PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

W SPRAWIE WYCIĘCIA, ZESZYCIA I KONTROLNEGO ODSŁONIĘCIA NERKI Z DOSTĘPU PRZEZOTRZEWNOWEGO BEZ PERITONIZACJI ŁOŻYSKA
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1984/37/3.

autorzy

Lech Cerkownik, Andrzej Musierowicz, Ryszard Cieslik, Andrzej Łabędzki, Jerzy Stabiszewski, Aleksander Miłkowski
Z Oddziału Urologicznego Szpitala Wolskiego w Warszawie
Kierownik Oddziału: doc. dr hab. med. A Musierowicz Z Oddziału Chirurgicznego Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu
Kierownik Oddziału: doc. dr hab. med. R. Cieślik
Z Oddziału Chirurgicznego Wojewódzkiego Szpitala w Łomży
p. o. Kierownik Oddziału: dr med. L. Cerkownik

streszczenie

Dokonano klinicznej oceny 27 chorych w tym 9 z rakiem nerki, 10 z urazem, 7 z roponerczem, 1 z wodonerczem i 1 z zatorem tętnicy nerkowej, u których nie zeszywano otrzewnej ściennej po operacjach z dostępu przedniego. Nefrektomię wykonano u wszystkich chorych z rakiem nerki i roponerczem oraz pojedynczo u chorych z urazem, wodonerczem, zatorem tętnicy nerkowej i postrzałem jamy brzusznej. Nerkę zeszyto po urazie u 4 i u 3 chorych kontrolowano przestrzeń zaotrzewnową, nerkę i moczowód podczas zaopatrywania obrażeń in­nych narządów. Zmarło 2 chorych. U pozostałych 25 przebieg poope­racyjny był gładki. W oparciu o analizę przedstawionych chorych na- leży przypuszczać, że szycie powstałego ubytku otrzewnej po ope- racjach nerki z dostępu przezotrzewnowego nie jest konieczne albo- wiem nie obserwowano wczesnych ani późnych powikłań.

Nefrektomię wykonuje się zwykle drogą lędźwiową. Jednak w po­szukiwaniu bardziej dogodnego dostępu już od końca XIX w. stosowano do nerki i moczowodu dojście przezotrzewnowe (20). Ze względu na dość liczne powikłania, które występowały po tego rodzaju operacjach zre­zygnowano na bardzo długi czas z takiego sposobu postępowania. Dopiero po wielu latach Poutasse (13) jak gdyby na nowo, doniósł w 1961 roku o pomyślnym wykonaniu 250 przezotrzewnowych operacji nerek. W pol­skim piśmiennictwie powojennym Wesołowski (19) opisał 13 chorych, u których z dostępu przez jamę brzuszną wykonał równocześnie operacje urologiczne połączone z wycięciem kamiczego pęcherzyka żółciowego. Znacznie wcześniej podał w obszernym doniesieniu duże zalety tej ope­racji podczas zabiegów na nerce i moczowodzie (18). Stolarczyk w 1964 roku opisał 25, a, w 1980 roku 45 chorych, u których wykonał radykalną nefrektomię z dostępu przez jamę brzuszną z powodu nowotworu, który zwykle wymagał poszerzonej, a częściowo wycięcia ściany żyły głównej dolnej, operacji (16, 17).

Jednak wszyscy wymienieni autorzy bardzo dokładnie pokrywali uby­tek otrzewnej po nefrektomi i zbliżali szwami brzegi naciętej otrzewnej tylnej ściany brzucha po innych zabiegach urologicznych. Tylko niektó­rzy (6, 13) nie peritonizują otrzewnej w czasie operacji pod warunkiem, że nerka nie zmieniła naturalnego położenia. Quist (15) również nie ze-szywał otrzewnej ściennej, aby nie dopuścić do zwężenia moczowodu po usunięciu kamienia z dojścia przedniego.

