PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

OGROMNY POZAJĄDROWY NERWIAKOWŁÓKNIAK MOSZNY
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1997/50/1.

autorzy

Marcin Szepietowski, Jacek Wójtowicz, Dariusz Nalej
Wojewódzki Oddział Urologiczny w Żyrardowie
Ordynator Oddziału: lek. med. D. Krzemiński
Dyrektor Szpitala: lek. med. A. Bułajewski

słowa kluczowe

moszna nowotwór nerwiakowłókniak

streszczenie

Przedstawiono rzadki przypadek ogromnego pozajądrowego nerwiakowłók-
niaka moszny u 83- letniego mężczyzny. Guz pochodził z mięśni ściany jamy
brzusznej w okolicy powierzchownego pierścienia pachwinowego. Nie stwier-
dzono histologicznego związku guza ze strukturami moszny.

Pozajądrowe guzy moszny są rzadko spotykaną patologią męskich narządów

płciowych. Mogą one pochodzić z błony białawej i osłonek jądra, z najądrza i powrózka nasiennego lub z tkanek podskórnych moszny [3, 5, 6, 7], Najczęściej spotykane są mezenchymalne guzy łagodne, rzadziej nowotwory złośliwe [6].


W literaturze opisano międzybłoniaki, śluzaki, tłuszczaki, mięsaki, chłoniaki, guz z komórek Schwanna, a także guzy mieszane [2, 3, 5, 6, 7, 9]. Przedstawiamy przypadek ogromnego nerwiakowłókniaka moszny nie zwią- zanego z powrózkiem nasiennym, jądrem ani najądrzem.


OPIS PRZYPADKU


Pacjent E. N. lat 83 został przyjęty do Oddziału z powodu ogromnego guza lewej połowy moszny, rosnącego od 2 lat. W ciągu ostatnich 3 miesięcy guz po- większył się do rozmiarów utrudniających pacjentowi chodzenie i siadanie. W badaniu przedmiotowym stwierdzono w lewej połowie moszny ogromny, twardy guz, sięgający do pachwiny, o dość gładkiej powierzchni, z ogniskami rozmięka- nia. Poniżej dolnego bieguna guza wyczuwalne prawidłowe lewe jądro.


Guz był unieruchomiony w okolicy pierścienia pachwinowego powierzchow- nego, stykał się bezpośrednio z przednio-przy środkową powierzchnią lewego uda. Prącie uciśnięte i przesunięte na stronę prawą. Prawe jądro prawidłowe. W badaniu USG lewa połowa moszny była wypełniona przez masę patolo- giczną z nieregularnymi przestrzeniami płynowymi, obraz litego guza wielkości 20×14 cm z ogniskami rozpadu. Poniżej guza lewe jądro o prawidłowej struktu- rze, wielkości 4 cm. Jądro prawe prawidłowe.


Pacjenta operowano. Usunięcie guza utrudniały ścisłe i głębokie zrosty z po- więziami i mięśniami ściany brzucha na poziomie lewego pierścienia pachwino- wego powierzchownego oraz z powięzią szeroką uda lewego tuż poniżej pachwi- ny. Na górną część guza naciągnięty był wyrostek otrzewnej w okolicy kanału pachwinowego. Guz wraz z jądrem lewym i powrózkiem nasiennym usunięto w całości. Gojenie rany było prawidłowe. Pacjent opuścił Oddział w 11 dobie po zabiegu.


Badanie histopatologiczne: Neurofibroma diametris 14 cm, suppuratio et ne- crosis multifocalis. Guz otorebkowany, rosnący rozprężająco w obrębie tkanki łącznej i mięśniowej. Jądro: signa atrophiae testis. Powrózek nasienny: sine si- gnis pathologicis,


OMÓWIENIE


Nerwiakowłókniak jest guzem pochodzącym z osłonek neuronu. Może rosnąć w obrębie skóry i tkanki podskórnej, a także w klatce piersiowej, śródpiersiu, kanale kręgowym, jamie brzusznej, miednicy i w obrębie kończyn [1,4, 8]. Trans- formacja złośliwa występuje niezmiernie rzadko (od 1 do 5%). Łagodny nerwia- kowłókniak powinien być usunięty operacyjnie, gdy z powodu rozmiarów lub lokalizacji powoduje dolegliwości lub upośledza funkcje narządów [1].


W przedstawionym przypadku punktem wyjścia guza była ściana jamy brzusznej w okolicy lewego powierzchownego pierścienia pachwinowego. W wyniku eks- pansywnego wzrostu przybrał on kliniczną postać pozajądrowego guza moszny.


Zasadą leczenia pozajądrowych guzów moszny jest ich operacyjne usunięcie z dostępu przez kanał pachwinowy ze względu na możliwość przerzutów limfa- tycznych drogami typowymi dla jądra [6].


W naszym przypadku ogromne rozmiary guza i jego łączność z powięzią sze- roką uda zmusiły do poszerzenia cięcia ku dołowi na mosznę, Histologicznie po- twierdzony łagodny charakter guza zwalnia z konieczności zastosowania leczenia uzupełniającego.


W piśmiennictwie ostatnich 5 lat nie spotkaliśmy opisu pozajądrowego ner- wiakowłókniaka moszny tak znacznych rozmiarów.

piśmiennictwo

 1. [1] Conrad, E. U., Enneking, W. F.: Common soft tissue tumors. Clinical Symposia,
 2. 1990, 42, 16-17
 3. [2] Doli, D. C, Diaz-Arias, A. A.: Peripheral T-cell lymphoma of the scrotum. Acta
 4. Haemat., 1994, 91, 77-79
 5. [3] Greeley, D. J., Sullivan, J. G., Wolfe, G. R.: Massive primary lipoma of the scro-
 6. tum. Am. Surg., 1995, 61, 954-955
 7. [4] Jałocha, W.: Nerwiakowłókniak dwunastnicy jako przyczyna przewlekłego krwa-
 8. waienia z przewodu pokarmowego. Wiad. Lek. 1992, 45, 795-796
 9. [5] Jeddy, T. A., Vowles, R. H., Southam, J. A.: Leyomyosarcama of the dartos muscle.
 10. Br. J. Urol., 1994, 74, 129-130
 11. [6] Michalec, J., Pykało, R.: Myxosarcoma - rzadki przypadek pozajądrowego guza
 12. worka mosznowego. Urol. Pol, 1995, 48, 155-157
 13. [7] Paradysz, A., Wielicki Z., Panasiewicz, M., Fryczkowski, M.: Niezłośliwy między-
 14. błoniak najądrza - opis 2 przypadków. Urol. Pol. 1995, 48, 325-327
 15. [8] Rydlewska-Sedowska, W., Kowalski, M., Borowiecka, E., Polkowski, J., Szaroszyk,
 16. W,: Zwężenie drogi odpływu lewej komory wywołane przez guz śródpiersia. Kard.
 17. Pol., 1993, 38, 441-444
 18. [9] Safak, M., Baltaci, S., Yaman, S., Uluoglu, S., Eryilmaz, Y.: Intrascrotal extrate-
 19. sticular malignant Schsannoma. Eur. Urol., 1552, 21, 340-342
 20. [10] Yoshimura, K., Inoue, H., Koide, T., Ohnishi, S.: Paratesticular myxoma. Urol.
 21. Int., 1994, 52, 231-232