PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

ZAPOBIEGANIE SKURCZOM MIĘŚNI PRZYWODZICIELI UDA W CZASIE ELEKTRORESEKCJI GUZÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1999/52/3.

autorzy

Wiesław Wargocki 1, Tomasz Szydełko 2
1 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu
2 Katedra i Klinika Urologii AM we Wrocławiu

słowa kluczowe

pęcherz moczowy guz pęcherza nerw zasłonowy niezamierzone skurcze przywodzicieli (nsp) blokada nerwu zasłonowego

streszczenie

Wstęp. Przezcewkowa elektroresekcja guzów pęcherza moczowego staje
się czasami utrudniona lub wręcz niemożliwa do wykonania z powodu nieza-
mierzonych skurczów mięśni przywodzicieli uda, wywołanych przez pobu-
dzenie nerwu zasłonowego.
Materiał i metoda. Badaniem objęto 17 chorych, poddanych elektroresekcji,
w tym 3 pacjentów, u których wystąpiła konieczność zastosowania blokady
po obu stronach. W grupie tej wystąpiły w czasie zabiegu niezamierzone skur-
cze przywodzicieli (nsp) jako wynik pobudzenia nerwu zasłonowego. Wyko-
nano Śródoperacyjną blokadę nerwu posługując się stymulatorem, a następ-
nie za pomocą czterostopniowej skali przeprowadzono ocenę skuteczności
metody w zależności od zakresu i intensywności uzyskanych w drodze sty-
mulacji skurczów mięśni przywodzicieli uda.
Wyniki. W 14 przypadkach uzyskano całkowite, a w 5 zadowalające zniesie-
nie nsp, co umożliwiło dokończenie zabiegu. W jednym przypadku, gdy w
trakcie stymulacji nie wystąpiły skurcze wszystkich przywodzicieli, blokada
nie powiodła się.
Wnioski. Metoda blokady nerwu zasłonowego jest w większości przypadków
skuteczna, a efektywność jej zwiększa uzyskanie w trakcie stymulacji skur-
czów wszystkich widocznych mięśni przywodzicieli uda. Dzięki zniesieniu nsp
możliwe jest wykonanie głębokiej resekcji guza pęcherza moczowego.

