PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

PRZEZCEWKOWA WAPORESEKCJA STERCZA (TUVRP) ? UDOSKONALONY ZŁOTY STANDARD?
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1998/51/3.

autorzy

Wojciech Husiatyński, Wojciech Pypno
Klinika Urologii CMKP w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. A. Borówka

słowa kluczowe

gruczoł krokowy gruczolak elektroresekcja przezcewkowa waporesekcja

streszczenie

Cel pracy. Celem pracy jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa leczenia
objawowego łagodnego rozrostu stercza (ŁRS) metodą przezcewkowej wapo-
resekcji stercza (TUVRP) oraz wstępna analiza trwałości efektu terapeuty-
cznego.
Materiał i metody. W okresie od stycznia do listopada 1997 roku poddano
leczeniu metodą TUVRP 47 chorych w wieku od 53 do 83 lat (średnio
? 68,7 roku). Średnie wartości parametrów mikcji określone przed zabiegiem
były następujące: IPSS ? 22,4 punktu (od 8 do 32 punktów), QoL ? 4,4 punktu
od 3 do 6 punktów), Qmgx ?6,8 ml/s (od 0 do 14 ml/s
Odo 9 ml/s), Rv ? 172 ml (od 20 do 540 ml). Zabiegi wykonywano elektrore-
sektorem 24 Ch z pętlą waporyzująco-tnącą. Stosowano prąd diatermiczny
mocy 200 W generowany przez Autocon 300. Rezultaty leczenia oceniono
na podstawie porównania subiektywnych i obiektywnych parametrów mikcji
przed leczeniem, 1, 3 oraz 6 miesięcy po zabiegu. Założono 12-miesięczny
okres obserwacji po zabiegu. Wyniki IPSS, QoL, Qmax, Qave i Rv uzyskano
po 6 miesiącach obserwacji.
Wyniki. U żadnego spośród 47 chorych poddanych waporesekcji nie zaistniała
potrzeba przetoczenia krwi ani nie wystąpiły cechy zespołu przewodnienia. Cewnik
usuwano zwykle w pierwszej dobie po zabiegu i, z wyjątkiem 2 chorych, jakość
mikcji spontanicznej oceniono jako dobrą.
Wnioski. Waporesekcja przezcewkowa jest metodą o małym ryzyku powikłań,
w szczególności krwawienia i zespołu poresekcyjnego. Przezcewkowa wapore-
sekcja stercza w sposób istotny poprawia mierzalne parametry mikcji (IPSS,
QoL, Qma? Qgve i Rv) we wczesnym okresie obserwacji. Na podstawie oceny
wstępnej stwierdzono, że efekt terapeutyczny utrzymuje się niezmiennie w cią-
gu 11 miesięcy obserwacji.

piśmiennictwo

 1. [1] Bohlen, D., Eberle, J., Fuegen, M., Studer, U. E.: Der Einsatz des hoch
 2. intenswen Ultraschalls (HIFU) im klinischen Alltag. Ergebnisse und mógliche
 3. Indikationeti. Urologe A 1996, 1 (supl), 95.
 4. [2] Borkowski, A., Borówka, A.: Choroby gruczołu krokowego. PZWL, War-
 5. szawa 1997, 180-189.
 6. [3] E vans, R.: THE VP: Initial experiens with long-term follow-up. Urol. Trends 1996,
 7. 1,1-5.
 8. [4] Hartung, R., Fastenmeier, K., L*eyh, H.: VerbesserungderHochfrequenz-Chirur-
 9. gie bei der TURP-Einsatz der Band-Elektrode. Urologe A1996,1 (supl.), 94.
 10. [5] Kohrmann, K. U., Michel, M. S., Weber, A., Alken, R: Vapor-Cut - Eine
 11. neue HF-Elektrode zur Resektion der Prostata im Vergleich zu Standardschlinge und
 12. Rollerball. Urologe A1996,1 (supl.), 95.
 13. [6] Manseck, A., Leike, S., Wirth, M.: Die transurethrale Vaporesektion der Prosta-
 14. ta (TUVRP). Urologe A1996,1 (supl.), 95.
 15. [7] Minardi, D., Baldassari, M., Caraceni, E. i wsp.: Transurethral needle abla-
 16. tion (T. U.N.A.) in benign prostatic hypertrophy. Eur. Urol. 1996,2 (supl.), 378.
 17. [8] Narayan, R, Tewari, A., Garzoho, M, Parramore, H. i wsp.: Transurethral
 18. Mapor-Trode electrovaporization of the prostate: physical principles, techniąue, and
 19. results. Urology 1996,47,505-510.
 20. [9] Pypno, W., Husiatyński, W.: Miejsce laseroterapii w leczeniu łagodnego rozro-
 21. stu stercza. Urol. Pol., 1997,50/2a, 96.
 22. [10] Rassler, J., Nietzsch, D.^ Stolzenburg, J. U., Dorschner, W.: Vaporisation
 23. der Prostata-Klinische Ergebnisse. Urologe A, 1996,1 (supl.) 94.
 24. [11] Vallancien, G., Faure, F., Veillon, B., Guilloneau, B.:Anewtoolfor transu-
 25. rethral resection of the prostate: the Vapor Cut. Eur. Urol. 1996,2 (supl), 221.