PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

KOMENTARZ DO PRACY: ROZPOZNAWANIE I LECZENIE CARCINOMA IN SITU W JĄDRZE PRZECIWLEGŁYM PRZY JEDNOSTRONNYM ZARODKOWYM NOWOTWORZE GONADY MĘSKIEJ
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1997/50/1.

autorzy

Jerzy Lorenz

Carcinoma in situ (CIS) w nabłonku kanalików nasiennych wydaje się być pre- kursorem większości guzów zarodkowych. Zwiększone ryzyko pojawienia się CIS występuje u pacjentów z guzem przeciwległego jądra, pozagonadalnym gu- zem zarodkowym, we wnętrostwie, u chorych z ograniczoną płodnością, atrofia jądra i u obojnaków [2]. CIS występuje zwykle wieloogniskowo i daje sie wykryć w biopsjach randomizowanych jądra.


Wśród czynników ryzyka nawrotu i progresji klinicznej guzów jąder w I stop- niu zaawansowania wymienia sie między innymi zajęcie naczyń krwionośnych i limfatycznych. W obecności tych czynników wznowa guza wśród analizowanych 842 chorych wystąpiła w 27% [3]. Obecność elementów embrionalnych i brak utkania Yolk sac w preparacie związana jest z jeszcze większą szansą niekorzyst- nego przebiegu klinicznego [1].


Ponieważ CIS prowadzi do rozwoju klinicznie ewidentnego nowotworu, zro- zumiałe sąpowody jego leczenia. W jednym z przypadków opisanych przez Au- torów zastosowania naświetlań doprowadziło do azospermii i zniknięcia nabłon- ka plemnikotwórczego podczas gdy w innym przypadku chemioterapia, równie skuteczna spowodowała mniej szkód lokalnych.


Wiążąc ze sobą czynniki ryzyka wznowy i progresji z czynnikami ryzyka wy- stąpienia nowotworu wydaje się, u chorych w I stopniu zaawansowania nowo- tworu jądra bez czynników nakazujących wyłączenie chemioterapii powinno sto- sować się biopsję jądra pozostawianego, choć szansa wykrycia w nim zmian jest niewielka, przeoczenie CIS u chorych poddawanych chemioterapii jest bowiem bez znaczenia klinicznego.

piśmiennictwo

  1. [1] Freedman, L. S., Parkinson, M. C, Jones, W. G. i wsp.: Histopatology in the pre-
  2. diction of relapse of patients with stage I testicular teratoma treated by orchidec-
  3. tomy alone. Lancet, 1987, 2 294-298
  4. [2] Giwercman, A., Maase, H., Skakkerbek, N. E.: Epidemiological and clinical aspects
  5. of carcinoma in situ of the testis. Eur. Urol., 1993, 23, 104-114
  6. [3] Hoeltl, W., Kosak, P. D., Honetz, N., Marberger, M.: Treatment decision for stage
  7. I nonseminomatous germ cell tumors based on the risk factor "vascular invasion ".
  8. Brit. J. Urol., 1992, 69, 83-87