WSTĘP
Przezcewkowa elektroresekcja guzów pęcherza moczowego (TURB)
jest często wykonywanym zabiegiem u pacjentów oddziałów urologicz-
nych. W większości przypadków zabieg ten nie nastręcza poważniej-
szych trudności ani urologowi, ani anestezjologowi. Bywają jednak sy-
tuacje, które dostarczają obu lekarzom niespodziewanych kłopotów.
Urządzenie stosowane do elektroresekcji jest generatorem prądu o
wysokiej częstotliwości wytwarzającym pole elektryczne, pod którego
wpływ dostaje się nerw zasłonowy. Zjawisko takie obserwujemy w przy-
padku elektroresekcji nowotworów zlokalizowanych na bocznych ścia-
nach pęcherza, niedaleko ujść moczowodowych [9]. W tych miejscach
odległość ściany pęcherza od pnia nerwu zasłonowego jest najmniejsza,
[2] a wytworzone pole elektryczne powoduje pobudzenie nerwu, depo-
laryzację i skurcze. Chcąc uniknąć nsp, niekiedy urolodzy starają się wy-
konywać zabieg przy jak najmniejszym wypełnieniu pęcherza, by nie
zbliżać jego ścian do nerwu. Nie zawsze jednak ten sposób daje zadowa-
lające rezultaty, a nagłe, niezamierzone skurcze mięśni przywodzicieli
uda, zwiększając ryzyko przebicia ściany pęcherza, nie pozwalają na do-
szczętne usunięcie guza.
MATERIAŁ I METODA
Badania przeprowadzono u 17 pacjentów, u których podczas elektro-
resekcji guza pęcherza moczowego wystąpiły nsp. U trzech z nich zmia-
ny nowotworowe i nsp były obustronne.
Skurcze mięśni są odpowiedzią na pobudzenie przez prąd diatermicz-
ny nerwu zasłonowego, zaopatrującego ruchowo grupę sześciu mięśni
przywodzicieli uda. W celu usunięcia nsp wykonywano blokadę nerwu
zasłonowego (bnz). W celu właściwej lokalizacji nerwu, a tym samym
miejsca podania środka znieczulenia miejscowego, posłużono się sty-
mulatorem.
Blokadę nerwu zasłonowego wykonywano z dostępu pod mięśniem
smukłym. Miejsce wkłucia znajdowało się tuż pod nim, jak najbliżej jego
przyczepu przy spojeniu łonowym. Igłę kierowano na punkt znajdujący
się 2 cm poniżej ramienia górnego kości łonowej i 2-3 cm przyśrodkowo
od tętnicy udowej. Wprowadzano ją pod mięsień smukły, a następnie
pod mięsień przywodziciel długi znajdujący się z tyłu i bocznie od mię-
śnia smukłega. Pod mięśniem przywodzicielem długim leżą główne ga-
łązki nerwu. Do izolowanej igły podłączano biegun ujemny stymulato-
ra, biegun dodatni zaś do elektrody biernej, którą stanowiła zwykła
elektroda ekg umiejscowiona na pośladku po tej samej stronie. Do bez-
pośredniej stymulacji używano prądu nie przekraczającego wartości 6
mA. Do wstępnej lokalizacji nerwu stosowano prąd o najwyższej mocy.
Po uzyskaniu bardzo silnych skurczów zmniejszane było natężenie prą-
du do najmniejszej wartości, przy której występowała jeszcze reakcja.
Następnie zmieniano położenie igły tak, aby znów pojawiły się bardzo
silne skurcze, i tak do chwili, gdy uzyskiwano je przy wartości 2-2,5 mA,
a zwiększanie natężenia prądu nie powodowało istotnej zmiany wielko-
ści skurczu. Oznaczało to, że igła znajduje się w pobliżu nerwu. 6-8 ml
bupiwakainy z adrenaliną podawano bez przerywania stymulacji. Gdy
koniec igły stymulującej znajdował się przy pniu nerwu pojawiały się skur-
cze całej grupy mięśni przywodzicieli; gdy znajdował się przy którymś z
jego odgałęzień, to kurczyły się tylko niektóre z nich. Te obserwacje zesta-
wiono z późniejszymi efektami blokady, ocenianymi według podanej w
dalszej części pracy 4-stopniowej skali. Ocenę siły skurczów i warunków
operacji dokonywano przed i po wykonaniu blokady (tabela I).
Do porównania wyników zastosowano test t-Studenta dla par powią-
zanych (oceniano zależność poprawy warunków operacji od zakresu
skurczów uzyskanych w czasie stymulacji). Za poziom istotności przy-
jęto p <0,01.
WYNIKI
Pacjenci, u których pojawiły się w trakcie elektroresekcji nsp podda-
wani byli dwukrotnej ocenie. Raz przed wykonaniem blokady nerwu
zasłonowego, i kolejny raz po blokadzie. Przed blokadą u wszystkich
pacjentów obserwowano skurcze o sile 4°. Po wykonaniu blokady u je-
denastu operowanych siłę skurczów oceniono na 1° (trzech ze zmianami
obustronnymi, więc czternaście przypadków), u pięciu natomiast na 2°.
W tych 19 przypadkach w trakcie stymulacji uzyskano skurcze wszyst-
kich widocznych mięśni przywodzicieli. U jednego pacjenta nsp po blo-
kadzie były dość znaczne (3°) i działania anestezjologa uznane zostały
za brak powodzenia. W tym przypadku uzyskane w trakcie stymulacji
skurcze nie objęły całej grupy przywodzicieli (tabela 11, ryc. 2).
Stosując test t-Studenta dla par powiązanych, wykazano dużą sku-
teczność blokady, jeżeli w czasie stymulacji uzyskiwano skurcze wszyst-
kich mięśni przywodzicieli. Przed blokadą średnia wartość skuteczności
blokady wyniosła 4,0 ? 0, zaś po blokadzie 1,4 ? 0,6 przy p < 0,0001.
OMÓWIENIE
Skurcze mięśni przywodzicieli, uniemożliwiając resekcję i zwiększa-
jąc ryzyko perforacji pęcherza stanowią poważne utrudnienie zabiegu.
