PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

SPRAWOZDANIE Z POLSKIEGO ETAPU VI MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANY AKADEMICKIEJ AUA-EAU 1998
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1998/51/3.

autorzy

Piotr Dobroński
Katedra i Klinika Urologii AM w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. A. Borkowski

Od 1993 roku Europejskie i Amerykańskie Towarzystwo Urologiczne
organizuje program wzajemnej wymiany naukowej. Program zakłada
udział kilku specjalistów urologów z USA w zjeździe naukowym Euro-
pejskiego Towarzystwa Urologicznego, a następnie 2-4-dniowe odwie-
dziny w 3-4 czołowych ośrodkach urologicznych Europy. W następnym
roku urolodzy europejscy biorą udział w zjeździe Amerykańskiego To-
warzystwa Urologicznego i wizytują Miniki amerykańskie. Dotychczas
zrealizowano sześć programów. Europejczycy przebywali w USA w roku
1993,1995 i 1997, natomiast Amerykanie w Europie – w roku 1994,1996
i 1998. Uczestników wymiany wyłania na drodze konkursu odpowiednie
(tj. Amerykanów ? Amerykańskie, Europejczyków ? Europejskie) To-
warzystwo Urologiczne. Celem programu jest promowanie i wymiana
doświadczeń oraz wiedzy między USA a Europą, a także inspirowanie
lekarzy obu tych części świata do rozwoju i doskonalenia się w swoich
dziedzinach zainteresowań.
W dniach 4-8 kwietnia 1998 roku gościliśmy w Polsce w ramach tej wy-
miany czterech urologów z USA. Byli to: Paul H. Lange ? profesor
i kierownik Kliniki Urologii University of Washington w Seattle. Przewodni-
czył on całej grupie z ramienia AUA. Pozostałymi uczestnikami byli Asso-
ciate Professors ? Paul J. Turek z University of California w San Francisco,
Wade Bushman z Northwestern University w Chicago oraz Martin G. San-
da z University of Michigan w Ann Arbor. Pobyt Amerykanów w Europie
rozpoczynała wizyta w Barcelonie i udział w XIII Zjeździe Naukowym
Europejskiego Towarzystwa Urologicznego w dniach 21-25 marca 1998
roku. W specjalnej sesji zjazdu zostali oni przedstawieni uczestnikom zjaz-
du oraz prezentowali swoje prace. Następnie odwiedzili 5 klinik urologicz-
nych. Były to kolejno: hiszpańska Fundación Puigvert w Barcelonie (kiero-
wana przez dra J. Vincente’a), szwajcarska Klinika Uniwersytetu w Ber-
nie (kierowana przez prof. Ursa E. Studera), 2 kliniki belgijskie w Brukseli:
w Hopital Erasme kierowana przez prof. Claude’a Schulmanna i w Univer-
site Saint-Luc kierowana przez prof. Paula J. van Cangha. Cały program
kończyła wizyta w Polsce w warszawskiej Katedrze i Klinice Urologii
AM kierowanej przez prof. Andrzeja Borkowskiego. Po raz pierwszy
w historii programu tej wymiany naukowej wśród wizytowanych ośrod-
ków znalazła się klinika z krajów środkowo- lub wschodnioeuropejskich.
Pobyt amerykańskich urologów w Polsce trwał 4 dni, w tym część nauko-
wa dwa dni.
Amerykanie zaprezentowali wyniki prac prowadzonych w swoich
ośrodkach akademickich. Tematy wszystkich wystąpień dotyczyły róż-
nych aspektów biologii molekularnej w urologii. Profesor Paul Turek przed-
stawił genetyczne aspekty niepłodności męskiej ze szczególnym uwzględ-
nieniem azoospermii. Profesor Martin Sanda prezentował wyniki swoich
badań nad poszukiwaniem uwarunkowań genetycznych i rodzinnych
łagodnego rozrostu gruczołu krokowego. Tematem prezentacji prof. Wa-
de^ Bushmanna była kontrola rozwoju gruczołu krokowego przez gen
