PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

LIST DO REDAKCJI
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1998/51/4.

autorzy

Paweł Kroll
Katedra i Klinika Chirurgii Dziecięcej AM w Poznaniu
Kierownik Katedry: prof. dr hab. med. A. Jankowski

Szanowny Panie Redaktorze,
Z dużym zaciekawieniem przeczytałem artykuł: Leczenie farmakolo-
giczne zaburzeń czynnościowych procesu mikcji, autorstwa P. Radziszew-
skiego i A. Borkowskiego, zamieszczony w pierwszym zeszycie tego-
rocznej Urologii Polskiej. Podziwiam trud włożony przez Autorów
doniesienia w zebranie informacji dotyczących etiologii i leczenia za-
burzeń czynnościowych dolnych dróg moczowych oraz ich syntetyczne
przedstawienie. Artykuł ten stanowi niejako kompendium farmakote-
rapii dysfunkcji wypieraczowo-zwieraczowych. Cenne wydają się prak-
tyczne wskazówki dotyczące dawkowania leków, także tych niedostęp-
nych na polskim rynku farmaceutycznym.
Neurourologia jest stosunkowo młodą gałęzią medycyny; obserwuje-
my jej dynamiczny rozwój, mający odzwierciedlenie także w poszerza-
niu możliwości farmakologicznego leczenia zaburzeń diagnozowanych
na podstawie badań urodynamicznych.
Nawiązując do tematu artykułu, pragnąłbym przedstawić informacje
dotyczące kilku leków, które mogą być cenne dla kolegów zajmujących
się leczeniem czynnościowych zaburzeń układu moczowego.
W grupie leków hamujących działanie wypieracza nie wspomniano
o dostępnych na rynku niemieckim preparatach: Spasmo-Lyt i Spasmex
(trospiumchlorid) oraz Mictonorm, Mictonetten (propiverynhydrochlorid).
Trospiumchlorid ma dobrze udokumentowane działanie obniżające
kurczliwość wypieracza zarówno w niestabilności, jak i hiperrefleksji.
Zwiększa także podatność ścian pęcherza w neurogennych oraz nieneu-
rogennych dysfunkcjach wypieraczowo-zwieraczowych, w konsekwencji
zwiększa czynnościową pojemność pęcherza [6]. Wyniki wieloośrodko-
wych badań porównawczych z oksybutyniną wykazały podobną jej war-
tość w poprawie parametrów urodynamicznych; przewagę trospium-
chlorid wykazano w mniejszej ilości i nasileniu występujących w trakcie
terapii objawów ubocznych [3].
Trospiumchlorid dostępny jest jako Spasmex w tabletkach 15 mg, a Spa-
smo-Lyt w drażetkach po 20 mg. Standardowo dawkowany jest 2-3 razy
dziennie po 1 tabletce.
Propiweryna jest drugim z leków o atropinopodobnym działaniu, któ-
ry może być stosowany u pacjentów z obniżoną czynnościową pojem-
nością pęcherza. Jest lekiem o udowodnionej skuteczności w neurogen-
nych, jak i nieneurogennych dysfunkcjach wypieracza, przebiegających
z obniżeniem podatności ścian pęcherza i nadczynnością wypieracza.
Zarówno jego skuteczność, jak i działania uboczne porównywalne są
z oksybutyniną [4, 5].
Mictonorm dosępny jest pod postacią drażetek po 15 mg, dawkowa-
ny jest 2-3 razy dziennie po 1 drażetce. Dla dzieci przewidziane są
drażetki po 5 mg o handlowej nazwie Mictonetten.
W pełni należy zgodzić się z Autorami, że podstawowym lekiem an-
tycholinergicznym dostępnym na naszym rynku jest oksybutyniną (Cy-
strin, Ditropan). Preparaty oksybutyniny wywołują jednak u znacznej
grupy pacjentów dokuczliwe objawy uboczne: suchość w ustach, uczu-
cie zmęczenia, zawroty głowy. Dopęcherzowe podawanie oksybutyni-
ny stosowane u pacjentów cewnikowanych pozwala na uniknięcie tych
objawów przy zachowaniu pożądanego działania na czynność pęche-
rza. To samo stwierdzono przy dopęcherzowym podawaniu atropiny,
podstawowego blokera receptora acetyloeholiny. Stosowanie atropiny
ma jedną przewagę nad oksybutyniną ? jest dużo tańsze, co ma szcze-
gólne znacznie w dobie urynkowienia medycyny [2].
Pomimo bogatego na naszym rynku farmaceutycznym wyboru se-
lektywnych alfa blokerów (Dalfaz, Cardura, Omnic), wypada wspomnieć
o nieselektywnej, ale taniej i w wielu przypadkach skutecznej w zmniej-
szaniu oporu podpęcherzowego prazosynie (Polpressin, Minipress). Oba
te preparaty dostępne są w tabletkach 1, 2 i 5 mg. Terapię rozpoczyna-
my od 2 tabletek 1 mg dziennie.
W grupie leków o działaniu wspomagającym skurcz wypieracza,
oprócz wymienionych przez Autorów, dostępny jest na polskim rynku
cisapride, nazwa handlowa Coordinax. Preparat ten poprawia obniżo-
ną czynność skurczową wypieracza poprzez swoje selektywne działa-
nie na receptory 5-HT4 w ścianie wypieracza. Receptory 5-HT4 obficie
występują w ścianie jelita, stąd Coordinax jest lekiem powszechnie sto-
sowanym w zaburzeniach czynnościowych przewodu pokarmowego.
Dostępne są doniesienia o wspomagającym mikcję działaniu cisapride
w dysfunkcjach wypieracza o różnej etiologii [1]. Coordinax dostępny
jest w tabletkach 5 i 10 mg oraz syropie 1 mg/ml; terapię rozpoczyna-
my od dawki 2 razy po 5 mg.
Z poważaniem
Paweł Kroll

