najwyższego uznania za znakomite opracowanie pod-
ręcznika mającego ogromną wartość praktyczną. “Textbook of Genito-
urinary Surgery” powinien się znaleźć w bibliotece każdego urologa.

*/ TEXTBOOK OF GENITOURINARY SURGERY
Red.: H. N. Whitfield, W. R Hendry, R. S. Kirby, J. W Ducktett
Blackwell Science Ltd, London, 1999.
ISBN 0-632-03774-1