PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO PTU W OKRESIE TRZECH KADENCJI 1985 - 1996 r. REMINISCENCJE I UWAGI PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU ODDZIAŁU
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1997/50/1.

autorzy

Andrzej Borówka

Piętnastego listopada 1996 roku odbyło się kolejne Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Zamknęło ono 12 letni okres, w którym miałem honor pełnienia zaszczytnej funkcji przewodni- czącego Zarządu Oddziału. Funkcję tę objąłem w wyniku tajnych wyborów prze- prowadzonych na Walnym Zebraniu Oddziału, które odbyło się 15 grudnia 1985 roku. Przejąłem jąod Pana Doc. dr hab. med. Jana Władysława Chojny. Przed 12 laty Zarząd Oddziału utworzyli: Kol. Maciej Czaplicki – wiceprzewodniczący, Kol. Janusz Judycki – sekretarz, Kol. Zbigniew Wolski – skarbnik. Do Komisji Rewizyjnej wybrano Kol. Kol: Witolda Klimowicza, Wiesława Bulińskiego i Stanisława Łempickiego. Sąd Koleżeński stanowili Kol. Kol: Jacek Kossakow- ski, Jan Walczuk i Jerzy Molga.


Pierwszy okres naszej działalności przypadł na czas, w którym również me- dyczne towarzystwa naukowe budziły się z letargu będącego następstwem mi- nionego stanu wojennego. Do działania przystąpiliśmy pełni zapału, w przekona- niu, że jak najszybciej trzeba stworzyć warunki do ożywienia aktywności Od- działu, który od lat był najliczniejszym Oddziałem PTU w kraju – w 1985 roku liczył bowiem 101 członków. Wiele pracy poświęciliśmy uzupełnieniu i uporząd- kowaniu listy członków. Podjęliśmy także starania o odzyskanie i ocalenie mate- riałów archiwalnych świadczących o przeszłości Oddziału. Wyrazy szczególne- go uznania za trud poniesiony w tych obydwu sprawach należą się Kol. Januszo- wi Judyckiemu. Prof. Tadeusz Krzeski, doceniając znaczenie historii Oddziału dla jego dalszej działalności, przeznaczył Oddziałowi Warszawskiemu PTU jed- ną z sal rozwijanego wówczas Muzeum w Klinice Urologii AM w Warszawie. Zasadniczą formą naszej działalności były posiedzenia naukowe organizowane raz w miesiącu, z wyjątkiem okresów wakacyjnych. W okresie kadencji 1985- 1988 odbyło się 46 posiedzeń naukowych, na których wygłoszono 123 referaty.


Najwięcej doniesień przedstawili Koledzy z Kliniki Urologii AM w Warszawie kierowanej wówczas przez Prof. T. Krzeskiego (37 referatów), z Oddziału Uro- logii Szpitala Bielańskiego w Warszawie kierowanego przez Dr med. Jana Szy- manowskiego (22 referaty) oraz z Kliniki Urologii CMKP kierowanej przez Do- centa (obecnie Profesora) Mirosława Kazonia (14 referatów). Z satysfakcją ob- serwowaliśmy wzrost aktywności naukowej Kolegów pracujących w odległych od Warszawy oddziałach urologii i chirurgii – w Ciechanowie, Sandomierzu, Ra- domiu, Siedlcach i Ostrołęce. W części posiedzeń uczestniczyli wybitni urolodzy z zagranicy wygłaszając referaty. Prof. K. F. Albrecht z Wuppertalu mówił o łagodnym rozroście stercza. Dr P. Leandri i Dr G. Rossignol z Tuluzy przedsta- wili nie stosowaną wówczas w Polsce technikę wytwarzania zastępczego pęche- rza jelitowego. Prof. M. Soloway z Memphis i Prof. Z. Wajsman, później częsty gość PTU, wygłosili wykłady na temat onkologii urologicznej. Prof. Ch. Viville ze Strassburga oraz Prof. Ph. Ransley z Londynu dzielili się z nami własnym doświadczeniem w dziedzinie urologii dziecięcej. Prof. C. G. Serrano z Hawany zaznajomił nas ze stanem urologii na Kubie. Ponadto zorganizowaliśmy dwie ogólnopolskie konferencje naukowe. Jedna z nich, z udziałem Prof. P. Carla z Deggendorfu i Prof. M. Micksche z Lucerny, była poświęcona postępom w le- czeniu hormonalnym raka stercza. Główną postacią na drugiej konferencji był Prof. C. Bollack ze Strassburga, który przedstawił wykład na temat leczenia po- wierzchownego raka pęcherza moczowego.


