PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

CHEMICZNE OPARZENIE NARZĄDÓW PŁCIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH U 37 LETNIEGO MĘŻCZYZNY
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1996/49/2.

autorzy

Krzysztof Rogowski, Barbara Darewicz, Tadeusz Werel
Z Kliniki Urologu Akademii Medycznej w Białymstoku.
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Janusz Darewicz.

streszczenie

Przedstawiono przypadek 37-letniego chorego, który doznał oparzenia
prącia i moszny mlekiem wapiennym. Opisano przebieg leczenia i sposób
korekcji operacyjnej zmienionego bliznowato prącia.

Chemiczne oparzenia zewnętrznych narządów płciowych mogą być następ- stwem wypadków przy pracy, samookaleczenia lub czynów przestępczych (5). Powstają w wyniku działania na skórę takich substancji jak stężone kwasy, ługi lub sole niektórych metali.


W wyniku oparzeń kwasami powstaje suchy strup spowodowany absorpcją wody z tkanek i koagulacją substancji białkowych (tzw. martwica sucha skrzepo- wa). Ługi wywołują martwicę rozpływną tkanek. Ich działanie polega na rozpu- szczeniu substancji białkowych, co sprzyja powstawaniu głębokich uszkodzeń z wilgotnym i miękkim strupem.


Izolowane oparzenia chemiczne zewnętrznych narządów płciowych są rzadką przyczyną urazów (1). Z tego powodu przedstawiamy własną obserwację.


OPIS PRZYPADKU


Chory, P. A. lat 37 (nr hist. choroby 20304/805/94) został przyjęty do Kliniki Urologii z powodu doznanego przed około pięcioma godzinami oparzenia prącia i moszny. Jak wynikało z wywiadu i ustaleń policji, stał się on ofiarą czynu prze- stępczego. W czasie snu, po libacji alkoholowej, oblano jego zewnętrzne narządy płciowe mlekiem wapiennym, przygotowanym w zakładzie garbarskim.


W chwili przyjęcia chory był w stanie upojenia alkoholowego. Miejscowo na skórze podbrzusza, na całym prąciu i mosznie stwierdzono ciemnobrunatne ogni- ska martwicy pokryte wilgotnym, miękkim strupem.


Znając rodzaj substancji, który spowodował uszkodzenie, przystąpiono do me- chanicznego oczyszczenia, uprzednio zmywając powierzchnię oparzenia dużą ilością wody. Po opracowaniu chirurgicznym rany, chorego leczono zachowaw- czo stosując miejscowo 2% krem Argosulfan.


Wielotygodniowe leczenie spowodowało całkowite wygojenie skóry moszny z pozostawieniem grubych, ściągających blizn przerostowych na prąciu powodują- cych deformację.


Po trzech miesiącach wycięto rozległą bliznę oparzeniową prącia. Z uwagi na znaczny ubytek skóry całego penisa, wytworzono lożę pod skórą moszny i umie- szczono w niej prącie wyłaniając na zewnątrz żołądź. W trakcie kolejnej hospita- lizacji operacyjnie odcięto skórę moszny wokół wszytego prącia, oddzielając je od podstawy. Efekt kosmetyczny był zadowalający.


Chory po upływie 6 tygodni od opuszczenia Kliniki podjął satysfakcjonujące życie płciowe.


OMÓWIENIE


Postępowanie z osobami, u których doszło do chemicznego oparzenia zewnę- trznych narządów płciowych obejmuje pierwszą pomoc oraz specjalistyczne le- czenie szpitalne.


W czasie pierwszego kontaktu należy zmyć powierzchnię oparzenia dużą ilo- ścią bieżącej wody. Dodawanie do niej środków alkalizujących w przypadku dzia- łania kwasów lub neutralizujących (słabe kwasy) przy oparzeniach alkaliami nie poprawia wyników i przebiegu gojenia.


Jedynie oparzenia wapnem niegaszonym nie wolno spłukiwać wodą, gdyż w jej obecności dochodzi do reakcji egzotermicznej. Usuwa sieje mechanicznie a następnie skórę zmywa się oliwą lub parafiną. Leczenie specjalistyczne polega na chirurgicznym opracowaniu rany z wycię- ciem tkanek martwiczych.


W przypadku izolowanych oparzeń zaleca się wczesne przeszczepy płata skór- nego niepełnej grubości.


Jednak większość autorów proponuje leczenie zachowawcze z późnym wyko- naniem przeszczepów uszypułowanym płatem skórnym (2, 4). Zastosowanie u naszego chorego leczenia dwuetapowego z wykonaniem prze- szczepu uszypułowanym płatem moszny dało dobry efekt kosmetyczny i powrót pełnych funkcji płciowych.

piśmiennictwo

 1. 1. Benmeir R, Lusthaus S. , Weinberg A., Neuman A., EldadA., Wexler M. R.: Chemical
 2. burn due to contact with soda lime on the playground: a potential hazard for football
 3. players. Burns, 1993, 19, 4, 358.
 4. 2. Hcnisinger T.A., Keller B., Warden G. D.\ Management of burns of the penis. J.Buin
 5. Care Rehabil., 1993, !4, 5, 525.
 6. 3. Lailung J.K.B., Lu i lira P K.: Isolated penile burns: A plea for early excision. Br. .1.
 7. Piast. Surg., 1988, 41, 644.
 8. 4. Peck M. D., Boileau M. A., Grube B. J. Heimbach D. KL: The management of burns
 9. to the perineum and genitals. J.Bum Care Rehabil., 1990, 11. 1, 54.
 10. 5. Werel T., Malczyk E., Kudelski,/.: Rzadka obserwacja chorego z oparzeniem żołędzi
 11. prącia. Urol. Pol., 1992, 45, 3, 214.