PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

LEKARZ JÓZEF HEJNAR, SPECJALISTA CHIRURGII OGÓLNEJ I UROLOGII - 1927-1994
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1995/48/2.

autorzy

Jarosław Żarów
Z Oddziału Chirurgii Onkologicznej Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. Bronisława Markiewicza w Brzozowie
Ordynator: lek. Józef Oberc

streszczenie

Dnia 1 grudnia 1994 roku zmarł w Krośnie w wieku 67 lat lekarz, specjalista chirurgii
ogólnej i urologii Józef Hejnar.
Józef Hejnar urodził się w Krośnie 17 Xl 1927 roku. Tutaj uczęszczał do szkoły podstawo-
wej i średniej. W roku 1947 rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w
Łodzi, który ukończył w 1953 roku i otrzymał dyplom lekarza. Tuż po studiach został skiero-
wany nakazem do pracy na stanowisku lekarza w biygadach "Służba Polsce" w Katowicach.
W roku 195 3 decyzj ą Mini sterstwa Zdrowia dr Hejnar został skierowany do pracy w Brzozo-
wie.
Pracę w Brzozowie dr Hejnar rozpoczął od stanowiska asystenta szpitala powiatowego.
Szczupła obsada lekarska na terenie powiatu brzozowskiego zmuszała lekarzy do podejmowa-
nia zatrudnienia w różnych komórkach służby zdrowia. Obok etatu szpitalnego dr Hejnar pra-
cował w Pogotowiu Ratunkowym, w ambulatoriach: MSW i Przemysłowego Kopalnictwa
Naftowego w Grabownicy Starzeńskiej, w Poradni Higieny Szkolnej oraz w Poradni Ogólnej
Przychodni Rejonowej. Od 1 lipca 1958 roku objął stanowisko Kierownika Wydziału Zdrowia
w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Brzozowie.
Od początku swojej pracy zawodowej Jego zainteresowania kierowały się w stronę medy-
cyny zabiegowej, szczególnie chirurgii. W 1962 roku uzyskał specjalizację I stopnia, a w roku
1968 specjalizację 11 stopnia z zakresu chirurgii ogólnej. Mimo wykonywania wielu obowiąz-
ków pamiętał o młodych lekarzach. Jak czytamy w wystawianych Mu wtedy i później opiniach
służbowych,".. .wiele czasu poświęca na kształcenie młodej kadry lekarskiej."
Sam również nie ustawał w podnoszeniu swoich kwalifikacji. Rozpoczął specjalizację w
kolejnej dyscyplinie zabiegowej - w urologii. Pierwsze kroki w tej dziedzinie stawiał w Od-
dziale Urologii Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie pod kierunkiem dra Stanisława Osso-
lińskiego i dalej kontynuował w Klinice Urologii Akademii Medycznej w Warszawie. Lata
licznych kursów, staży i kolokwiów uwieńczone został w 1979 roku uzyskaniem specjalizacji
z urologii. W tym czasie i na długie lata dr Hejnar był jedynym urologiem w województwie
krośnieńskim. Wobec olbrzymich potrzeb lecznictwa urologicznego bez mała milionowego
województwa w grudniu 1980 dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzozowie powierzyła
dr Hejnarowi utworzenie Pododdziału Urologicznego i obowiązki jego kierownika.
W roku 1983 zmiany organizacyjne związane z powstaniem Wojewódzkiej Przychodni Onko-logicznej z zapleczem łóżkowym w Krośnie z siedzibą w Brzozowie przyczyniły się do powsta-
nia Pododdziału Urologii Onkologicznej, którym kierował dr Hejnar. Powstała również Pora-
dnia Urologii Onkologicznej.
Wielokrotnie brał udział w posiedzeniach regionalnych oraz uczestniczył w sympozjach i
zjazdach Polskiego Towarzystwa Urologicznego, którego członkiem był od 1983 roku.
Specjalistyczny nadzór urologiczny nad kierowanąprzez dra Hejnara placówką obejmowa-
ły kolejno Kliniki Urologii Śląskiej Akademii Medycznej, Kliniki Urologii w Krakowie i War-
szawie. Krajowi specjaliści wizytujący oddział dra Hejnara byli mile zaskoczeni poziomem
stosowanej medycyny, panującą w oddziale atmosferą, ilościąi rozległością zabiegów opera-
cyjnych. Ta w pełni uzasadniona dobra opinia i życzliwość konsultantów przyczyniły się do
przyznania przez Krajowy Zespół Specjalistyczny d/s urologii kierowanemu przezeń oddziało-
wi rzadkiej jeszcze wówczas aparatury do przezcewkowych zabiegów endoskopowych. Nastąpiło dzięki temu rozszerzenie i unowocześnienie stosowanej dotychczas terapii operacyjnej.
Nie liczący swojego własnego czasu dla niesienia pomocy chorym i wszystkim potrzebującym zaniedbywał dr Hejnar pasje swojej młodości, jakimi były ochrona przyrody, wędkarstwo i myślistwo. Coraz rzadziej znajdował czas na kilkugodzinne wypady z wędkąlub ze strzelbą nad San, gdzie wśród okolicznej ludności miał wielu prawdziwych przyjaciół. Obiecywał sobie solennie odrobienie tych zaległych wypraw w czasie emerytury, którą osiągnął w 1993
roku.
Doktor Józef Hejnar był odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1973) oraz Odznaka "Za-
służony dla województwa krośnieńskiego" (1983).
Dotknięty chorobą, zdający sobie sprawę z jej zaawansowania i postępu trzymał się mężnie
i nieustępliwie, podobnie jak wobec wszelkich przeciwności, które towarzyszyły Mu w Jego
trudnym i pracowitym życiu. Taki pozostanie w naszej pamięci.