PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

PRZETOKA MOCZOWODOWO-SKÓRNA ORYGINALNE POSTĘPOWANIE LECZNICZE
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1985/38/3.

autorzy

Bogusław Chwajol, Borivoj Cech
Z Oddziału Urologicznego Szpitala w Nowym Jiczynie (CSSR)
Kierownik Oddziału: dr med. B. Chwajol Z Zakładu Radiologii Szpitala w Nowym Jiczynie (CSSR)
Kierownik Zakładu: dr med. B. Cech Dyrektor OUNZ w Nowym Jiczynie: dr med. J. Lehotsky

streszczenie

V 46-letniego mężczyzny powstała po ureterolitotomii przetoka moczowodowo-skórna. Zwykłymi sposobami nie zdołano doprowadzić do jej zamknięcia. Zamknęła się dopiero po użyciu cewnika autosta-tycznego typu pig-tail, wprowadzonego do moczowodu przez przetokę nerkową. Po 4 miesiącach Urogram i badanie moczu były prawidłowe.

Przetoki moczowe po operacjach na moczowodach występują dosyć często. Przeważnie zamykają się samoistnie lub na cewniku moczowodo­wym. Uporczywe nawroty takiej przetoki zmusiły nas do zastosowania specjalnego postępowania. Wynik był pomyślny. W piśmiennictwie nie znaleźliśmy wzmianki o takim postępowaniu (1, 2, 3, 4, 5) i dlatego publikujemy jego opis.

OPIS PRZYPADKU

Chory J. S., lat 46, nr historii choroby 113/1983. W r. 1979 Ureterolithotomia dex., w r. 1977 pyelolithotomia sin. Kamienie utworzone były z kwasu moczowe­go. W ciągu następnych 6 lat chory wydalił czterokrotnie takie same kamienie z lewej i prawej nerki. Z powodu napadowych bólów prawej nerki przyjęto cho­rego 18. 10. 1983 r. na nasz oddział. Wynik badania moczu był prawidłowy. Zdję­cie Rtg jamy brzusznej i urografia wykazały blokujący kamień prawego moczo­wodu na wysokości L3 i kamień w środkowym kielichu lewej nerki. W dniu 26. 10. 1983 r. ? Ureterolithotomia dex. Moczowód objęty był zrostami, operacja przebiegła bez powikłań. Badanie chemiczne wykazało, że był to kamień fosfo­ranowy. Z powodu obfitego wyciekania moczu przez dren okołomoczowodowy, wprowadzono do moczowodu cewnik nr 5, który działał sprawnie. Chory: miał jednak silne bóle w prawej połowie jamy brzusznej, które skłoniły chirurga w dniu 11. 11. 1983 r. do wycięcia wyrostka robaczkowego (histol.: appendicitis chro­nica, koprolithiasis). Przebieg po tej operacji był nie powikłany. Po usunięciu cew­nika z moczowodu i drenu z rany, mocz zaczął z niej znów w niewielkiej ilości wyciekać. W dniu 30. 11. 1983 r. ? lewostronny napad bólu nerkowego z szyb­ko postępującą posocznicą moczową. Radiologicznie stwierdziliśmy blokujący ka­mień w środkowej części lewego moczowodu. Po dwóch dniach usunęliśmy ope­racyjnie z tego moczowodu dwa kamienie. Chemicznie był to szczawian wapnia z domieszką fosforanów. Rana zagoiła się przez rychłozrost.

Jednakże wyciekanie moczu z prawostronnej przetoki moczowodowo-skórnej wzmogło się, a wkrótce dołączyły się bóle prawej okolicy lędźwiowej i cztero­krotnie gorączka z dreszczami. Zgodnie z antybiogramem podawaliśmy gentamy-cynę, kolimycynę, biseptol i wibramycynę, a mocz z prawej nerki odprowadzaliś­my przez cewnik moczowodowy. Po dłuższym okresie bezgorączkowym i przy dob­rym stanie ogólnym chorego wykonaliśmy 1. 2. 1984 r. urografię (ryc. 1).

