PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

POLIP MOCZOWODU U 14-LETNIEGO CHŁOPCA
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1996/49/4.

autorzy

Maciej Stronczak, Andrzej Potyka, Mieczysław Fryczkowski
Z II Katedry i Kliniki Urologii ŚAM w Zabrzu
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. M. Fryczkowski

słowa kluczowe

moczowód polip moczowodu leczenie

streszczenie

Opisano postępowanie diagnostyczne i operacyjne u 14-letniego chłopca z
krwinkomoczem spowodowanym naczyniako-włókniakiem moczowodu.

Pomimo postępu w diagnostyce radiologicznej i endoskopowej polipy mo-

czowodu są ciągle dość rzadko rozpoznawane przedoperacyjnie. Stanowią one około 15-20% pierwotnych guzów moczowodu, ale tylko 4-7% nowotworów górnych dróg moczowych [2, 7, 9]. Ze względu na złośliwy charakter zmian rozrostowych w tym miejscu, w większości przypadków leczeniem z wyboru pozostaje nadal radykalne wycięcie nerki i moczowodu (ureteronephrectomia radicalis) [8]. W ostatnich latach dzięki przede wszystkim ureteroskopii mnożą się opisy bardziej organooszczędzającego postępowania [5, 6, 10]. Z drugiej strony, opi- sano zmiany przerzutowe w węzłach chłonnych oraz częste miejscowe wznowy po nieradykalnym postępowaniu chirurgicznym [4]. Pozostawienie zmiany gu- zowatej w tym miejscu, niezależnie od jej budowy histopatologicznej, może prowadzić do zastoju moczu powyżej guza [1, 5].


OPIS PRZYPADKU


Chłopiec N. S., lat 14 (nr hist. chor. 310/90), został przyjęty do Kliniki z powodu utrzymującego się od 2 miesięcy krwinkomoczu bez dolegliwości bólo- wych. W wywiadzie brak urazu i używania fenacetyny. Badaniem fizykalnym nie stwierdzono odstępstw od normy. Podstawowe badania krwi były w normie. W 3 kolejnych badaniach moczu stwierdzono obecność średnio 10-20 świe- żych erytrocytów. Posiew moczu jałowy. USG jamy brzusznej wykazało mierny zastój w lewej nerce. W świetle pęcherza widoczna echododatnia palczasta struktura (ryc. 1).


W urografii czynność nerek prawidłowa. W pęcherzu moczowym nieregular- ny ubytek 2,0-3,0 cm2 (ryc. 2). Cystografia: pęcherz o gładkich obrysach, bez cech odpływu pęcherzowo- moczowodowego. Cystoskopia: pęcherz o prawidłowej pojemności, śluzówka bez zmian. W ujściu lewego moczowodu twór nabłonkowy barwy białej, długości 10,0-12,0 cm, średnicy 1,0 cm, wychodzący z jego światła. Drobnowidowe badanie wy- cinka wykazało budowę polypus fibrosus (Nr 43388).


W związku z rozpoznaniem guza lewego moczowodu wykonano operację: Excisio et electrocoagulatio polypus ureteris sin. W znieczuleniu ogólnym otwar- to pęcherz moczowy, stwierdzając opisany twór. Ujście moczowodu lewego poszerzone. Ze względu na brak zmian naciekowych w pęcherzu oraz w wę- złach chłonnych miednicy otwarto moczowód nad jego pogrubiałą częścią.


Wąską szypułą odcięto i skoagulowano 5-6 cm od ujścia pęcherzowego. Podano dożylnie indygokarmin, stwierdzając drożność moczowodu. Ścianę moczowodu zeszyto na cewniku moczowodowym. Pęcherz zamknięto na głucho.


Wynik badania histopatologicznego Nr 434014 Polypus angiofibrosus. Chorego zagojonego wypisano w 17 dobie. W miesiąc po operacji wykonano cystografię, która nie wykazała zmian. Urografię wykonano dwukrotnie w 6 i 19 miesiącu, nie stwierdzając odchyleń od normy (ryc. 3), podobnie jak cystoskopia wykonana w 3, 13, 26 i 36 miesiącu po operacji. Rzadkość występowania naczyniako-włókniaka w moczowodzie u dziecka oraz obraz kliniczny sugerujący złośliwy charakter zmiany, jak również dobry wynik nerkooszczędzającej operacji skłaniają nas do przedstawienia tego przypadku.

piśmiennictwo

 1. [1] Brechenridge, R. L., Lynch, P. V, Holfelner, E. D.,: Fibrosus polyp of ureter. J. Urol.
 2. (1963), 90, 180.
 3. [2] Crum, P. M., Sayegh, E. S., SAcher, S. C, Wescott, J. W: Benign ureteral polypus. J.
 4. Urol. (1969), 102, 678.
 5. [3] Grainger, R., Gihas, P. W, Grossman, H. B.: Urethelial carcinoma occurring within
 6. an inverted ppilloma of the ureter. J. Urol. (1990), 143,802.
 7. [4] Grossman, H. B., Schwarth, S. L., Konnak, J. W: Ureteroscopic treatment of ure-
 8. thelial carcinoma of the ureter and renal pelvis. J. Urol. (1992), 148,275.
 9. [5] Hoffman, J. L., Bagley, D. H., Lyon, E. S.: Endoscopic diagnosis and treatment of
 10. upper tract urothelial tumors. Cancer (1985), 55,1422.
 11. [6] Jeromin, L., Prelich, A.: Nowotwór dolnego odcinka moczowodu rozpoznany i
 12. leczony za pomocą ureteroskopii (URS). Pamiętnik XXI Zjazdu Urologów, Byd-
 13. goszcz 1987, 85.
 14. [7] Ljjulko, A.W, Gorew, B.C..Opierwicznychopucholachmoczetocznikow. Wapro-
 15. sy Onkologii (1981), 27, 92.
 16. [8] McKinney, Ch. C, Kohler, EP, Uchle, Ch.A.:Primarytumors ofthe ureter. (1969),
 17. 101,33.
 18. [9] Schneiderman, C, Simon, M., Sedlezky, T.: Begin polyp ofthe ureter. Brit. J. Urol.
 19. (1959), 31, 168.
 20. [ 10] West, S. A.: Conservative surgary in certain benigne tumors ofthe ureter. J. Urol.
 21. (1945), 53, 97.