Własne badania doświadczalne i spostrzeżenia kliniczne (1, 2, 3, 4) oraz doniesienia innych autorów (5, 7) wykazały, że peritonizacja ubytków otrzewnej po wycięciu niektórych narządów jest zbędna, a nawet nie­korzystna. Dlatego postanowiono prześledzić przebieg pooperacyjny u chorych operowanych z dostępu przezotrzewnowego z powodu raka, urazu i procesu zapalnego, u których nie zeszywano łożyska po nefrek­tomii, zeszyciu nerki i kontrolnym jej odsłonięciu.

MATERIAŁ I METODY

W Oddziale Urologicznym Szpitala Wolskiego w Warszawie i w Od­działach Chirurgicznych Wojewódzkich Szpitali w Łomży i w Prze­myślu operowano w latach od 1977 do grudnia 1983 roku 27 chorych, u których z dostępu przezotrzewnowego wykonano nefrektomię, zeszycie i odsłonięcie stłuczonej nerki bez peritonizacji łożyska. U wszystkich chorych wykonano urografię przed- lub śródoperacyjną, a ponadto u cho­rych z guzem nerki angiografię nerkową. W tej liczbie było 8 kobiet i 19 mężczyzn. Wiek chorych wahał się od 16 do 74 lat, średnio 45,4 lata. Operowano z powodu guzów nowotworowych, urazów, roponercza i wo­donercza.

Chorego układano na plecach z uniesioną okolicą lędźwiową po stronie operowanej. Jamę brzuszną otwierano cięciem przezprostnym górnym prawym lub lewym i sprawdzano stan narządów wewnętrznych. Tylną blaszkę otrzewnej ściennej nacinano wzdłuż okrężnicy wstępującej lub zstępującej. Podczas operacji na prawej nerce przemieszczano przy po­mocy haków wątrobę z pęcherzykiem żółciowym ku górze, a jelita przy­środkowo. Natomiast po stronie lewej przemieszczano ku środkowi śle­dzionę, trzustkę, żołądek i jelita. Odsłaniano szypułę naczyniową nerki i w razie ustalenia wskazania do nefrektomii podwiązywano kolejno pod kontrolą wzroku zawarte w niej elementy. Następnie uruchamiano nerkę, oddzielając ją od powierzchni mięśni tylnej ściany jamy brzusznej i za­opatrując podwiązkami dodatkowe naczynia, usuwano narząd. W razie potrzeby wykonywano limfadenektomię, a także drenaż cewnikiem Pez­zera loży, który wprowadzano zwykle w okolicy lędźwiowej. Naciętą blaszkę otrzewnej tylnej ściany jamy brzusznej pozostawiano bez zeszy­cia. Powłoki brzuszne zamykano warstwowo. Nie wykonywano również peritonizacji otrzewnej ściennej przy szyciu nerki i jej kontrolnym od­słonięciu.

Obserwacji klinicznej poddano 27 chorych: 9 z rakiem nerki, 10 z urazem, 7 z roponerczem, 1 z wodonerczem i 1 z zatorem tętnicy ner­kowej (tab. I).

Nefrektomię wykonano u wszystkich chorych z rakiem nerki i ropo­nerczem i po jednej u chorego z wodonerczem, urazem, zatorem tętnicy nerkowej i postrzałem jamy brzusznej. Natomiast pourazową nerkę ze­szyto u 4 chorych, w tym u 2 podczas splenektomii i u 1 przy szyciu wątroby. W czasie szycia wątroby u 1 i wycięciu pękniętej śledziony u 2 chorych kontrolowano równocześnie przestrzeń zaotrzewnową, nerkę i moczowód oraz tą drogą usuwano wynaczynioną krew. Spośród 8 cho­rych operowanych z powodu urazu tylko u 1 spostrzeżono odosobnione pęknięcie nerki, a u pozostałych 7 stwierdzono współistniejące obrażenia innych narządów. Sączkowanie przestrzeni zaotrzewnowej zastosowano u wszystkich chorych operowanych z powodu raka, roponercza i rany po­strzałowej ? przez 3 do 5 dni ? uzyskując tylko w pierwszej dobie treść surowiczo-krwistą od 20 do 100 ml. U pozostałych drenażu zanie­chano.

