PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

OCENA SKUTECZNOŚCI KRÓTKOTRWAŁEJ PROFILAKTYKI ANTYBIOTYKOWEJ W ZAPOBIEGANIU ZAKAŻENIOM UKŁADU MOCZOWEGO PO GINEKOLOGICZNYCH OPERACJACH POCHWOWYCH
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1996/49/2.

autorzy

Michał Pawlaczyk, Anna Paczkowska, Anna Szumała-Kąkol 1, Maciej Bembniata
Z Kliniki Ginekologii Instytutu Ginekologii i Położnictwa A.M. w Poznaniu
Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. Med. Eugeniusz Grys.
1 Pracownia Bakteriologii IGiP, kierownik dr Anna Szumała-Kąkol.

słowa kluczowe

infekcje układu moczowego operacja drogą pochwową profilaktyka antybiotykowa.

streszczenie

Wysoki odsetek zakażeń, zwłaszcza układu moczowego, po operacjach
przeprowadzonych drogą pochwową stanowi podstawę działań zapobiegaw-
czych. Krótkotrwała profilaktyka z podaniem jednorazowej dawki piperacyli-
ny znacząco zmniejsza ryzyko wystąpienia bakteriurii w pierwszych dniach
po operacji, lecz jest niewystarczająca dla ochrony przed zakażeniem przez
cały okres pooperacyjny.

Powikłania infekcyjne po operacjach korygujących statykę narządów płciowych

przeprowadzanych drogą pochwową stanowią istotny problem kliniczny. Jest to związane zarówno z działaniem pierwotnie niejałowym środowiska pochwy jak i rozległym zakresem operacji obejmującym narządy układu płciowego, moczo- wego i końcowego odcinka przewodu pokarmowego. Wpływ na przebieg poope- racyjny ma także sposób prowadzenia chorej, a zwłaszcza drenaż pęcherza mo- czowego będący nieodłączną częścią leczenia w tym okresie. Po hysterektomiach pochwowych odsetek zakażeń określa się na 24-75% (2, 3,4, 12), w tej liczbie dominującą pozycję zajmują infekcje układu moczowego. Spostrzega sieje u 10 do 70% pacjentek w zależności od badanej grupy (2, 6). Powszechność zjawiska i jego konsekwencje implikują konieczność podjęcia działań profilaktycznych, wśród nich chemioterapii, której metody prowadzenia są nadal przedmiotem licz- nych kontrowersji.


MATERIAŁ I METODYKA


Badaniami objęto 110 kobiet w wieku 40-77 lat operowanych w Klinice Gine- kologii IGiP Akademii Medycznej w Poznaniu w latach 1994-95. U 74 chorych (grupa badana) zastosowano ultrakrótkąprzedoperacyjną profilaktykę antybioty- kiem, która polegała na jednorazowym dożylnym podaniu 2,0 g piperacyliny (Pip- pril – Lederle) na godzinę przed zabiegiem. Pozostałe 36 kobiet stanowiło grupę kontrolną. Analiza obu grup pod względem wieku, obciążeń internistycznych i wskazań do leczenia operacyjnego nie wykazała między nimi różnic znamien- nych statystycznie. Rodzaj operacji wykonanych w wymienionych grupach kształ- tował się następująco:


Metodyka badań polegała na porównaniu trzykrotnie wykonanego posiewu bak- teriologicznego moczu:


1)w dniu operacji, przed jej wykonaniem,


2)w drugiej i


3)w szóstej dobie po operacji, przy założeniu jednakowego prowadzenia po- operacyjnego obu gaip.