Sonic hedgehog (Shh) i grupę genów z nim związanych. W podsumowują-
cym wystąpieniu prof. Paul Lange przedstawił perspektywy rozwoju
biologii molekularnej w urologii oraz ogromny postęp dokonujący się
obecnie w tej dziedzinie na przykładzie działalności laboratorium ba-
dawczego w Seattle. Prowadzone tam prace nad analizą genomu ludz-
kiego są coraz bardziej komputeryzowane, i tak oznaczenia zajmujące
6 miesięcy przed 2 laty obecnie zajmują 2 godziny. Przedstawił także
bardzo dobre wyniki prowadzonej w Seattle radykalnej brachyterapii
ograniczonego, nisko i średnio złośliwego raka stercza metodą prze-
zkroczowej implantacji ziaren radioizotopu pod kontrolą USG.
Klinika Urologii zaprezentowała gościom dwie operacje wytworze-
nia pochwy z uszypułowanego płata pęcherza metodą Krzeskiego u pa-
cjentek z zespołem Rokitansky’ego. Ten sposób operacji wzbudził u nich
ogromne zainteresowanie oraz podsunął liczne pomysły na prace ba-
dawcze dotyczące tej metody, jak i na zastosowanie jej na przykład
w zespole feminizujących jąder. Amerykanie obserwowali także zabie-
gi PCNL i ESWL u dzieci, jak również rzadko wykonywane w USA
otwarte adenomektomie. W części wykładowej przedstawiliśmy naszym
gościom następujące referaty: dr Beata Paluchowska z Centrum Onko-
logii – Metody i wyniki leczenia nowotworów jądra w Centrum Onkologii,
doc. Maciej Czaplicki z Kliniki Urologii AM i doc. Leszek Bablok z I Klini-
ki Ginekologii i Położnictwa AM ? Wyniki operacyjnego leczenia żylaków
powrózka nasiennego w niepłodności męskiej, dr Ewa Koźmińska z Kliniki
Urologii AM ? Rozpoznawanie czopów nowotworowych w żyle głównej dol-
nej w raku nerki, dr Cezary Torz z Kliniki Urologii AM ? Urodynamika
ortotopowych pęcherzy zastępczych wykonywanych z jelita krętego, dr Piotr
Kryst z Kliniki Urologii AM ? Wyniki stosowania dopęcherzowych wlewek
ze szczepionki BCG w powierzchownych nowotworach przejściowokomórkowych
pęcherza moczowego, dr Ryszard Hanecki z Kliniki Urologii AM ? PCNL
u dzieci, dr Tomasz Ferenz z Kliniki Urologii AM ? Wpływ ESWL na
wydzielanie endoteliny i ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego u dzieci.
Uczestnicy wymiany byli w Polsce po raz pierwszy, ich wizytę zapla-
nowano więc tak, by w ciągu rozpoczynającego pobyt weekendu mogli
zwiedzić (podobnie jak w innych odwiedzanych krajach) wybrane, naj-
ciekawsze zabytki. Po obejrzeniu warszawskiej Starówki, Zamku i Trak-
tu Królewskiego Amerykanie spędzili dzień w Krakowie. Ogromne wra-
żenie zrobił na nich Wawel, jego historia i kolekcje. Dzięki osobistym
staraniom kierownika Kliniki Urologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
doc. Z. Dobrowolskiego nasi goście mogli także obejrzeć muzeum najstar-
szej polskiej uczelni w Collegium Majus.
Barwnie ukazana polska i europejska historia oraz kultura były dla
młodych Amerykanów tym bardziej interesujące, że wszyscy mają środ-
kowoeuropejskich przodków (polskich i czeskich). Nie mogło się także
obejść bez zapoznania gości z tradycyjnymi daniami kuchni polskiej, któ-
re zarówno w wydaniu z Galicji, jak i z Kongresówki mile oddziaływały
na ich podniebienia.
Pobyt w Polsce kończył europejską część programu wymiany akade-
mickiej AUA-EAU 1998. Z warszawskiego Okęcia Amerykanie wracali
do USA. Mamy jednak nadzieję, że zawarte znajomości zaowocują dal-
szą współpracą pomiędzy naszymi Klinikami.