PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ CZESKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO (ĆUS), ROŻNOV POD RADHOŚTEM, 9-11 PAŹDZIERNIKA 1997 ROKU
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1998/51/4.

autorzy

Bogusław Chwajol
Oddział Urologii Szpitala w Novym Jićine
Ordynator Szpitala: doc. MUdr. B. Chwajol, CSc

W malowniczej scenerii Wsackiego Beskidu w Wałaskim Skansenie
w Rożnove pod Radhośtem odbyła się w dniach 9-11 października 1997 r.
kolejna Konferencja ĆUS, organizowana przez pracowników oddziałów
urologicznych szpitali w Novym Jićine i Frydku-Mistku oraz Kliniki Uro-
logii w Ołomuńcu. Gośćmi Konferencji byli (jak zresztą zawsze) urolo-
dzy ze Słowacji oraz wszystkich krajów ościennych. Polskę reprezento-
wał prof. dr hab. Jerzy Lorenz, zaś prof. dr hab. Andrzej Borówka odwołał
swój udział z powodów służbowych. Omawiano schorzenia zewnętrz-
nych narządów płciowych, przedstawiano videofilmy na temat diagno-
styki i terapii urologicznej oraz podejmowano tematykę wolną. Tradycją
zjazdów ĆUS można już nazwać równolegle przebiegające sesje pielę-
gniarek i salowych.
Program naukowy rozpoczął się multimedialnym sympozjum na te-
mat: Racjonalna diagnostyka i terapia schorzeń prostaty, którą przygotowali
doc. Zatura z Ołomuńca i doc. Chwajol z Noveho Jićina. Urządzenie słu-
żące do głosowania w czasie wyżej wymienionego zjazdu zainstalowane
zostało przez pracowników firmy Syntelabo Pharmaceutika ? główne-
go sponsora Konferencji, w pięknej sali Stodoły Janika, gdzie przebiega-
ły trzydniowe obrady. Dyskusje kontynuowane były w Wałaskim Skan-
senie, gdzie przed Wałaskim Wyszynkiem podawana była pieczeń z rożna
i piwo. Miłą atmosferę dyskretnie podkreślała oryginalna muzyka cym-
bałowa.
Następnego dnia po oficjanym, uroczystym otwarciu rozpoczęto Kon-
ferencję prelekcją organizatorów, którzy w skrócie przedstawili swoje
oddziały, wyniki i osiągnięcia. Prezentacja organizatorów stanie się tra-
dycją na kolejnych konferencjach ĆUS. Zadecydował tak Zarząd i od-
czytuję to jako pozytywne novum konferencji ĆUS. Jeszcze przed rozpo-
częciem obrad w poszczególnych sesjach honorowymi członkami CUS
zostali: prof. dr J. Scheinar, CSc, emerytowany kierownik Kliniki Urolo-
gii z Ołomuńca, oraz doc. dr R. Petrik, CSc, emerytowany kierownik Kli-
niki Urologji z Pragi. Odznaczenia i dyplomy zasłużonym, honorowym
członkom CUS przekazał prezes ĆUS doc. T. Hanuś. Po uroczystych ak-
centach przystąpiono do obrad.
W sesji vańa ciekawe dla wszystkich obecnych okazały się prelekcje
prof. Kischbenedecka z Budapesztu na temat: Technical, aspect, indications
and results ofnewe sparing RPLND, oraz prelekcja prof. Lorenza na temat:
Ileal bladder with afferent loop ? 10 years experience. Wystąpił również prof.
Wirth z Drezna, który przedstawił pracę: Improved detection of prostate
cancer by PSA/TPSA ratio. Szeroką dyskusję wywołał wykład kolegów
z Hradce Kralove, dotyczący transplantologii w Republice Czeskiej.
Republika Czeska plasuje się na trzecim miejscu w Europie, jeżeli cho-
dzi o przeszczepy nerek z precyzyjnie zorganizowanym systemem pobie-
rania narządów. W sesji cewka moczowa szeroko omawiano uretroplastyki
inlay-onlay. Lekarze Uro-Centrum z Pragi ciekawie przedstawili za-
gadnienia infekcji chlamydiowych, miko- i ureaplazmatycznych. We