Warunkiem zakwali fikowania do badania był wyjściowo jałowy posiew moczu, niewystępowanie klinicznych wykładników zakażenia układu moczowego i niesto- stowanie antybiotykoterapii w ostatnich dwóch tyodniach poprzedzających opera- cję. Bezpośrednio przed operacją zakładano do pęcherza moczowego cewnik Fo- ley^, który utrzymywano do 7 doby pooperacyjnej. W przypadku wykrycia bakte- riurii w 2 i 6 dobie wykonywano identyfikację drobnoustrojów testami ID 32 oraz API firmy Bio-Merieux. Gronkowce identyfikowano testem ID 32 Staph, pacior- kowce ID 32 Strep i API 20 Slrep, apełeczki Gram ujemne testami ID 32 GN oraz ID 32 E. Wyniki odczytywano przy pomocy komputera ATB Plus firmy Bio-Me- rieux. Liczbę drobnoustrojów w moczu określano metodą rozcieńczeniową przy użyciu ez kalibrowanych. Ponadto korzystano z badania ogólnego moczu oraz po- równywano przebieg pooperacyjny w obu grupach.


WYNIKI


Bakteriuria znamienna (>100.000 bakterii/ml) w grupie badanej wystąpiła w drugiej dobie u 9 z 74 pacjentek (co stanowi 12,2%), natomiast w grupie kontrol- nej u 16 z 36 pacjentek (44,4%).


Wyniki uzyskane w szóstej dobie kształtowały się następująco (Tab I): w grupie badanej 58 z 74 (78,4%) wykazywało znamienną bakteriurię, nato- miast w grupie kontrolnej 26 z 36 (72,2%). Najczęściej wykrywanymi drobnou- strojami w obu grupach, niezależnie od dnia badania były Escherichia coli – 57% oraz Klebsiella pneumoniae (16%), następnie Enterococcus faecalis, Enterobac- ter cloaceae i Pseudomonas aeruginosa po 5%. Wśród pozostałych 12% stwier- dzono występowanie następujących gatunków: Proteus mirabilis, Staphylococ- cus hominis, Streptococcus agalactiae, Serratia odorifera, Pseudomonas (putida, cepaciae) i Rahnella aquatilis.


Wykonane w szóstej dobie pooperacyjnej badanie ogólne moczu wykazało wzrost liczby leukocytów powyżej 8 w polu widzenia u 49 z 74 (66,2%) w gru- pie badanej, oraz u 28 z 36 (77,7%) w grupie kontrolnej. Czułość tego badania w odniesieniu do posiewu moczu wynosiła 79% w grupie I i 54% w gr. kontrolnej.


W szóstej dobie obserwowano powikłany przebieg pooperacyjny (jak tempe- ratura >38°C, objawy dysuryczne, zakażenie rany pooperacyjnej) u 24 z 74 (32,4%) pacjentek grupy badanej i u 27 z 36 (75%) pacjentek z grupy kontrolnej (Tab II).


U dużej jednak liczby (65%) pacjentek badanej grupy z klinicznie prawidłowym przebiegiem pooperacyjnym w 6 dobie następowo wykryto (po uzyskaniu wyni- ku posiewu) znamienną bakteriurię. Chore wymagające leczenia przeciwzapal- nego przed 6 dobą nie zostały uwzględnione w badaniach.


OMÓWIENIE


Profilaktyka antybiolykowa w hysterektomii wykonanej drogą pochwową zo- stała po raz pierwszy zastosowana w 1949 roku przez Allena, który po użyciu globulek dopochwowych z penicylinązauważył spadek powikłanych przebiegów pooperacyjnych (gorączka) z 17% (placebo) do 8% (grupa badana). Profilak- tyczną chemioterapię systemową rozpoczęto stosować od roku 1969, kiedy to Goosenberg w próbie podwójnie ślepej porównał wyniki uzyskane w 3 grupach pacjentek przyjmujących przez pięciodniowy okres 1) chloramphenicol 2) peni- cylinę ze streptomycyną i 3) placebo. Odsetek powikłań gorączkowych wynosił 53 dla grupy 1) 7,5 dla grupy 2) oraz 77,5 dla grupy placebo (3,8). W ostatnich latach opublikowano kilka prac dotyczących profilaktyki cefalo- sporynami, stosowanymi w różnych schematach. Lek stosowano bezpośrednio przed operacją, następnie kilka razy (od 2 do 12) w odstępach 6-cio godzinnych od pierwszego podania. Uzyskane wyniki wykazują 4-5-krotny spadek przebie- gów infekcyjnych w stosunku do grupy kontrolnej (1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13). Według Ledgera co najmniej 43% kobiet po operacji usunięcia macicy drogą pochwową wymaga antybiotykoterapii ze względu na objawy zakażenia (10). Ustalone przez niego i wsp. zasady stosowania profilaktyki antybiotykowej w ginekologii i położnictwie (3, 6, 7, 8, 13) stanowiąco następuje:


1.Operacja powinna nieść z sobą znaczące ryzyko co najmniej miejscowej infekcji pooperacyjnej związanej ze śródoperacyjnym zanieczyszczeniem pola operacyjnego drobnoustrojami.


2.Antybiotyk powinien wykazywać szerokie spektrum działania, niską to- ksyczność, być stosowany krótkoterminowo, być obecny w stężeniu efektyw- nym w surowicy i w ranie w momencie zwiększonego ryzyka zakażenia i przenikania drobnoustrojów do tkanek. 3.Do profilaktyki nie wolno używać antybiotyków stosowanych do zwalcza-


nia infekcji szczepami opornymi (adekwatnie do wyników “monitoringu” za- każeń wewnątrzszpitalnych).


4.Korzyści profilaktyki muszą przewyższać ryzyko jej zastosowania. Piperacylina zastosowana w naszych badaniach jest antybiotykiem półsynte- tycznym, pochodną aminobenzylopenicyliny, wykazującą działanie bakteriobój- cze o jednym z najszerszych wśród antybiotyków beta-laktamowych spektrum. Charakteryzuje się niską toksycznością nawet przy długotrwałym stosowaniu.


Maksymalne stężenie w surowicy osiąga bezpośrednio po podaniu dożylnym i wynosi ono 305,1 mikrogram a/ml dla dawki 2,0 g i.v. “one shot” (powolne do- żylne wstrzyknięcie). Średni okres biologicznego półtrwania wynosi ok. 70 mi- nut. Jest eliminowana w ok. 75% drogą filtracji nerkowej. Ze wględu na przed- stawione cechy Pipril wydaje się spełniać wymogi współczesnej profilaktyki an- tybiotykowej (11).


Słuszna pozostaje generalna zasada unikania rutynowego stosowania antybio- tyków w okresie okołooperacyjnym. Niestosowanie się do niej prowadzić może do powstawania szczepów opornych i konieczności używania coraz to innych chemioterapeutyków prowadząc do ograniczenia skuteczności terapii i podwyż- szenia jej kosztów. Nie należy jednak pozostawać obojętnym wobec tych sytua- cji, gdzie ryzyko zakażenia jest bardzo wysokie, jak w opisywanych przypadkach sięgające ponad 70%. Jest to niewątpliwie efekt jatrogenny związany z obecno- ścią cewnika w drogach moczowych, ponieważ drenaż pęcherza moczowego jest bezwzględnie koniecznym elementem dla utrzymania pozytywnych skutków ope- racji pochwowych, należy wziąć pod uwagę rozwiązania kompromisowe lub al- ternatywne, takie jak:


Prowadzenie drenażu drogą nadłonowej punkcji pęcherza moczowego. Skrócenie czasu z pozostawionym po operacji cewnikiem. Zastosowanie chemioterapeutyku dla profilaktyki zakażeń.


