PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REDAKCJI UROLOGII POLSKIEJ ZA 1983 ROK
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1984/37/2.

autorzy

Jan Leńko

Zespół Redakcyjny rozpoczął pracę pod koniec 1982 roku, przygotowując do dru­ku pierwszy numer w 1983 roku. Opracowany na nowo Regulamin drukowania prac w ?Urologii Polskiej", uzgodniony z Wydawnictwem, ukazał się w numerze 1/83.

Komitet Redakcyjny, do którego dokooptowano dr hab. med. Jana Krakow­skiego i doc. dr hab. med. Andrzeja Borkowskiego ustalił dopuszczalną objętość prac każdego rodzaju i postanowił zrezygnować z druku prac poglądowych. Re­dakcję zobowiązano do podniesienia poziomu naukowego pisma i skrócenia okresu wyczekiwania na druk prac. Wychodząc z założenia, że ?Urologia Polska" ma speł­niać również zadania dydaktyczne postanowiono wprowadzić artykuły redakcyjne na ustalone tematy, zamawiane przez Redakcję u wybitnych specjalistów w danej dziedzinie.

Redakcja była zmuszana do rygorystycznego przestrzegania norm ustalonych przez Wydawnictwo, dotyczących form przygotowania maszynopisów do druku. Niestety większość Kolegów nie przestrzega podanego regulaminu, co wymaga prze­pisywania prac i wydłuża okres wyczekiwania na druk. Nie poprawiło również sytuacji (rozesłanie wielu Kolegom odbitek Regulaminu.

Bardzo wielu autorów nadsyłało maszynopisy nie nadające sdę do druku. Do­tyczyło to wszystkich elementów maszynopisu. Bardzo często musieliśmy poprawiać styl d Składnię, interpunkcję, a nawet sporadyczne błędy ortograficzne. Ponieważ Redakcja nie ma możliwości przepisywania prac na koszt Wydawnictwa, gdyż za ustaloną stawkę nikt nie chce podjąć się tej pracy, musieliśmy pozyskać osobę, która przepisuje maszynopisy, ale niestety na koszt autorów. Zawsze przed odda­niem pracy do przepisywania zwracamy sdę do autorów o wyrażenie na to zgody.

W numerze 1/83 i 2/83 wydrukowano wszystkie zaległe prace, które przekazała poprzednia Redakcja. W następnych numerach drukowano już na bieżąco nadsy­łane prace, a więc praktycznie (Skrócono okres wyczekiwania na druk do około 6 miesięcy.

Do 30 sierpnia 1983 wpłynęło do Redakcji 101 prace. Z tego wydrukowano w roczniku 1983 68 prac, w recenzjach znajduje się 8 prac, zwrócono autorom do ponownego opracowania wraz z ocenami recenzentów 17 prac, nie przyjęto do druku z powodu negatywnej oceny 5 prac i 3 prace zakwalifikowano do druku w numerze 1/84.

W tabeli I przedstawiono liczbę nadesłanych prac przez poszczególne Kliniki i Oddziały urologiczne.

Z żalem należy stwierdzić, że z wielu Ośrodków nie otrzymujemy w ogóle prac, a niektóre Kliniki nadsyłają zbyt mało prac. Niewątpliwie zdajemy sobie sprawę, że na taką sytuację miała w pewnej mierze wpływ decyzja o zaprzesta­niu druku prac poglądowych. Ale z powodu uzasadnionych narzekań na zbyt długi okres wyczekiwania na druk, wynoszący niejednokrotnie ponad 2 lata oraz nakazu podniesienia poziomu pisma decyzja taka musiała zapaść tym bardziej, że zdecydowana większość prac poglądowych miała bardzo małą wartość.

Niepokoi fakt nie zwracania przez autorów prac odesłanych po recenzji do poprawy. Takich prac jest aż 11. Przecież celem recenzji jest wyłapanie pewnych, nawet drobnych błędów, zwrócenie uwagi na pewne nieścisłości, wskazanie auto­rowi na nieznane mu czy nowe prace źródłowe, a także propozycję dokonania określanych zmian. Nigdy nie mieliśmy ocen złośliwych czy negliżujących pracę autora. Uważamy nadal, że ocena może przynieść tylko pożytek dla autora i dla­tego nie potrafimy zrozumieć takiego postępowania. Jedna praca otrzymała dwu­krotnie negatywną ocenę. Drugiej recenzji dokonano na żądanie autora, który uznał pierwszą aa nieuzasadnioną i krzywdzącą.

W 1983 roku wydano planowane cztery numery. Ostatni, czwarty numer wyj­dzie z druku w najbliższych dniach. Pierwszy numer z 1984 roku jest już w skła­daniu i ukaże sdę w I kwartale bieżącego roku. Zgodnie z planem składamy do druku numer 2/84 w pierwszych dniach lutego. W teczce redakcyjnej pozostało na Nr 3/84 jedynie 5 prac.

Czujemy się w miłym obowiązku złożyć w tym miejscu serdeczne podziękowania Dyrekcji Drukarni Narodowej oraz Pracownikom i Kierownictwu Zakładu Nr 6 Drukarni Nagrodowej, gdzie drukuje sdę ?Urologia Polska" a także Dyrekcji i Pra-cownikom Drukarni Wydawniczej w Krakowie, w której wykonuje się wszystkie klisze aa bardzo miłą współpracę, wielką życzliwość i zrozumienie naszych potrzeb.

Składamy również serdeczne podziękowanie wszystkim Autorom, którzy 0a-silali tomy ?Urologii Polskiej" cennymi i ciekawymi pacami, a także Recenzentom naszych prac za trud włożony w ocenę i poprawę ocenianych prac. Wpłynęło to wielokrotnie na podniesienie ich poziomu.

Komitet Redakcyjny odbył w pełnym składzie jednio posiedzenie, akceptując proponowane przez Redakcję zmiany oraz tematykę i autorów artykułów redak­cyjnych, które będą się ukazywać począwszy od Nr 1/84.