PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

SPRAWOZDANIE Z POBYTU NA V EUROPEJSKIM LETNIM FORUM UROLOGICZNYM - PUMERAND, HOLANDIA 11-17. 06. 1995 r.
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1996/49/1.

autorzy

Aleksander Łapuć, Andrzej Petrus
Z Katedry i Kliniki Urologii AM w Bydgoszczy
Kierownik Kliniki: doc. dr hab. med.Z.Wolski

W dniach 11-17. 06. 1995 . w Pumerandkoło Amsterdamu odbyło się Euro- pejskie Letnie Forum Urologiczne. Uczestniczyło w nim wielu czołowych urolo- gów z całej Europy i USA.


Część naukowa składała się z przedpołudniowych wykładów oraz popołudnio- wych skromnych sesji plakatowych i prezentacji filmów video. Tematem obrad pierwszego dnia były badania obrazowe w urologii ze szcze- gólnym uwzględnieniem możliwości wykorzystania MRI. Podkreślono wartość tego badania w rozpoznawaniu naciekania mięśniówki w raku pęcherza moczo- wego oraz ocenie czopów nowotworowych w raku nerki. W diagnostyce guzów nerek główną rolę przypisuje się ultrasonografii i CT, a w drugiej kolejności uro- grafii i angiografii (Altwein).


Jedna sesja poświęcona była immunoterapii nowotworów układu moczowego. Znajomość tych zagadnień wśród urologów jest niewielka, co zaznaczył prof. Debruyne. Moderatorami tej sesji byli prof. Ackermann i dr Ditlitz. Wciąż naj- więcej nadziei wiąże się z zastosowaniem tego typu terapii w zaawansowanym raku nerki. Według dotychczasowych badań stwierdzono, że tylko 25% chorych pozytywnie reaguje na takie leczenie. Należy określić metody wyselekcjonowa- nia tych chorych przed rozpoczęciem leczenia. BCG-terapia w powierzchow- nych nowotworach pęcherza była tematem kilku wystąpień. Obecnie uważa się (Sarosdy, Kurth), że lepsze wyniki uzyskuje się uzupełniając podstawową serię wlewek kolejnymi wlewkami po 3 miesiącach i ew. w okresie późniejszym. Dr Sarosdy przedstawił własne doświadczenia ze stosowaniem bropirmine. Jest to doustny lek powodujący uaktywnienie układu immunologicznego. Znalazł zastosowanie w profilaktyce powierzchownych nowotworów pęcherza moczo- wego i leczeniu ca in situ. Uzyskiwano pozytywną odpowiedź nawet w przypad- kach opornych na BCG-terapię.


Prof. Kurth omawiając profilaktykę nawrotów powierzchniowych nowotwo- rów pęcherza moczowego przedstawił schemat postępowania oparty na wieloo- środkowych badaniach w ramach EORTC. W przypadkach TaGl wystarczają- cym leczeniem jest TUR. W pojedynczych guzach TaG2-3 i Tl Gl 3 TUR należy uzupełnić jednorazową wlewką dopęcherzowa cytostatyka podaną po zabiegu. O ile wykonanie wczesnej wlewki w ciągu 6 godz. po TUR nie jest wykonalne, należy przeprowadzić 6-miesięczny cykl wlewek. Lepsze wyniki uzyskiwano po wydłużeniu tego okresu do 12 miesięcy. Współistnienie ca in situ wymaga zasto sowania BCG-terapii.


Prof. Hald podkreślił znaczenie badań urodynamicznych w określaniu czynni- ka obstrukcyjnego przy łagodnym rozroście stercza. Zastosowanie nomogramu Abramsa-Griffithsa, oceniającego graficznie zależność przepływu moczu od ci- śnienia wypieracza, jest bardzo przydatne w diagnostyce i ocenie efektów lecze- nia BPH.