Podkreślić należy wysoką skuteczność zastosowanego jednorazowo antybio- tyku w profilaktyce zakażeń dróg moczowych do co najmniej drugiej doby poo- peracyjnej, gdzie uzyskano obniżenie odsetka znamiennej bakteriurii z ponad 44% (grupa kontrolna) do 12,2%. Postępowanie takie nie zabezpiecza jednak chorej aż do 6 doby, kiedy w obu grupach uzyskano podobnie wysoki odsetek bakteriurii (ponad 70%). Zaznaczyć należy, że pomimo to obserwowano w tym okresie po- nad dwukrotny spadek klinicznie manifestowanych zakażeń (nie tylko ukł. mo- czowego) w stosunku do grupy kontrolnej. Dopiero późniejszy wynik posiewu moczu wskazywał na obecną już wtedy bakteriurię. Tłumaczyć to można opóźnio- nym rozwojem drobnoustrojów i stąd późniejszym powstawaniem objawów za- każenia (u kobiet z narastającą bakteriurią) w grupie z zastosowaną profilaktyką.


W tej sytuacji postulować należy wydłużenie czasu podawania antybiotyku we- dług innych schematów profilaktycznych, rozważyć użyteczność opóźnieniajego eliminacji (probenecid, salicylany, indometacyna) i skrócić czas drenażu pęche- rza. Pamiętać należy, że aczkolwiek sama profilaktyka długotrwała będzie praw- dopodobnie bardziej skuteczna, to ryzyko rozwoju oporności i selekcji szczepów wzrośnie (3, 7, 8, 9). Dlatego poszukiwanie granicy skuteczności w oparciu o najkrótsze stosowanie terapeutyku ma tak istotne znaczenie.


WNIOSKI


1.Ultrakrótka profilaktyka z zastosowaniem dożylnego podania 2,0 g pipera- ciliny u kobiet operowanych drogą pochwową zmniejsza odsetek zakażeń układu moczowego w drugiej dobie po operacji z 44,4% do 12,2%.


2.Zastosowany model profilaktyki dwukrotnie zmniejsza całkowitą liczbę kli- nicznie rozpoznawanych zakażeń w 6 dobie po operacji drogą pochwową, jednak nie zmniejsza odsetka znamiennej bakteriurii w tym okresie, stąd nie jest skuteczny dla ochrony przed zakażeniem przez cały okres pooperacyjny.


3.Niezbędne jest dalsze poszukiwanie metod zmniejszających ryzyko zaka- żenia układu moczowego po ginekologicznych operacjach wykonywanych drogą pochwową.

piśmiennictwo

 1. 1. Allen J.L., Rampom J.F., Wheeles CR.: Obstet Gynecol, 1972, 39, 2: 218-224.
 2. 2. Andersen J.T. i wsp.: Acta Obstet Gynecol Scand, 1985, 64: 139-143.
 3. 3. Breeden J.T., Mayo JE.: Obstet Gynecol. 1974, 43, 3: 379-385.
 4. 4 Dhar K.K., Dhall G.I., Ayyagari.: Int J.Gynecol Obstet, 1993, 42: 117-120.
 5. 5. Grossman J.H., Adams R.: Obstet Gynecol, 1979, 53, 1: 23-26.
 6. 6. Henisell D. L. i wsp:. Obstet Gynecol, 1980, 56, 5: 629-633. -
 7. 7. Hemsell D.L. i wsp:. Obstet Gynecol, 1990, 76, 4:603-606.
 8. 8 . Houang E.T: Drugs, 1991, 41 (1): 19-37.
 9. 9. Ledgcr W.J., Sweet R.L, Headington J.T:. Am.J. Obstet Gynecol., 1973: 766-774.
 10. 10. Mickal A., Cumie D., Lewis C: Obst Gynecol, 1980, 56, 2:222-225.
 11. 11. Pipril - informacja o leku, Lederle.
 12. 12. Stiver ILU. i wsp: Antimicrob. Agents Chemiother., 1990: 1194-1197
 13. 13 Sweet R.L, Ledger W: Obstet Gynecol, 1979, 54, 2: 193-198.