Dwóch chorych zmarło po nefrektomii. Badanie pośmiertne wykazało, że przyczyną zgonu w 18 dobie u jednego było zapalenie otrzewnej w następstwie ran postrzałowych jelita grubego, a u drugiego chorego, w kilkanaście godzin po operacji, obrzęk płuc na tle ostrej niewydolności mięśnia sercowego. W badaniu sekcyjnym pierwszego chorego łożysko było trudne do oceny z powodu zapalenia otrzewnej, natomiast u dru­giego nie zrastało z innymi narządami jamy brzusznej.

U pozostałych 25 chorych przebieg pooperacyjny był gładki. Nie spo­strzegano ropienia rany i zaburzeń drożności jelit. U wszystkich wyko­nano kontrolne badania radiograficzne takie, jak urografia i wlew kon­trastowy jelita grubego. Wezwani do kontroli chorzy w okresie od trzech miesięcy do sześciu lat po operacji nie zgłaszali dolegliwości.

OMÓWIENIE I DYSKUSJA

Na podstawie obserwacji przebiegu pooperacyjnego, badań radiogra­ficznych jelita grubego i badań kontrolnych można przypuszczać, że przedstawiony sposób postępowania z otrzewną ścienną po operacjach na nerce z dostępu przedniego jest korzystny dla chorych. Potwierdzają to spostrzeżenie wcześniej wykonane badania doświadczalne i z dużą ostrożnością przeniesione do kliniki, które wykazały, że pozostawiony bez zeszycia ubytek otrzewnej już po ośmiu dniach pokrywa się nowo utwo­rzoną błoną podobną do otaczającej otrzewnej i nie tworzy zrostów z in­nymi narządami jamy brzusznej (1, 2). Zeszyć czy pozostawić bez zeszy­cia otrzewną po wycięciu, zeszyciu i kontrolnym odsłonięciu nerki to wciąż aktualne pytanie zwłaszcza, że nie tylko chirurdzy przy okazji obrażeń wielonarządowych, ale również urolodzy coraz powszechniej sto­sują przezotrzewnowy dostęp podczas operacji na układzie narządów mo­czowych (7, 11, 12, 13, 14, 16, 18). Duże pola pozbawione otrzewnej po ne­frektomii z powodu raka lub guzów olbrzymich operowanych z dostępu przedniego, stawiają operatora w trudnej sytuacji wobec obowiązującej dotychczas zasady o konieczności peritonizacji uszkodzonej otrzewnej. Dlatego właśnie podjęto między innymi wcześniejsze badania doświad­czalne i niniejsze spostrzeżenia kliniczne, które wydają się dawać odpo­wiedź na zadane wyżej pytanie, albowiem pozwalają wysnuć następującą myśl: po cóż otrzewną ścienną po wycięciu nerki szyć, skoro można ją bezpiecznie pozostawić bez zeszycia.

Sączkowanie przestrzeni zaotrzewnowej stosowano u chorych opero­wanych z powodu raka, roponercza i rany postrzałowej; u pozostałych z obrażeniami pourazowymi drenażu zaniechano. Jakkolwiek sączkowanie u chorych operowanych z dostępu przedniego z zakażeniem tkanek wy­wołanych roponerczem oraz po radykalnej nefrektomii z powodu raka, które zalegają autorzy (9, 16, 17, 19) nie budzi zastrzeżeń, to jednak po operacjach nerki urazowej nie jest ono konieczne. Albowiem krwiak nie­zakażony wchłania się szybko bez powstawaniia zrostów i nie wpływa ujemnie na przebieg pooperacyjny. Potwierdzają to spostrzeżenie własne badania doświadczalne (1) podczas których drenaż łożyska w gru­pie zwierząt bez peritonizacji nie wpływał korzystnie na proces gojenia ubytku otrzewnowego i wywoływał stan zapalny tkanek zaotrzewnowych oraz powstawanie zrostów z krezką jelita.