Von Eschenbach przedstawił modyfikację znanej metody krioablacji raka ster- cza. Pod kontrolą ultrasonograficznej sondy rektalnej wkłuwa się poprzez krocze do stercza od 3 do 5 specjalnych igieł, podłączonych do aparatury umożliwiającej obniżenie temperatury do 185°C. Czas zabiegu wynosi 2 h, średni okres hospita- lizacji 2 dni. Kwalifikowano do tego leczenia chorych, u których doszło do postę- pu choroby po wcześniej przeprowadzonym leczeniu, głównie po radioterapii. Po 6 miesiącach od zabiegu w biopsjach pobieranych z różnych miejsc stercza nie stwierdzano komórek raka u 81 % chorych. U pacjentów, u których zabieg ten wykonywano dwukrotnie odsetek ten wzrastał do 92. Von Eschenbach przedstawił również swoje wyniki leczenia zaawansowanego raka stercza T3N+ przy jednoczasowym zastosowaniu radioterapii i ablacji an- drogenowej. Tego typu leczenie skojarzone ma doprowadzić do zniszczenia ko- mórek raka stercza zarówno hormonowrażliwych, jak i hormonoopornych. Uzy- skane wyniki są imponujące. U 47% chorych z przerzutami do węzłów chłon- nych nie obserwowano progresji choroby w ciągu 4 lat stosując tylko ablację androgenową, natomiast przy leczeniu skojarzonym brak progresji stwierdzono u 100% chorych.


Sarosdy przedstawił wyniki wieloośrodkowych badań porównujących efekty leczenia zaawansowanego raka stercza przy zastosowaniu analogów LH-RH i nowego antyandrogenu Casodexu oraz analogów LH-RH i Flutamidu. Więcej niepowodzeń (niekorzystne działania uboczne, progresja choroby, zgon) uzyska- no w grupie z Flutamidem – 53%, podczas gdy w grupie z Casodexem u 42%. Jeden dzień obrad poświęcony był prezentacjom różnych współczesnych tech- nik leczenia zabiegowego BPH. Wykorzystując przekaz telewizyjny mogliśmy na sali obrad obserwować zabiegi wykonywane w Akademickim Centrum w Amsterdamie, mając jednocześnie łączność słownąz lekarzem operującym. Za- prezentowano nam Urolase Side Firing Laser (dr de Reijke), SLT Contact Laser (mr G.Watson), Intersititial Laser (dr Muschter) oraz rekomendowany jako świa- towa premiera pokaz działania Vaportrode (de la Rosette). Jest to odmiana elek- trokoagulacji, jednakże pętla nie jest zakończona kulka, lecz specjalnym walcem z kilkoma głębokimi nacięciami. Wytwarzana wysoko energia powoduje głęboka koagulację i odparowywanie tkanek. Zaleta tej metody ma być łatwa technika niewielkie krwawienie oraz niski koszt zabiegu.


Dwukrotnie w bardzo kontrowersyjnych wystąpieniach zaprezentował się prof. de Sy z Gandawy. W pierwszym przedstawił swoje doświadczenia w wytwarza- niu pęcherza zastępczego u kobiet. Jego skromny materiał obejmuje 3 kobiety, u których wykonał cystektomię z powodu raka pęcherza moczowego i wytworzył pęcherz zastępczy sposobem Studera. U żadnej z nich nie występuje nietrzyma- nie moczu. Warunkiem powodzenia zabiegu jest brak zmian nowotworowych w szyi pęcherza, prawidłowe trzymanie moczu przed zabiegiem oraz właściwa tech- nika zabiegu. Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić unerwienia biegnącego do cewki. De Sy uważa, że cystektomia u kobiety nie musi być łączona z wyko- nywaniem hysterektomii. Drugi wykład przedstawiony przez prof. de Sy doty- czył leczenia zwężeń cewki. Jest on wielkim zwolennikiem leczenia operacyjne- go zwężeń cewki. Uważa, że wyniki uretrotmii wewnętrznej sązłe, ilość nawro- tów duża. Przedstawił różne sposoby leczenia zwężeń cewki przy użyciu wol- nych płatów skórnych i śluzówkowych, a także płatów uszypułowanych. Zasto- sowanie dla uretromii wewnętrznej znajduje w zwężeniach cewki tylnej po za- biegach na sterczu. W tych przypadkach zabieg operacyjny wiąże się z dużym ryzykiem wystąpienia nietrzymania moczu.


Miejscem obrad był Golden Tulip Hotel, nieduży hotel położony poza miastem i otoczony polami golfowymi. Gra w golfa była głównym punktem programu towarzyszącego. Niestety, aura nie sprzyjała licznym entuzjastom tego sportu. Z życzeniami lepszej pogody za rok rozstawali się uczestnicy tego bardzo udanego spotkania.