Stwierdziwszy zaciek moczowy przy prawym moczowodzie operowaliśmy cho­rego ponownie. Opróżniliśmy ropień okołomoczowodowy, wycięliśmy przetokę wraz z czterocentymetrowym odcinkiem moczowodu, zeszyliśmy kikuty na cewniku moczowodowym i wytworzyliśmy przetokę nerkową. Po 9 dniach wyjęliśmy cewnik moczowodowy. Mimo sprawnego działania nefrostomii mocz znów zaczął przeciekać przez ranę, a w następnych dniach chory trzykrotnie gorączkował wy­soko i miał dreszcze. Zgodnie z antybiogramem zastosowaliśmy rowamycynę, gra-murin i furadantynę.

W tej rozpaczliwej sytuacji postanowiliśmy przeprowadzić drenaż wewnętrz­ny (ryc. 2 i 3).

W dniu 17. 4. 1984 r. wprowadziliśmy pod kontrolą radiologiczną przez dren tkwiący w przetoce nerkowej cewnik typu pig-tail aż do pęcherza moczowego. Cewnik miał również otwory" boczne na wysokości miedniczki. Dzięki temu mocz spływał bez przeszkód z nerki do pęcherza. Ale podczas mikcji wzrost ciśnienia śródpęcherzowego powodował masywny odpływ wsteczny z pęcherza do miednicz­ki. Z tego powodu podciągnęliśmy cewnik pig-tail z pęcherza do dolnego odcinka moczowodu. Przepłukiwaliśmy go roztworem fizjologicznym z neomycyną. Pomimo to zatkał się, wymieniliśmy go więc 9. 5. 1'984 r.

Po 3 tygodniach sprawnego działania usunęliśmy go. Pieloureterografia wy­konana przez dren tkwiący w przetoce nerkowej, dała obraz prawidłowy, usu­nęliśmy więc ten dren. Kanał po nim zasklepił się w ciągu 3 dni. Wszelkie do­legliwości ustały, a badania pracowniane krwi i moczu, włącznie z radioimmu­nologicznym określeniem poziomu parathormonu, były prawidłowe. Mocz był ja­łowy. We wrześniu 1984 r. chory wydalił kamień o rozmiarach 4X6 mm po na­padzie prawostronnego bólu nerkowego. W dniu 2. 10. 1984 r. urografia wykazała cechy obustronnego przewlekłego odmiedniczkowego zapalenia nerek ? bez za­stoju, kielich środkowy lewej nerki wypełniał złóg (ryc. 4).

OMÓWIENIE

Przetokę nerkową względnie miedniczkową stosuje się od dawna dla odprowadzenia moczu w razie niedrożności moczowodu. Dopiero w os­tatnich kilku latach wykorzystywane są prócz tego jako droga dostępu dla zabiegów endoskopowych, a więc dla litotrypsji ultradźwiękowej, do wyjmowania kamieni z nerki i górnego odcinka moczowodu, do roz­szerzania zwężeń moczowodowych itp. Nawiązując do tych metod, za­stosowaliśmy drenaż wewnętrzny miedniezkowo-pęcherzowy cewnikiem typu pig-tail w przypadku uporczywej przetoki moczowodowo-skórnej. Jest to jedna z możliwości nieoperacyjnego leczenia takiej przetoki z wykorzystaniem nefrostomii.

piśmiennictwo

  1. 1. Nielubowicz J., Krzeski T., Borkowski A.: Zespolenie miedniczkowo-pęcherzo-we w leczeniu przetok moczowych po allotransplantacji nerki. Pol. Przeg. Chir., 1983, 55, 1, 65. ? 2. Courtis G.: Traitment d'une fistule ureter--vaginalae par nephros-tomie percutanee et intubation descendente. Acta urol. belg., 1982, 50, 1. 76. ? 3. Moller A., Stadie G., Bauman W.: Technik der perkutanen Nephropyelostomie mit einem Schlauchsystem. Z. Urol. Nephrol., 1982, 75, 793. ? 4. Stadie G. Moller A., Baumann W.: Die transkutane Nephropyelostomie ? Indikationen, Komplikatio-nen und Ergebnisse. Z. Urol. Nephrol., 1982, 75, 799. ? 5. Hienzsch E., Michałow­ski E.: Verletzungen des Urogenitalsystems ? w książce: Heyse G. W., Hienzsch E.: Urologische Operationslehre, Thieme, Leipzig, 1978, XI, 26.