Na naszych posiedzeniach wygłosili referaty wybitni urolodzy polscy spoza Warszawy – m. in. Prof. Ludwik J. Mazurek i Prof. Jerzy Zieliński. Obaj czcigod- ni Profesorowie byli później bardzo często miłymi gośćmi naszych posiedzeń. Kilka konferencji monotematycznych przeprowadziliśmy wspólnie z innymi towarzystwami naukowymi oraz z Komisją Urologii Komitetu Patofizjologii Kli- nicznej Polskiej Akademii Nauk. Z Kolegami z Oddziału Warszawskiego Pol- skiego Towarzystwa Onkologicznego dyskutowaliśmy na temat guzów jądra, z Kolegami z Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego – na temat powikłań urologicznych w ginekologii i położnictwie, z Kolegami z Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego – na te- mat etiologii i metafilaktyki kamicy nerkowej oraz na temat etiologii i możliwości leczenia hormonalnego BPH.


W ramach rozpoczętej przez nas współpracy z innymi oddziałami terenowymi PTU byliśmy bardzo serdecznie goszczeni w Augustowie przez Oddział Biało- stocki, kierowany przez Docenta (obecnie Profesora) Janusza Darewicza, na spo- tkaniu poświęconym mało inwazyjnym metodom leczenia kamicy górnych dróg moczowych.


Sądzę, że jednym z największych sukcesów tej kadencji było zapoczątkowanie serii Sympozjów Urologii Dziecięcej, które od 1988 roku weszły na stałe do ka- lendarza imprez naukowych cieszących się niesłabnącym zainteresowaniem człon- ków PTU i PTChD. Do ubiegłego roku odbyło się 12 Sympozjów. W każdym z nich brało udział ponad 200 uczestników. W większości uczestniczyli najwybit- niejsi znawcy urologii dziecięcej z Europy i USA.


Liczebność naszego Oddziału w kadencji 1985 – 1988 zwiększyła się o 50% – w 1988 roku było nas 152. Wydaje się, że powodem rosnącego zainteresowania urologów Oddziałem Warszawskim było m. in. wprowadzenie nowych form spo- tkań naukowych. Innym wyrazem uaktywnienia naszego środowiska było wybit- ne wzmocnienie naszych możliwości finansowych. Początkowo kasa nie była za- sobna. Po 4 latach, dzięki zgromadzeniu składek członkowskich i zdobyciu środ- ków z różnych źródeł, mogliśmy się kontentować niezłym stanem konta. Siedemnastego grudnia 1988 r. Walne Zebranie Członków naszego Oddziału ponownie powierzyło mi pełnienie funkcji przewodniczącego. Wiceprzewodni- czącym został, jak poprzednio, Kol. Maciej Czaplicki, sekretarzem Kol. Janusz Judycki, skarbnikiem Kol. Zbigniew Wolski, zaś członkiem zarządu Kol. Ry- szard Hanecki. Składy Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego nie uległy zmia- nie.


Nadal podstawową formą działalności statutowej Oddziału były posiedzenia naukowe. W czasie tej kadencji odbyło się 29 posiedzeń. Program 23 z nich wy- pełniły referaty przygotowane przez Członków Oddziału. Najwięcej referatów wygłosili Koledzy z Klinik Urologii AM i CMKP w Warszawie. Ponadto wystę- powały zespoły Oddziałów Urologii Szpitala Praskiego (ordynator Dr med. An- drzej Kidawa) i Szpitala Bielańskiego w Warszawie, a także Oddziału Neuro-


Urologii Stołecznego Centrum Rehabilitacji w Konstancinie, kierowanego przez Dr med. Andrzeja Buczyńskiego, Oddziału Urologii Szpitala Wojewódzkiego w Radomiu, kierowanego przez Dr med. Jerzego Molgę i Pododdziału Urologii Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie (szefem tego pododziału był Prof. Ste- fan Wesołowski). Program jednego z posiedzeń przygotowali Koledzy z Kliniki Urologii Pomorskiej AM w Szczecinie kierowanej przez Doc. (obecnie Profeso- ra) Andrzeja Sikorskiego. Jednym z ważniejszych dla naszego Oddziału było posiedzenie zorganizowane z okazji 100-lecia Towarzystwa Chirurgów Polskich.


