PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

WYBRANE PROBLEMY NAWROTOWEJ KAMICY UKŁADU MOCZOWEGO CZĘŚĆ I: OCENA WARTOŚCI DIAGNOSTYCZNEJ I ROKOWNICZEJ WYBRANYCH BADAŃ BIOCHEMICZNYCH MOCZU
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1996/49/2.

autorzy

Elżbieta Panasiuk-Jarzyło
Z Instytutu Medycyny Wewnętrznej Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie
kierownik: prof. dr hab. med. Marian Cholewa.

słowa kluczowe

układ narządów moczowych kamica badania biochemiczne.

streszczenie

Autorka przedstawia wyniki badań metabolicznych 57 chorych (29 K i
28 M w wieku 48, 3?12, 4 lat) z nawrotową kamicą układu moczowego trwa-
jącą 12, 9?10, 5 lat. Istotne zaburzenia składu moczu stwierdzono u ponad
80% badanych chorych. Najczęściej obserwowano hipocytracurię (52,6%),
hiperurikozurię (48,9%) i hiperkalciurią (35%).
Spośród badanych parametrów tylko dobowe wydalanie kwasu moczo-
wego i wyznaczony stopień wysycenia moczu kwasem moczowym wykazy-
wały znamienną korelację z aktywnością choroby mierzoną częstością poja-
wiania się nowych złogów w ciągu roku.

piśmiennictwo

 1. 1. Coe E: Clinical stone disease. W: Nephrolithiasis. Wyd.: Coe R, Brcnner B., Stein J.
 2. Churchil Livingstone. N.Y., Edinburgh, London, 1980,1.
 3. 2. Smith L:, Calcium - containing renal stones. Kidney Int., 1978, 13, 383.
 4. 3. Chaussy C, Fuchs G':. ESWL: Die Evolution einer Revolution. Urologe (A), 1989,
 5. 28, 126.
 6. 4. Pak C: Medical management of nephrolithiasis. J.Urol., 1982, 128, 1157.
 7. 5. Preminger G.: The metabolic evaluation of patients with recurrent nephrolithiasis: a
 8. revicw of comprehensive and Simplified approaches. J.Urol., 1989, 141, 760.
 9. 6. Marshall R., Robertson W: Nomograms for the estimation of saturation of urine
 10. calcium oxalate, calcium phosphate, magnesium ammonium phosphate, uric acid,
 11. sodium acid urate, urate and cystine. Clin.Chim.Acta., 1976, 72. 253.
 12. 7. Hesse A., Klocke K., Schaejfer R. i wsp.: Ergebnisse von Stoffwechseluntcrsuchun-
 13. geu bei 354 Kalzium - Rezidiv - Harnsteinpatienten. Fortschr.Urol. Nephrol., 1986,
 14. 25, 15.
 15. 8. Erickson S:. When should the stone patient be evaluated? Limited evaluation of sin-
 16. gle stone formers. Med. Clin. North. Am., 1984, 68, 464.
 17. 9. Nikkila M., Korula T., Jokela II: Urinary citrate excretion in patients with urolithia-
 18. sis and normal subjects. Eur.Urol.,1989, 16, 382.
 19. 10. Buiz M., Dulce II:. Enhancement of urinary citrate in oxalate stone formers by the
 20. intake of kalinę salts. W: Urolithiasis, clinical and basic research. Smith L., Robert-
 21. son W., Finlayson B. Wyd.: N.Y.Plenum Press, 1981, 881.
 22. 11. Ettinger B:. Does hyperuricosuria play a role in calcium oxalate lithiasis? J.Urol.,
 23. 1989, 141, 738.
 24. 12. Holmes E.Jr.: Uric acid nephrolithiasis. W: Nephrolithiasis. Wyd.: Coe F., Brenner
 25. B? Stein J. Churchil Livingstone. N.Y. Edinburgh, London, 1980, 180.
 26. 13. Peacock M.: The mechanisms of hypercalciuria are unnecesary for treatment of re-
 27. current renal calcium stone fonners. Contrib. Nephrol., 1982, 33, 152.
 28. 14. Marshall R., Cohrcui M., Hodgkinson A.: Relationship between calcium and oxalate
 29. acid intake in the diet and their excretion in the urine of normal and renal stone -
 30. forming subjects. Clin.Sci., 1972, 43, 91.
 31. 15. Robertson W., Peaeock M, Heyhurn P. i wsp.: Risk factors in calcium stone disease
 32. of urinary tract. Br. J. Urol., 1978, 50, 449.
 33. 16. Strauss A., Coe F, Deutsch L. i wsp.: Factors that predict relapse of calcium nephro-
 34. lithiasis during treatment. Am. J. Med., 1982, 72, 17.
 35. 17. Ryall R., Marshall R.: The value of the 24-hour urine analysis in the assesement of
 36. stone fonners attending a general hospital outpatient clinic. Br. J. Urol., 1984, 56,
 37. 116.
 38. 18. Tiselius H.G., Almgard L., Larson L. i wsp.: A biochemical basis for grouping of
 39. patients with nephrolithiasis. Eur. Urol., 1978, 4, 241.
 40. 19. Ilesse A., Mierseh W.D.: Special aspects of stone composition and aetiology of diffe-
 41. rent types of urinary calculi. Int. Urol. Nephrol., 1989, 21, 257.