Najczęściej stosowane znieczulenia; nadoponowe lub rdzeniowe dające
całkowitą analgezję, a nawet zwiotczenie mięśni, nie zapobiegają jednak
wystąpieniu nsp, gdyż zablokowanie przewodzenia ma miejsce wyżej,
na poziomie rdzenia lub początkowych odcinków korzeni nerwowych.
Pobudzenie powstałe w czasie operacji może więc swobodnie rozprze-
strzeniać się wzdłuż nerwu do mięśni. Przy zastosowaniu dodatkowo
znieczulenia ogólnego, ale zwiększa się ryzyko wystąpienia powikłań.
Rozwiązaniem problemu jest zablokowanie nerwu zasłonowego, ale roz-
począć trzeba od najprostszego kroku, który może w wystarczającym
stopniu usunąć powstałe trudności. Jest nim wykonanie tego, co nazwa-
liśmy ?blokadą bez blokady”. Gdy nerw zasłonowy znajdzie się w polu
elektrycznym, można spróbować przesunąć linie pola tak, aby nerw nie
znajdował się w jego zasięgu. W tym celu należy zmienić lokalizację elek-
trody biernej z pośladków na udo przeciwległe do strony operowanej.
Na rycinie 2 widać, jak ułożenie elektrody biernej wpływa na rozkład
linii pola elektrycznego. Przy zmianie położenia elektrody na udo (ryc.
2B) linie najsilniejszego pola elektrycznego znajdują się w pewnej odle-
głości od nerwu. W pierwotnym umiejscowieniu elektrody (ryc. 2A) prze-
chodzą przez niego. Za pomocą tego manewru w jednym przypadku
udało się całkowicie usunąć nsp, w drugim zaś znacznie zmniejszyć ich
siłę. Następnym pacjentom, gdy spodziewano się nsp, elektrodę bierną
od razu mocowano na przeciwległym udzie. Ten manewr nie zabezpie-
czył wszystkich operowanych co skłaniało jednak do podjęcia dalszych
działań mianowicie – wykonania blokady nerwu zasłonowego. Aby oka-
zała się ona efektywna, nerw należy zablokować poniżej miejsca, które
drażnione jest przez prąd w czasie elektroresekcji. Tzw. blokada ?trzy w
jednym”, która wg opisów obejmuje również nerw zasłonowy okazała
się nieużyteczna przy próbach znoszenia przewodzenia w nim impul-
sów, przy występowaniu nsp [1,5]. Przewodzenie należy zablokować w
innym miejscu, a jest nim odcinek nerwu leżący tuż za otworem zasło-
nowym. W celu lokalizacji nie można posłużyć się tradycyjną metodą ?na
parestezję” ponieważ konieczność bnz ujawniała się w czasie operacji, a
więc u pacjenta już znieczulonego. Użyć należy zatem stymulatora ner-
wów [6, 7]. W czasie bezpośredniej stymulacji nie należy używać prądu
o wartości wyższej niż 6 mA [8].
Blokadę nerwu zasłonowego wykonywano z dostępu pod mięśniem
smukłym. Metoda ta jest lepsza od klasycznej podanej przez Collinsa,
bo nie wymaga od pacjenta zmiany pozycji, jaką przyjął do operacji [3].
Co więcej, w tym ułożeniu mięsień smukły uwidacznia się bardzo do-
brze. Skuteczność blokady osiąganej tą metodą jest bardzo duża. Ogromną
zaletą metody jest jej większa obiektywność. W ocenie lokalizacji igły
posługiwano się bowiem obserwacją mięśni pacjenta kurczących się nie-
zależnie od jego woli, a nie jego osłabionymi przez premedykację odczu-
ciami co do obecności lub braku parestezji. Stymulator pozwala na wy-
konanie blokady i podawanie dodatkowych leków wtedy, gdy jest to
konieczne, a nie ?na wszelki wypadek”. Blokada ?na ślepo”, bez identy-
fikacji miejsca podania środka znieczulenia miejscowego, nie powinna
być stosowana. Odcinek nerwu, który musi być zablokowany w celu
uzyskania pożądanego efektu, jest bardzo krótki. Nerw zasłonowy nie-
mal natychmiast po opuszczeniu kanału zasłonowego rozgałęzia się sze-
roko i możliwość objęcia znieczuleniem wszystkich gałązek przy nie-
właściwej lokalizacji igły maleje [2] co może być prxyczyną niepowodzeń
i niepełnych efektów. Niezbędnym elementem, który warunkuje dużą
skuteczność działań, jest właściwe umieszczenie igły przy podawaniu
bupiwakainy. Jeśli przy stymulacji uzyskiwano skurcze wszystkich wi-
docznych mięśni przywodzicieli uda, to efekt blokady był zadaowalają-
cy. Już w trakcie wstrzykiwania środka znieczulenia miejscowego obser-
wować można zmniejszenie lub zanik skurczów. Nie należy jednak
tłumaczyć tego natychmiastowym działaniem leku, lecz jedynie odsu-
nięciem nerwu od igły przez wstrzykiwany płyn [8]. Igłę wprowadzano
zwykle na głębokość około 4 cm. U otyłych pacjentów nerw lokalizowa-
no na większej głębokości, jednak nie znaleziono ścisłej zależności mię-
dzy masą ciała a głębokością wkłucia. Obserwacje te potwierdzają też
inni autorzy [4]. Blokada dokonuje się szybko, tak więc, zanim operacja
zostanie wznowiona, nsp nie powinny się pojawić.
WNIOSKI
1.Blokada ftćrwu zasłonowego jest niezwykłe ważnym zabiegiem
umożliwiającym wykonanie elektroresekcji w przypadkach wystąpie-
nia nsp.
2.Zaletą opisanej techniki jest możliwość jej zastosowania na każdym
etapie operacji.
3.Technika blokady z użyciem stymulatora jest bardzo prosta, co za-
chęca do jej stosowania. Warunkiem zwiększenia szansy skutecznego
zniesienia nsp jest uzyskanie w trakcie stymulacji skurczów wszystkich
widocznych mięśni przywodzących udo.