Honorowym gościem był znakomity chirurg, Prof. Witold Rudowski, który wy- głosił piękny, przepojony humanistycznymi treściami wykład na temat historii chirurgii w Polsce. Kilka posiedzeń współorganizowaliśmy z innymi towarzy- stwami naukowymi. Zebranie środowisk warszawskich PTU, Towarzystwa Chi- rurgów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego było poświęcone zakażeniom w chirurgii. Referaty programowe wygłosili na nim Doc. Mitterme- ier z Linzu oraz Prof. Collardyn z Gandawy. Wraz z Komisją Urologii Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN gościliśmy urologów francuskich: Prof. L. Boc- con-Gibod, Prof. A. Le Duca i Dr G. Vallanciena.


Bardzo miłe wspomnienia wiążą się ze spotkaniem w pięknym pałacu w Ry- dzynie, gdzie Członkowie naszego Oddziału byli niezwykle serdecznie goszczeni przez Kolegów z Oddziału Wielkopolskiego PTU, kierowanego przez Doc. (obec- nie Profesora) Zbigniewa Kwiasa. Część naukową tego spotkania stanowiły refe- raty przygotowane przez gospodarzy i gości. Niezwykle udanym okazał się zjazd kilkudziesięciu urologów z Litwy i Członków naszego Oddziału w Miętnem koło Garwolina, bardzo sprawnie zorganizowany przez Dr med. Andrzeja Koziaka, ordynatora Oddziału Chirurgii Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach. W latach 1989-1992 kontynuowaliśmy coroczne Sympozja Urologii Dziecięcej, na których gościliśmy wybitnych urologów i chirurgów dziecięcych z zagranicy. Pod koniec ubiegłej dekady miałem wrażenie, ze nasze środowisko odczuwa brak podręcznika zawierającego informacje na temat postępu, jaki w ostatnich la- tach dokonał się w urologii. Dlatego podjęliśmy trud wydania książki opatrzonej tytułem ?Urologia’89”. Udało się nam namówić do współpracy autorskiej wybit- nych urologów polskich. Książka składa się z szeregu nowoczesnych opracowań monograficznych dotyczących najważniejszych wówczas zagadnień urologii. Po- mysł wydania książki okazał się trafny – cały nakład rozszedł się w mgnieniu oka.


Na koniec kadencji z satysfakcją doliczyliśmy się kolejnego wzrostu liczby członków naszego Oddziału – było nas prawie 200. Nasz Oddział okazał się atrak- cyjny dla kilkudziesięciu Kolegów z innych oddziałów PTU. Stan kasy był znowu lepszy, niż przed 4 laty.


Dwunastego grudnia 1992 r. po raz kolejny dostąpiłem zaszczytu pełnienia funkcji przewodniczącego Oddziału Warszawskiego PTU. Naszą działalność re- gulował już nowy Statut. Zgodnie z jego postanowieniami Zarząd był liczniejszy, niż poprzednio. Tworzyli go Kol. Kol.: Alojzy Witeska – wiceprzewodniczący, Ryszard Hanecki – sekretarz, Zbigniew Wolski – skarbnik oraz Ludwik Kotliński i Janusz Judycki. W połowie kadencji, z powodu objęcia stanowiska kierownika Kliniki Urologii AM w Bydgoszczy, opuścił szeregi zarządu Kol. Z. Wolski – funkcję skarbnika objął Kol. Andrzej Kidawa. W tym samym czasie, z powodu zmiany mego miejsca pracy, przenieśliśmy siedzibę zarządu z Kliniki Urologii AM do Oddziału Urologii Centralnego Szpitala Kolejowego w Warszawie-Mię- dzylesiu.