piśmiennictwo

 1. [1] Franceschetti, G. R, Candura, S. M., Vicini, D., Tonini, M.: Cisapride
 2. enhances detrusor contractility and improves micturition in a woman with lazy
 3. bladder. Scand. J. Urol. Nephrol. 1996, 31, 209-210.
 4. [2] Kroll, R, Jankowski A., Martyński, M.: Dopęcherzowe podawanie atropi-
 5. ny w leczeniu nadczynności wypieracza u dzieci. Wiad. Lek. 1998, 51 (supl. 3),
 6. 87-91.
 7. [3] Madersbacher, H., Stóhrer M., Richter R., Burgdórfer, H., Hachen,
 8. H. ]., Murtz, G.: Trospium chloride versus oxybutynin: a randomized, double-
 9. blind, multicentre trial in the treatment of detrusor hyperreflezia. Br. J. Urol.
 10. 1995, 75, 452-456.
 11. [4] Mazur, D., Gócking, K? Wehnert, }., Dorschner, W., Schubert, G.,
 12. Herfiirth, G., Alken, R.-G.: Vertraglichkeit und Wirksamkeit einer Lang-
 13. zeittherapie mit Propiverinhydrochlorid bei neurogener Harninkontinenz - Eine
 14. multizentrische Studie. Kontinenz 1994, 2, 74-78.
 15. [5] Mazur, D., Wehnert, J., Dorschner, W., Schubert, G., Herfiirth, G.,
 16. Alken, R.-G.: Yertraglichkeit und Wirksamkeit einer Langzeittherapie mit Pro-
 17. pinerinhydrochlorid bei Drangsymptomatik und Dranginkontinenz ? Eine mul-
 18. tizentrische Studie. Kontinenz 1994, 3, 17-21.
 19. [6] Stohrer, M., Baure, R, Giannetti, B. M., Richter, R., Burgdórfer, H.,
 20. Mlirtz, G.: Effect of trospium chloride on urodynamic parameters in patients
 21. with detrusor hyperreflexia due to spinal cord injuries. A multicentre placebo-
 22. -controlled double-blind trial. Urol. Int. 1991, 47, 138-143.