PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

SPRAWOZDANIE Z POBYTU W KLINICE UROLOGII UNIWERSYTETU SANTIAGO DE COMPOSTELA W HISZPANII
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1998/51/1.

autorzy

Michał Wróbel
STN przy Katedrze i Klinice Urologii AM we Wrocławiu
Opiekun: dr J. Dembowski
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. J. Lorenz

Od 1 do 31 lipca 1997 roku przebywałem na praktyce wakacyjnej
zorganizowanej przez IFMSA (International Federation of Medical Stu-
dents Associations) w Klinice Urologii Uniwersytetu Santiago de Com-
postela w Hiszpanii.
Klinika Urologii jest częścią Instytutu Chirurgii zajmującego IV piętro
dużego, nowoczesnego Hospital General de Galucia. Szpital ten, wraz
ze szpitalem miejskim oraz szpitalem psychiatrycznym stanowią za-
plecze kliniczne dla jednego z najstarszych uniwersytetów europejskich.
Oddział urologii ma 35 łóżek w 5-osobowych salach. Klinika dyspo-
nuje jedną z kilku sal operacyjnych znajdujących się w obrębie Hospital
Xeral. Tygodniowo wykonywane jest w niej około 20 zabiegów. Od-
dzielną część kliniki stanowią gabinety: zabiegowy, usg i cystoskopo-
wy, w których dokonywane są drobne zabiegi diagnostyczne i leczni-
cze. Urolodzy pracujący w klinice stanowią wraz z chirurgami na-
czyniowymi i nefrologami zespół przeszczepiający nerki, który pracu-
je na wydzielonym w tym celu bloku operacyjnym.
Kierownikiem kliniki jest prof. Cimadevilla. Razem z nim pracuje
pięciu specjalistów oraz dwóch rezydentów specjalizujących się w uro-
logii. Praca na oddziale rozpoczyna się około godz. 9.00 od codziennej
odprawy. Obok raportu lekarza dyżurnego, omawiany jest (szczegóło-
wo) plan na dzień następny, gdyż do godz. 12.00 dokumentacja jest
przekazywana na blok operacyjny. Wizyta z udziałem profesora odby-
wa się w poniedziałki i czwartki (w pozostałych dniach zabiegi nie są
wykonywane). Planowane dłuższe zabiegi (cystektomia) rozpoczyna się
już o godz. 8.00. Zarówno na bloku operacyjnym, jak i w gabinetach
zabiegowych praca trwa do około godz. 15.30. Jest to więc chyba jedyna
instytucja w tym mieście pracująca w czasie sjesty. Dyżurują zwykle re-
zydenci, natomiast nadzorują ich ?pod telefonem” wyznaczeni specjali-
ści. W gabinetach: zabiegowym i cystoskopowym pracuje codziennie
dwóch lekarzy, którzy w danym dniu nie operują. Część zabiegów (cew-
nikowanie, wlewki dopęcherzowe cytostatyków) wykonują pielęgniarki.
Warty uwagi jest hiszpański system ubezpieczeniowy, dzięki które-
mu leczenie szpitalne jest bezpłatne, a większość leków płatnych 50%
lub bezpłatnych (dla rencistów i osób będących na ich utrzymaniu).
Mimo nakładów na służbę zdrowia znacznie niższych niż w innych
krajach Europy Zachodniej, szpital jest doskonale zaopatrzony w leki,
sprzęt wysoko specjalistyczny i podstawowy (jednorazowa bielizna ope-
racyjna, cewniki itp.).
UWAGI NA TEMAT LECZENIA WYBRANYCH SCHORZEŃ
Rak stercza
W diagnostyce raka stercza, obok PSA wykorzystuje się biopsję cien-
koigłową drogą transrektalną pod kontrolą usg. Zabieg wykonywany jest
u pacjentów ambulatoryjnych bez przygotowania, jedynie z użyciem żelu
lignokainowego oraz jedną dawką antybiotyku. Zawsze pobierane jest
sześć wycinków ze szczytu, środka i podstawy obu płatów stercza. W le-
czeniu form ograniczonych do narządu, wykonuje się prostatektomię ra-
dykalną z dostępu załonowego. W przypadku postaci zaawansowa-
nych miejscowo lub rozsianych stosuje się blokadę androgenową z uży-
ciem analogów LH-RH.
Rak przejściowo nabłonkowy pęcherza moczowego
Powierzchowne nowotwory leczone są elektroresekcją przezcewkową,
a w razie nawrotów wlewkami dopęcherzowymi BCG oraz cytostaty-
ków. W nowotworach naciekających wykonuje się cystektomię, a od-
prowadzenie moczu odbywa się wyłącznie sposobem Brickera. W ciągu
miesiąca wykonano trzy takie zabiegi.
Rak nerki
Nefrektomia jest wykonywana najczęściej z dostępu lędźwiowego. Ni-
gdy nawet w czasie zabiegu z dostępu przezbrzusznego, nie wykonuje
się lymphadenektomii.
Wysiłkowe nietrzymanie moczu
W leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu stosowano dotąd kolagen
lub silikon, a od połowy lipca także teflon wstrzykiwany okołocewkowe.
Choroba Peyronie
Podstawową metodą leczenia choroby Peyronie są dopłytkowe
wstrzyknięcia orgoteiny.
Kamica moczowa
Choroba ta leczona jest metodą litotrypsji przezskórnej (PCNL) lub
zewnątrzustrojowej (ESWL). W czasie mojego miesięcznego pobytu w klini-
ce nie wykonano ani jednego zabiegu PCNL. Ponieważ klinika nie dys-
ponuje aparatem do ESWL, większość pacjentów po zdiagnozowaniu
trafia do gabinetu ESWL przy szpitalu miejskim, gdzie codziennie wy-
konywanych jest 4-6 zabiegów. Mimo posiadania ureterorenoskopu nie
wykonuje się tu zabiegów z jego użyciem.
Na zakończenie chciałbym serdecznie podziękować prof. Cimadevil-
lemu oraz jego współpracownikom za serdeczne przyjęcie, którego tam
doświadczyłem. Jednocześnie, będąc pierwszym od wielu lat studentem
z tak egzotycznego dla nich kraju jak Polska, mogłem dzielić się z nimi
moimi dotychczasowymi doświadczeniami z Kliniki Urologii we Wrocła-
wiu.
Osiągnięcia polskiej urologii budziły zdziwienie i podziw naszych hisz-
pańskich kolegów.