PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

GRUCZOLAK NADNERCZA PRAWEGO
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1990/43/4.

autorzy

Waldemar Różański
Z Kliniki Urologii Instytutu Chirurgii WAM w Łodzi
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. E. Miękoś Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. med. S. Barcikowski

streszczenie

Celem pracy było omówienie trudności w rozpoznawaniu guza nad­nercza prawego.

Torbiele i nowotwory złośliwe nadnercza występują niezmiernie rzad­ko (2, 3). Do 1976 roku opisano 226 torbieli nadnerczy (9). Guzy złośliwe nadnerczy są najczęściej hormonalnie czynne. U chorych z niezaawanso-wanymi guzami bez przerzutów śmiertelność pooperacyjna wynosi 3,0%, chorzy ci wymagają po operacji 5 letniej obserwacji (4).

Dotychczas w rozpoznawaniu guzów nadnerczy stosowano zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej na którym szukano zwapnień w rzucie nad­nerczy (8). W urografii można stwierdzić zepchnięcie nerki ku dołowi i zniekształcenie układu kielichowo-miedniczkowego (1). Badania te nie pozwalają na zróżnicowanie guza lub torbieli nadnercza z guzem lub torbielą górnego bieguna nerki. Wprowadzenie do diagnostyki USG ne­rek, DSA naczyń tętniczych nerki i nadnercza oraz TK pozwala na szybkie i pewniejsze postawienie rozpoznania. Badania unaczynnienia nad­nerczy przeprowadzone przez Miękosia (5, 6, 7) w zestawieniu z DSA stanowią anatomiczne podstawy oceny i różnicowania guzów nadnerczy.

OPIS PRZYPADKU

Chora K. E., lat 48, (nr hist. chor. 0124/89) przyjęta do Kliniki z powodu po­dejrzenia guza nadnercza prawego. Chorą leczono trzykrotnie w oddziałach we­wnętrznych z powodu masywnych krwawień z przewodu pokarmowego, przyczyny krwawienia nie rozpoznano. Dodatkowo leczyła się z powodu padaczki.

Badania dodatkowe: morfologia krwi obwodowej, czas krwawienia, poziom alfa-fetoproteiny, kwasu wanilino-migdałowego w moczu i badanie ogólne moczu odohyleń od normy nie wykazały. Posiewy moczu jałowe. W trzykrotnym badaniu cytologicznym moczu nie stwierdzono komórek nowotworowych. Biopsja cienko­igłowa guza (nr U2431 z dnia 12. 01. 1989 r.): komórek nowotworowych nie stwier­dzono.

Na urogramach stwierdzono zepchnięcie nerki prawej ku dołowi i zagięcie kolankowate górnego odcinka moczowodu prawego (ryc. 1), W USG stwierdzono przylegający do górnego bieguna nerki prawej twór hipoechogendczny z wyraźną przegrodą w środku (ryc. 2).

W TK stwierdzono torbielowatą zmianę o średnicy 7 cm pomiędzy górnym biegunem nerki prawej, a płatem wątroby (ryc. 3). W DSA naczyń tętniczych nerki prawej i prawego nadnercza stwierdzono podwójne unaczynienie nerki i guza nadnercza prawego (ryc. 4).

Stwierdzono również wzrost poziomu antygenu karcinoembrionalnego 6,27 ng/ml (norma 0?3 ng/ml).

Chorą zakwalifikowano do leczenia operacyjnego.

Cięciem poprzecznym pod prawym łukiem żebrowym, Przezotrzewnowo dotarto do guza ponad prawą nerką, który uciskał i przemieszczał na stawię lewą żyłę główną dolną, nie naciekając jej. Nie stwierdzono naciekania guza na okoliczne tkanki i narządy. Guz wycięto w całości (ryc. 5).

Wynik badania histopatologicznego (nr 727/89 wykonany w Zakładzie Anatomii Patologicznej WAM przez dr. n. med Pawia Błocka) Adenoma glandulae suprare­nalis dextrae in statu hyalinisationis et calcificationis.

W okresie pooperacyjnym wystąpił jeden raz napad padaczki.

Chorą wypisano w stanie ogólnym dobrym w 10-tej dobie.

WNIOSEK

Zastosowanie przed operacją: USG, CT, DSA naczyń tętniczych po­zwala na rozpoznanie nowotworu lub torbieli nadnerczy.

piśmiennictwo

  1. 1. Forongti E.: Calcified simple perenychmal cyst of the gland. J. Urol., 1965, 34, 504. ? 2. Creenberg P. H.: Adrenal cortical carcinoma: a presentation 22 cases and review of literatura. Am. Surg., 1973, 44, 81. ? 3. Krauze-Balwińska Z., Frycz-kowski M., Pietrzyk M., Bargiel J.: Torbiel rzekoma nadnercza lewego współ­istniejąca z kamicą nerkową. Urol. Pol, 1988, 2, 143. ? 4. Makuszewski A., Tollocz-ko T.: Hormonalnie nieczynne guzy nadnercza. Pol. Przeg. Chir., 1980, 52, 1, 5.9. ?
  2. 1.Miękoś E.: Anatomiczne podstawy chirurgii i radiodiagnostyki nadnercza ze
  3. szczególnym uwzględnieniem układu naczyniowego. Biul. WAM., 1976, II, 72 1. ?
  4. 2.Miękoś E. Chomiczewski K.: Mikroangiograficzna i morfologiczna ocena una­
  5. czynienia żylnego gruczolaka chromochłonnego nadnercza. Endokr. Pol. 1976, XXVII,
  6. 5, 499. ? 7. Miękoś E.: Ocena makroskopowa żył nadnercza lewego w przypadku
  7. guza kory nadnercza. Biul. WAM., 1972, XV, 2, 284. ? 8. Palubinskas A.J.: Calci­
  8. fied adrenal cysts. Am. J. Roentg., 1956, 82, 853. ? 9. Patryn J., Sosnowski A.:
  9. Olbrzymia torbiel nadnercza. Pol. Przeg. Chir,, 1976, 48, 8, 1043.