W ostatnim czteroleciu odbyło się 30 posiedzeń naukowych, na których wy- głoszono 121 referatów i wykładów. Program 10 posiedzeń przygotowali Kole- dzy z Kliniki Urologii AM w Warszawie, kierowanej przez Prof. Andrzeja Bor- kowskiego. Po 5 posiedzeń zorganizowali Koledzy z Kliniki Urologii CMKP oraz z Oddziału Urologii im. Dr Jana Kiełkiewicza Szpitala Praskiego w Warszawie. Program 4 posiedzeń wypełniły referaty Kolegów z Oddziału Urologii Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Pozostałe posiedzenia zostały przygotowane przez zespoły Oddziału Urologii Szpitala w Tuszynie (ordynator: Dr med. Zofia Sal- ska), Ambulatorium Urologicznego Szpitala Wolskiego w Warszawie (kierow- nik: Dr med. Robert Górecki), Kliniki Urologii Centrum Zdrowia Dziecka (kie- rownik: Prof. Czesław Szymkiewicz) oraz Oddziału Urologii Centralnego Szpi- tala Kolejowo (ordynator: Prof. Andrzej Borówka). Interesujące były posiedzenia zorganizowane wspólnie z Oddziałem Warszawskim Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny, Z Oddziałem Warszawskim Polskiego Towarzystwa Gineko- logicznego oraz z Oddziałem Północno-Zachodnim PTU. Dwa posiedzenia na- szego Oddziału były szczególnie uroczyste. Prezes PTU, Prof. Andrzej Borkow- ski wręczył bowiem na nich dyplomy Członków Honorowych naszego Towarzy- stwa dwóm wybitnym chirurgom: Prof. Janowi Nielubowiczowi i Prof. Witoldo- wi Rudowskiemu. Nadzwyczaj miłym i świetnie przygotowanym było posiedze- nie zorganizowane przez Dr med. Andrzeja Kidawę i Jego zespół, w czasie któ- rego odbyła się uroczystość nadania Oddziałowi Urologii Szpitala Praskiego w Warszawie imienia twórcy tego Oddziału – Dr Jana Kiełkiewicza. Ważnym, moim zdaniem, osiągnięciem ostatniej kadencji Zarządu Oddziału Warszawskiego jest stworzenie serii wydawniczej pt.: “Urologia Dziecięca – fak- ty, komentarze opinie”. W ubiegłym roku wydaliśmy trzeci tom tej serii. W każ- dym tomie zawarte są prace przedstawione na kolejnych Sympozjach Urologii


Dziecięcej. Seria cieszy się bardzo dużym powodzeniem u czytelników. Oddział Warszawski PTU na koniec ostatniej dekady liczy 213 członków. Wśród nich niemałą liczbę stanowią Koledzy z innych oddziałów terenowych naszego Towarzystwa. Myślę, że ich udział w warszawskich posiedzeniach urologicz- nych jest dowodem, że są one interesujące.


Po 12 latach pełnienia funkcji przewodniczącego Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Urologicznego chciałbym podzielić się kilkoma reflek- sjami. W tym czasie zdobyłem bowiem wiele doświadczenia i dobrze poznałem warszawskie środowisko urologiczne, jego oczekiwania, aspiracje i możliwości. Praca organizatorska w warszawskim środowisku urologicznym nie jest trud- na. Dysponuje ono bowiem dużym potencjałem naukowym i wykazuje dużą ak- tywność – świadczy o niej nie tylko dobra frekwencja na zebraniach, ale także ogromna liczba referatów przygotowanych przez członków Oddziału i ożywione po nich dyskusje. Oddział grupuje wiele ośrodków urologii – klinik akademickich oraz wojewódzkich i miejskich oddziałów szpitalnych. Wysiłki trzech kolejnych zarządów zmierzały zatem m.in. do poszukiwania atrakcyjnych form pracy Od- działu Warszawskiego PTU. Sądzę, że dobrym posunięciem było powierzenie organizowania wielu posiedzeń ordynatorom poszczególnych oddziałów urolo- gii. Ponadto, przekonaliśmy się, że zainteresowanie budzą posiedzenia monote- matyczne o charakterze naukowo – dydaktycznym, a także zebrania organizowa- ne wspólnie z innymi towarzystwami naukowymi. Powodzeniem cieszą się po- siedzenia, w których biorą udział wybitni specjaliści z zagranicy. Dużą frekwen- cję miały ogólnopolskie spotkania o charakterze sympozjalnym. Satysfakcją na- pawał życzliwy odbiór naszej działalności wydawniczej.