Ocena pooperacyjnego przebiegu u chorych po wycięciu, zeszyciu i kontrolnym odsłonięciu nerki z powodu raka, stanu zapalnego i urazu wskazuje na to, że szycie powstałego ubytku otrzewnej nie jest konieczne albowiem nie obserwowano wczesnych ani późnych powikłań, a obrazy radiograficzne jelita grubego nie wykazywały żadnych odchyleń od stanu prawidłowego.

piśmiennictwo

 1. 1. Cerkownik L., Cieślik R., Musierowicz A., Kemona A., Dudek Z., Ojak Z.: Badania doświadczalne nad wycięciem nerki bez peritonizacji łożyska z dostępu przezotrzewnowego. Pol. Przeg. Chir., 1984 (przyjęta do druku). ? 2. Cieślik R.: Gojenie się zeszytych i nie zeszytych ubytków otrzewnej ściennej. Pol. Przeg. Chir., 1979, 51, 1179. ? 3. Cieślik R., Cerkownik L.: Nefrektomia, zeszycie i kontrolne od­słonięcie nerki z dostępu przezotrzewnowego bez peritonizacji łożyska. Pol. Przeg. Chir.. 1983, 55, 551. ? 4. Cieślik R., Wójcik K., Gugała K.: Przypadek ogromnego naczyniako-mięśniako-tłuszczaka nerki. Urol. Pol., 1980, 33, 61. ? 5. Ellis H., Har-rison W., Hugh T. B.: The healing of the peritoneum under normal and patholo­gical conditions. Brit. J. Surg., 1965, 52, 471. ? 6. Florence T., Scott C: Trans-peritoneal lithotomy and application to other urologic surgery. J. Urol., 1959, 81, 97. _ 7. Hubbard T., Khan M. Z., Carag V. R., Albites V. E., Hricko G. M.: The Pathology of peritoneal repair: its relations to the formation of adhesions. Ann. Surg., 1967, 165, 908. ? 8. Kossakowski J. S.: Nefrektomia. Pol. Przeg. Chir.. 1977,
 2. 49, 1033. ? 9. Kuźnik Z.: Dostęp przezotrzewnowy do nerki. Pamiętnik Dnia Uro­
 3. logicznego, Kołobrzeg, 1965, 235. ? 10. Linke C. A., Linke C. L., Davis R. S., Bar­
 4. baric Z. L.: Anterior transperitoneal aproach for removal of renal stones. J. Urol.,
 5. 1976, 8, 329.
 6. 11. Michałowski E., Modelski W.: Transperitoneal ureterolithotomy. Brit. J. Urol., 1958, 30, 161. ? 12. Musierowicz A., Chilimoniuk M.: Trudności diagnostyczne w przypadku współistnienia ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego z nieczynną urograficznie zmienioną chorobowo nerką prawą. Pol. Przeg. Chir., 1975, 47, 1487. ? 12. Poutasse E.: Anterior approach to upper urinary tract surgery. J. Urol., 1961, 85, 199. ? 14. Proca E.: Anterior transperitoneal approach for stone removal in horseshoe kidneys (its adventage far bilateral stones) Brit. J. Urol., 1981, 53, 201. ? 15. Quist G., Muhsen M. J.: Transperitoneal ureterolithotomy. Brit. J. Surg., 1963,
 7. 50, 502. ? 16. Stolarczyk J., Otręba L.: Dostęp przezotrzewnowy w leczeniu opera­
 8. cyjnym nowotworów nerek. Pol. Przeg. Chir., 1966, 38, 1175. ? 17. Stolarczyk J.:
 9. Leczenie nowotworów nerki wzrastających do żyły głównej. Urol. Pol., 1980, 33,
 10. 167. ? 18. Wesołowski S.: Dostęp przezotrzewnowy w operacjach urologicznych.
 11. Symp. Współ. Med., 1964, 3, 597. ? 19. Wesołowski S.: Pyelolithotomia dextra et
 12. cholecystectomia. Pol. Przeg. Chir., 1976, 48, 205. ? 20. Ziembicki G.: Przypadek
 13. wyłuszczenia nerki per laparotomiam z powodu hypernephrosis. Przeg. Lek., 1982,
 14. 21, 93.