PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

ZŁAMANIE PRĄCIA
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1998/51/3.

autorzy

Tomasz Ząbkowski
Klinika Urologii CSK WAM w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. B. Stawarz

słowa kluczowe

prącie uraz złamanie

streszczenie

Przedstawiono przypadek 19-letniego chorego ze złamaniem prącia i jednocze-
snym uszkodzeniem tętnicy grzbietowej prącia. Opisano przebieg leczenia i spo-
sób korekcji operacyjnej z pomyślnym wynikiem.

OPIS PRZYPADKU
Chory R. C. lat 19 (nr historii choroby 21522/97) został przyjęty do
Kliniki Urologii Centralnego Szpitala Klinicznego WAM w Warszawie
z powodu urazu prącia. Jak wynika z wywiadu, chory ? żołnierz służ-
by zasadniczej ? został obudzony w nocy przez starszego żołnierza,
a następnie popchnięty z dużą siłą na poręcz łóżka. Pacjent upadając
uderzył się w prącie, będące w stanie wzwodu. Po uderzeniu chory po-
czuł gwałtowny ból i usłyszał jakby trzask łamanej gałązki.
W chwili przyjęcia, w 11. godzinie po urazie, stwierdzono u chore-
go: prącie znacznie powiększone, długości 20 cm i średnicy 10 cm,
obrzęknięte i zasinione z rozległym krwiakiem przechodzącym na
prawą stronę moszny. Po rozpoznaniu urazu prącia założono cewnik
do pęcherza moczowego, opatrunek uciskowy i okład z lodu. Pacjent
otrzymał antybiotyk i przygotowano go do zabiegu operacyjnego.
Operację przeprowadzono w znieczuleniu ogólnym. Cięciem okręż-
nym 3 cm poniżej rowka zażołędnego dotarto do trzonu prącia. Usunię-
to całą obrzękniętą, wraz ze skrzepami, tkankę podskórną. Stwierdzo-
no pęknięcie poprzeczne osłonki białawej oraz beleczek ciał jamistych
na długości 3 cm. Po odpreparowaniu dużego, około 4 cm, zbitego
skrzepu stwierdzono silne krwawienie z tętnicy grzbietowej prącia.
Tętnicę podkłuto, a następnie podwiązano. Osłonkę białawą ciała ja-
mistego zszyto szwem ciągłym. Założono dreny na grzbietową
i brzuszną stronę prącia oraz szwy na skórę. Następnie wykonano
rewizję moszny po stronie prawej. Oprócz skrzepów nie stwierdzono
zmian chorobowych. Przeprowadzono kontrolę hemostazy, drenaż
moszny i założono szwy na skórę.
Przebieg pooperacyjny był powikłany. U pacjenta powstała mar-
twica o powierzchni 2 cm2 na brzusznej stronie prącia. W 12. dobie
po zakończeniu zabiegu na Klinicznym Oddziale Plastyczno-Oparze-
niowym Szpitala WAM w Warszawie wycięto martwicę i wszczepio-
no płat skórny niepełnej grubości, który pobrano z pośladka. W 18. do-
bie po zabiegu pojawiły się wzwody rokujące powrót prawidłowych
funkcji płciowych.
OMÓWIENIE
Złamanie prącia stanowi około 1,5% wszystkich urazów tego narządu.
Powstaje najczęściej podczas gwałtownego stosunku lub masturbacji, rza-
dziej podczas erotycznego snu [1-3]. Uraz polega na rozerwaniu otoczki
białawej i beleczek ciał jamistych. Rzadziej uraz może obejmować ciało
gąbczaste lub cewkę moczową [4, 6]. Do typowych objawów złamania
prącia należy silny ból oraz charakterystyczny trzask pękającej osłonki
białawej. Szybko narasta krwiak powodujący obrzęk i zasinienie prącia
P-5].
Niektórzy autorzy opisują charakterystyczne skrzywienie prącia na
kształt saksofonu [4]. Większość autorów uważa, że złamanie prącia po-
winno być leczone operacyjnie [3-6], tylko nieliczni, np. Boeminghaus,
proponują leczenie zachowawcze, uważając, iż powstająca po operacji
blizna w ciałach jamistych utrzymuje lub jeszcze bardziej nasila skrzy-
wienie prącia.
Nasz przykład wskazuje, że szybko przeprowadzony zabieg operacyj-
ny daje dobre wyniki i powinien być stosowany w urazach prącia jako
postępowanie z wyboru. Zastosowanie u naszego chorego leczenia ope-
racyjnego z wykonaniem przeszczepu płatem skórnym dało dobry efekt
kosmetyczny i powrót pełnych funkcji płciowych.
WNIOSKI
W przypadkach złamania prącia wskazane jest doraźne leczenie ope-
racyjne, które daje bardzo dobre wyniki.

piśmiennictwo

 1. [1] Czaplicki, M., Borkowski, A.: Fractura penis. Urol. Pol. 1978, 31, 119.
 2. [2] Darewicz, J., Podsiadły, P., Pachman, A.: Dwa przypadki złamania prą-
 3. cia. Pol. Przegl. Chir. 1977, 49, lOa, 1071.
 4. [3] Gross, M., Arnold, T. L., Waterhouse, K.: Fractura of the penis. Rationale
 5. of surgical management. J. Urol. 1971, 106, 708.
 6. [4] Kazoń, M., Kossakowski, J. S.: Fractura penis. Urol. Pol. 1978, 31, 233.
 7. [5] Niemirowicz, J., Strzałowski, M., Wróbel, J.: Złamanie prącia z uszko-
 8. dzeniem cewki moczowej w trakcie stosunku płciowego. Urol. Pol. 1982, 35, 1-
 9. -2, 65.
 10. [6] Rogowski, K., Darewicz, ]., Malczyk, E.: Złamanie prącia z uszkodzeniem
 11. cewki moczowej w trakcie stosunku płciowego. Urol. Pol. 1988, 2, 132-134.