Wszystkie dokonania kolejnych zarządów Oddziału Warszawskiego PTU w ostatnim dwunastoleciu są wynikiem autentycznej aktywności naukowej naszego środowiska. Wszystkim Członkom Oddziału i jego Sympatykom pragnę wyrazić wdzięczność za życzliwy stosunek do wysiłków Zarządu, za koleżeńskie rady i sugestie dotyczące form działalności Oddziału. Gratuluję Kolegom, którzy w tym czasie przedstawili referaty i opracowania naukowe. Słowa pełne ciepła kieruję do wszystkich, którzy w ciągu ostatnich trzech kadencji tworzyli kolejne Zarządy Oddziału – Warn, Koledzy należą się szczególne wyrazy wdzięczności i uznania za pomysłowość i wielką aktywność. Naszej pracy przyświecała idea dobrego służenia Oddziałowi, jednak nie do nas należy dokonanie ocen wartości naszego działania.


Piętnastego listopada 1996 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wy- borcze Oddziału Warszawskiego PTU, na którym funkcję przewodniczącego Zarządu Oddziału powierzono w wyniku tajnych wyborów jedynemu kandydato- wi – Dr med. Andrzejowi Kidawie, ordynatorowi Oddziału Urologii im. Dra Jana


Kiełkiewicza Szpitala Praskiego w Warszawie. We własnym imieniu i w imieniu poprzedniego Zarządu życzę Koledze Przewodniczącemu i nowemu Zarządowi Oddziału inspiracji do wielu nowych idei, wytrwałości i dzielności w służbie na- szemu środowisku urologicznemu. Jestem pewien, że tych cech, które wymieni- łem i wielu innych przymiotów naszym następcom nie zabraknie.


Dwudziestego grudnia 1996 roku odbyło się tradycyjne gwiazdkowe spotka- nie Oddziału Warszawskiego PTU, którego barwny scenariusz zawdzięczamy


Koledze Andrzejowi Kidawie. Nowy Zarząd przejął na tym spotkaniu uroczyście prerogatywy ustępującego Zarządu. Bezpośrednio po przekazaniu funkcji prze- wodniczącego Oddziału zgłosiłem Przewodniczącemu Oddziału dwie idee: usta- nowienie Nagrody Naukowej imienia Profesora Tadeusza Krzeskiego oraz wy- dawanie Biuletynu Oddziału Warszawskiego PTU.


Nagroda Naukowa im. Prof. T. Krzeskiego ma być przyznawana corocznie za najlepszy doktorat z dziedziny urologii. Pragnę wyrazić wdzięczność Panu Profe- sorowi Tadeuszowi Krzeskiemu za wyrażenie zgody na objęcie patronatu nad


Nagrodą. Prof. T. Krzeski jest, nie tylko w moim mniemaniu, twórcą nowocze- snej polskiej szkoły urologicznej. Nie sposób przecenić Jego zasługi dla rozwoju urologii w Polsce.


Biuletyn Oddziału Warszawskiego PTU powinien stać się popularnym, lite- rackim forum urologów centralnego regionu Polski. Zeszyty Biuletynu, wydawa- ne 2-3 razy w roku mają zawierać referaty i wykłady wygłaszane na posiedze- niach Oddziału, relacje z ważnych wydarzeń nie tylko warszawskiej urologii, in- formować o postępach urologii i niepowodzeniach zdarzających się w naszej dzie- dzinie, a także być źródłem wiedzy o historii tej dyscypliny klinicznej. Na łamach


Biuletynu znajdzie się miejsce dla wymiany doświadczeń, opinii i komentarzy. Głęboko wierzę, że Nagroda i Biuletyn spotkają się z życzliwością środowiska urologicznego.