PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

JAMISTY NACZYNIAK CHŁONNY NERKI
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1997/50/2.

autorzy

Tomasz Szydełko, Wojciech Apoznański, Janusz Dembowski, Marek Górecki, Romuald Zdrojowy
Katedra i Klinika Urologii AM we Wrocławiu
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. Jerzy Lorenz

słowa kluczowe

nerka jamisty naczyniak chłonny nefrektomia

streszczenie

Przedstawiono niezwykle rzadki przypadek chłonnego naczyniaka jamiste-
go nerki. Pierwszym objawem nowotworu byt masywny krwiomocz. Średni-
ca guza zlokalizowanego w miąższu nerki wynosiła 6 cm, natomiast jego
części wrastającej do miedniczki nerkowej -10 cm.

Naczyniaki chłonne są łagodnymi nowotworami wywodzącymi się z naczyń limfa-

tycznych. W zależności od obrazu histopatologicznego nowotwory te podzielono na: (1) proste (lymphangioma simplex), (2) jamiste (lymphangioma cavernosum), (3) torbielowate (lymphangioma cysticum). Najczęściej spotyka się naczyniaki chłonne w obrębie głowy, szyi oraz dołu pachowego. Tego rodzaju umiejscowienie opisywano w 50-75% przypadków. Znacznie rzadziej występują w płucach, przewodzie pokarmowym, śledzionie, wątrobie i kościach [4].


OPIS PRZYPADKU


66-letni chory M. E. (245/97) został przyjęty do Kliniki Urologii AM we Wro- cławiu z powodu masywnego krwiomoczu. Dotychczas pacjent nie skarżył się na dolegliwości ze strony narządów układu moczowego. Krwiomocz ustąpił w cią- gu 12 godzin pod wpływem leków przeciwkrwotocznych.


Badanie USG ujawniło w zakresie nerki prawej dwa obszary o niejednorodnej echogeniczności jeden w górnym biegunie, śr. ok. 6 cm oraz drugi, w okolicy wnęki nerki śr. około 10 cm. Nie zaobserwowano powiększonych węzłów chłon nych w okolicy aorty i żyły czczej dolnej. Pozostałe narządy jamy brzusznej nie wykazywały zmian chorobowych. Widoczna w badaniu urograficznym miedniczka nerki prawej była znacznie poszerzona. Jej wnętrze wypełniał twór o wysyceniu tkanek miękkich – guz lub skrzepy krwi. Jedynie wąskim pasmem mocz cieniują-


cy kontrastował brzegi miedniczki (ryc. 1). Po wykonaniu niezbędnych badań laboratoryjnych oraz zdjęcia klatki piersio- wej chorego operowano, wykonując prawostronną radykalną nefrektomię. Ma- kroskopowe oględziny usuniętej nerki wykazały guz wyraźnie odgraniczony od otoczenia, wrastający szerokim przęsłem do miedniczki i wypełniający ją całko- wicie (ryc. 2). Wynik badania histopatologicznego nr 2354-8/97: guz nerki – lym- phangioma cavernosum (ryc. 3). Tkanki chłonne z okolicy aorty i żyły czczej dolnej – bez zmian nowotworowych.


W przebiegu pooperacyjnym nie obserwowano powikłań. Chorego wypisano do domu w 9 dobie po zabiegu. Ryci


Naczyniaki chłonne są rzadko występującymi nowotworami. Anderson opisał zaledwie 48 przypadków wśród 768 łagodnych guzów u dzieci w okresie 15 lat [1]. 50-65% wszystkich naczyniaków chłonnych spotyka się u dzieci, zwykle przed ukończeniem drugiego roku życia [2]. Najczęstszym umiejscowieniem na- czyniaków chłonnych są: głowa, szyja i dół pachowy. Znacznie rzadziej widywa- no je w płucach, śledzionie, wątrobie i kościach. Wśród naczyniaków chłonnych zlokalizowanych wewnątrz jamy brzusznej najczęściej opisywano je w krezce, sieci i przestrzeni zaotrzewnowej. Autorzy znaleźli w literaturze jedynie dwa do- niesienia opisujące tego rodzaju nowotwory w nerce (cyt. za [5]). Powyższy przypadek przedstawiliśmy z powodu niezwykle rzadkiego wystę- powania naczyniaków chłonnych w nerce. Mimo łagodnego charakteru guza, sto- pień jego miejscowego zaawansowania usprawiedliwia radykalność zabiegu ja- kiemu został poddany pacjent. Jednocześnie należy podkreślić, że ultrasonogra- ficzny i urograficzny obraz nowotworu zinterpretowano jako typowy dla raka ja- snokomórkowego .

piśmiennictwo

  1. [1] Anderson, D. H.: Tumors of infancy and childhood. Cancer, 4, 890,1951.
  2. [2] Bili, A. H., Summer, D. S.: A unified concept oflymphangioma and cystic hygro-
  3. ma. Surg. Gynecol. Obstet., 120, 79,1965.
  4. [3] Bożek, J.: Nowotwory wieku dziecięcego. PZWL, Warszawa 1989.
  5. [4] Enzinger, F. M, Weiss, S. W.: Soft tissue tumors. Mosby-Yeer Book, Inc, 1995.
  6. [5] Loehr, E.: Renal and Adrenal Tumors. Springer, Verlag, Berlin 1979.