piśmiennictwo

 1. [1] Antanassoff, P. C, Weiss, B. M., Brull, S. ]., Horst, A., Kuling, D.,
 2. Stein, R., Theiler, I.: Eleetromyographic Comparison of obturator Ne.rvc Block lo
 3. three-in-one block. Anesthesia-Analgesia, 1995, 81, 529-533.
 4. [2] Bochenek, A., Reicher, M.: Anatomia człowieka, t. 5, PZWL, Warszawa 1989.
 5. [3] Collins, V. J.: Fundamentals ofneroe blocking. Lea and Fibigier. Philadelphia
 6. 1960.
 7. [4] Koboyashi, M., Takeyoshi, S., Takiyama, R., Seki, E., Tsuno, S., Hida-
 8. ka, S., Fuduka, H., Inada, K.: A report on 107 cases of obturator nerve block
 9. (abbreviation). Masui 1991, 40,1138-1143.
 10. [5] Lang, S. A., Yip, R. W., Chang, R C, Gerard, M. A.: Thefemoral three-in-
 11. one block revisited. J. Clin. Anaesth. 1993, 5, 292-296.
 12. [6] Makiełło, )., Szkodny, A.: Przyczynek do diagnostyki i terapii endoskopowej
 13. guzów pęcherza moczowego. Dwupoziomowe znieczulenie przewodowe ? dodatko-
 14. wa blokada nerwu zasłonowego. Urol. Pol. 1981, 34, 3-4.
 15. [7] Makiełło, J., Prajsner, A.: Lokalizacja i blokada nerwu zasłonowego przy użyciu
 16. stymulatora Tracer NL-I. Urol. Pol., 1991, 44.
 17. [8] Smith, B. E.: Rola elektrycznej stymulacji nerwu w znieczuleniu przewodowym
 18. (- przedruk w Current Anaesthesia and Critical Care). 1992,1, 258-263.
 19. [9] Zieliński, J., Leńko, J.: Urologia, t. 3, PZWL, Warszawa 1993.