wszystkich wystąpieniach podkreślana była współpraca na linii chory-
partner(ka) seksualny(a), urolog i ginekolog. W sesji prącie pracownicy
Kliniki Urologii z Vinohradu (Praga) przedstawili udaną replantację prą-
cia, przeprowadzoną po 8 godzinach od momentu amputacji. Kolejne
wypowiedzi dotyczyły korzystnych efektów w użyciu Nd: YAG laseru
w leczeniu kłykcin. Przedstawiono również pozytywne efekty leczenia
operacyjnego skrzywienia prącia w chorobie Peyroniego.
Dyskusja ożywiła się, gdy poruszono temat wskazań oraz wyboru
czasu rozdziału zlepów napletkowo-żołędziowych. Większość dysku-
tantów była jednak zdania, że leczeniem powinien zajmować się uro-
log, a nie pediatra, a gdy nie ma wcześniejszych wskazań (częste stany
zapalne, wodonercze etc.) ?po ukończeniu przez pacjenta 2.-3. roku
życia.
W godzinach popołudniowych zorganizowano videoforum. Najlep-
szymi filmami okazały się pozycja z Trzyńca: Modyfikacja laparoskopowe-
go podwiązania vena spermatica, oraz film autorów praskich: Podśluzówkowe
wstrzyknięcie krwi chorego przy odpływie wstecznym pęcherzowo-moczowodo-
wym I i II stopnia.
O godzinie 16.00 rozpoczęło się sympozjum firmy Fournier na temat
znaczenia czynników wzrostu w etiopatogenezie i terapii przerostu gru-
czołu krokowego, po czym firma zaprosiła wszystkich uczestników na
degustację znakomitych serów i wspaniałych win francuskich. Wieczo-
rem zaś w hotelu Relax, gdzie zakwaterowana była większość uczestni-
ków, odbyło się spotkanie towarzyskie. Do wczesnych godzin rannych
przygrywała do tańca doborowa orkiestra, zaś zaśpiewać można było
przy dźwiękach regionalnej muzyki wałaskiej. W foyer hotelu Relax przez
cały czas trwania Konferencji 28 firm prezentowało nowoczesne instru-
mentarium urologiczne oraz leki. W sobotę ? ostatniego dnia Konfe-
rencji Naukowej ? odbyły się sesje: schorzenia jąder, moszny i zewnętrz-
nych narządów płciowych, oraz samodzielna sesja: żylaki powrózka
nasiennego. Laparoskopowe leczenie żylaków powrózka nasiennego po-
winny prowadzić tylko ośrodki z dużym doświadczeniem w chirurgii
laparoskopowej. Jeśli to możliwe, nie powinno się pod wiązywać tętnicy
nasiennej. Doktor Kubićek z Ćeskeho Krumlova przedstawił ciekawą
technikę mikrochirurgicznego leczenia żylaków powrózka. Również
w sobotę uczestnicy Konferencji wysłuchali referatów gości zagranicz-
nych: doc. Ondruśa ze Słowacji o guzach jąder na Słowacji, dr. Froehne-
ra z Drezna: Management of genitourinary soft tissue sarcomas in adult,
oraz prof. Kischbenedecka: Testicular cancer – a general overview and new
developments. Największe zainteresowanie wywołało doniesienie doc. Ja-
rolima z Pragi: Konwersja zewnętrznych narządów rodnych w transseksuali-
zmie, a także o uzależnieniach prawnych tej operacji. Ostatnią sesją było:
Take it Home, gdzie doc. Zatura i moderatorzy poszczególnych sesji przed-
stawili wnioski i ostateczne uzgodnienia z obrad Konferencji. Po zakoń-
czeniu obrad była możliwość pływania, odpoczynku, zagrania w kręgle
i w ping-ponga w podziemiach hotelu Relax. Chętni mieli też możliwość
jazdy na go-kartach w pobliskim Frenśtate pod Radhośtem, czy też po
prostu przejścia się po jesiennie ozdobionych graniach. Kolejny, XII Kon-
gres ĆUS i SUS (Słowackie Towarzystwo Urologiczne) organizuje w Pra-
dze prof. Dvofaćek w dniach 24-25 kwietnia 1998 r. z okazji 650-lecia Uni-
wersytetu Karola.