PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

MASYWNY KRWOTOK DO PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ W PRZEBIEGU PĘKNIĘTEJ TORBIELI NERKI. TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE. SPOSTRZEŻENIE KLINICZNE
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1997/50/1.

autorzy

Wojciech Gnacik, W. Pawłowski, Jan Myrta
Szpital Górniczy w Sosnowcu Oddział Urologii
Ordynator: dr n. med. J. Myrta

słowa kluczowe

nerka torbiele pęknięcie torbieli

streszczenie

Przedstawiono chorego z nagłym masywnym krwotokiem do przestrzeni za-
otrzewnowej, podejrzanego o pęknięty tętniak aorty, następnie rozpadający
się guz nerki, ostatecznie zdiagnozowany jako pęknięta torbiel nerki. Wery-
fikacja histopatologiczna wykazała Ca nerki w przebiegu torbieli. Nowotwór
w ścianie torbieli jest najgroźniejszym powikłaniem w jej przebiegu.

Torbiele proste nerek są zwykle pojedyncze, chociaż może ich być kilka. Wiel-

kość ich zamyka się w szerokim przedziale od kilku mm do kilkunastu cm [4,9]. Etiopatogeneza nie jest w pełni wyjaśniona [8, 10]. Przyjęty jest podział torbieli na wychodzące z cewki proksymalnej, dystalnej, oraz pochodzenia nieokreślone- go [2, 3, 7].


Chory T.B. lat 63, dotychczas nie chorujący, przyjęty został do szpitala miej- skiego w miejscu zamieszkania z objawami krwotoku wewnętrznego i silnymi bólami śródbrzusza prawego oraz wyraźnym uwypukleniem powłok śródbrzu- sza prawego i wyczuwalnym palpacyjnie olbrzymim guzem. Skierowano go na ostry dyżur chirurgii naczyniowej z podejrzeniem pękniętego tętniaka aorty.


Po konsultacji naczyniowej oraz TK jamy brzusznej bez dożylnego środka kon- trastowego pacjenta przekazano na oddział Urologii Szpitala Górniczego w So- snowcu z podejrzeniem rozpadającego się guza nerki prawej.


W międzyczasie dominującym objawem stał się masywny krwiomocz. Zdecy- dowano się powtórzyć TK jamy brzusznej, tym razem z podaniem uropoliny i.v.


Badanie wykazało torbiel nerki prawej 11,6×10 cm z drobnymi zwapnieniami w torebce oraz krwawieniem do jej wnętrza.


Stwierdzono również krew w przestrzeni zaotrzewnowej. Po przygotowaniu pacjenta odsłonięto nerkę prawąz dostępu lędźwiowego. Uwidoczniony obraz w pełni potwierdzał wynik ostatniego TK (ryc. 1 i 2).


Wykonano usunięcie nerki wraz z torbielą. Przebieg zabiegu był bez powikłań. Pacjenta wypisano do domu w stanie dobrym.


Wynik badania hististopatologicznego 10535 l/H: torbiel wraz z fragmentem nerki Ca clarocellularae cystica GII. Pozostała część nerki status normalis. Frag- ment tętnicy status normalis.


Torbiele nerek są dość częstym schorzeniem układu moczowego przebiegają- cym często bezobjawowo. W wielu przypadkach stosowane jest postępowanie zachowawcze, w pozostałych wykonuje się najczęściej opróżnienie pod kontrolą USG lub elektroresekcję [5,6]. Uzyskiwany płyn jest koloru bursztynowego, prze- źroczysty. Jednak w około 15% płyn jest krwisty. W tych przypadkach w 30-50% stwierdza się obecność nowotworu w ścianie torbieli [4].


Opisując przebieg diagnostyki i leczenia przedstawionego chorego pragniemy zwrócić uwagę na ostrożne postępowanie w przypadku torbieli nerkowych, gdyż w ich przebiegu może dojść do powstania groźnych powikłań, takich jak nowo- twór w ścianie torbieli, a w jego następstwie pęknięcia torbieli i masywnego krwo- toku bezpośrednio zagrażającego życiu.


Podkreślamy, że diagnostyka takiego przypadku wymaga współpracy lekarzy różnych specjalności oraz zastosowania nowoczesnych badań dodatkowych.

piśmiennictwo

 1. [1] Chinslom G.: Scientific Foundations of Urology. Year Book, 1984
 2. [2] Ecardt K-U.: Erytropoetin in polycystic kidney, i. Clin. Irwest., 1989, 84 1160?
 3. 1166
 4. [3] Gardner K.: Cytokines in fluids from polycystic kidneys. Kidney Int., 1991, 39,
 5. 718-724
 6. [4] Heptinstall R.: Pathology of kidney. Little Brown and Co Boston, Toronto, 1983
 7. [5] Jeromin L.: Ocena porównawcza skuteczności obliteracyjnego działania Mitramy-
 8. cyny i etanolu podanego do wnętrza opróżnionych przezskórnie torbieli nerek. Urol.
 9. Pol., 1990,43, 3
 10. [6] Jeromin L.: Przeskórna elektroresekcja dużych prostych torbieli nerki. Urol. Pol.,
 11. 1995,48,4
 12. [7] Muther R. S.: Cystis fluid antibiotic concentrations. Kidney Int., 1981
 13. [8] Neufeld J.: Epidermal growth factor initiates and AMP promotes the formation
 14. and progresive enlargment of human renal epithelial cystis in vitro. Glin. Res.,
 15. 1990, 38, 444a
 16. [9] Orłowski T.: Podręcznik Chorób Wewnętrznych. Tom VII, PZWL, Warszawa, 1990
 17. [10] Scarpa R. M.: Cystis renall simplici analisi biochemica del liąuido cystico, Arch.
 18. Ital. Urol. Nefrol., 199, 63, 113-117
 19. [11] Torres V. E.: Association of hypokalemia aldosteronizm and renal cysts. N. Engl.
 20. J. Med., 1990, 345-35