PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

WARTOŚĆ OBLITERACYJNA PREPARATU AETHOXYSKLEROL-KREUSSLER PODANEGO DO WNĘTRZA PRZEZSKÓRNIE OPRÓŻNIONYCH TORBIELI NEREK
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1990/43/4.

autorzy

Kamil Burzyński, Andrzej Prelich, Leszek Jeromin
Z Kliniki Urologii Instytutu Chirurgii AM w Łodzi
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. L. Jeromin
Dyrektor Instytutu: prof, dr hab. med. A. Sołtysiak

streszczenie

Leczono 28 chorych, nakłuwając pod kontrolą ultrasonograficzną 32 torbiele nerek. Do wnętrza opróżnionych przezskórnie torbieli podawano 1,0% roztwór polidokanolu. W kontrolnych badaniach ultrasonogra­ficznych stwierdzono w 63,0% zamknięcie torbieli a w 37,0% zmniej­szenie jej rozmiarów.

Ultrasonografia jest jedną z nieinwazyjnych metod umożliwiających rozpoznanie torbieli nerek, ocenę jej położenia, wielkości i objętości oraz pozwala na wykrywanie chorób współistniejących (2, 3, 4, 5, 7). Zastoso­wanie ultrasonografów pracujących w systemie czasu rzeczywistego, wy­posażonych w sondy z przystawkami do biopsji celowanych umożliwiło bezpieczne przezskórne nakłucie torbieli nerek. Po przezskórnym opróż­nieniu torbieli podawano do ich wnętrza celem obliteracji 1,0% roztwór wibramycyny lub 96,0% roztwór etanolu (1, 6) a ostatnio aethoxysklerol--Kreussler, który jest roztworem polidokanolu (hydroksypolyaethoksydo-dekanu) w mieszaninie etanolu i wody destylowanej stosowanym do ob-literowania żylaków kończyn dolnych i odbytnicy.

CEL PRACY

Celem pracy była ocena kliniczna obliteracyjnego działania polidoka­nolu wprowadzonego do wnętrza opróżnionych przezskórnie torbieli ne­rek.

MATERIAŁ I METODYKA

Badania przeprowadzono u 28 chorych obu płci w wieku od 31 do 77 lat, u których stwierdzono torbiele nerek na podstawie badań ultraso­nograficznych. Zabiegi przeprowadzano ambulatoryjnie w Zakładzie Dia­gnostyki Obrazowej Instytutu Radiologii AM w Łodzi używając ultraso­nografu firmy Bruel ? Kjaer model 1846 z 3 MHz głowicą sektorową wyposażoną w przystawkę umożliwiającą nakłucie celowane. Nakłuto pod kontrolą ultrasonograficzną i opróżniono 32 torbiele. Przed nakłu­ciem określano wielkość i położenie torbieli. Następnie igłą długości 200 mm i średnicy 0,8 mm pod kontrolą ultrasonograficzną wkłuwano się do torbieli i opróżniano ją z zawartości. Do wnętrza opróżnionej tor­bieli podawano 1,0% roztwór polidokanolu w ilości 10,0% wydobytego płynu lecz nie więcej niż 10 ml. Płyn z torbieli badano cytologicznie i bakteriologicznie.

Po zabiegach nie było wczesnych ani późnych powikłań. Kontrolne badania ultrasonograficzne wykonywano co 3 miesiące. Okres obserwacji chorych po zabiegu wynosi od 3 do 9 miesięcy. W obserwacji 9 mie­sięcznej znajduje się 11 chorych, 6 miesięcznej 9 chorych i 3 miesięcz­nej 6 chorych. 2 chorych nie zgłosiło się na badanie kontrolne.

WYNIKI

Na podstawie badań ultrasonograficznych wykonanych przed zabie­giem stwierdzono u 26 chorych obecność pojedynczej torbieli, a u 2 cho­rych mnogich torbieli nerkowych. Stwierdzono 19 torbieli w nerce pra­wej, a 13 w lewej. Rozpoznano 10 torbieli w górnym biegunie, 13 w środkowym polu i 9 w dolnym biegunie nerki. Nakłuciem 32 torbieli u 28 chorych uzyskano surowiczy płyn w ilości od 10 do 300 ml. U wszy­stkich chorych płyn był jałowy, a w badaniach cytologicznych nie stwier­dzono obecności komórek nowotworowych.

Kontrolne badania ultrasonograficzne przeprowadzono u 26 chorych. W celu dokładniejszej oceny wyników leczenia podzielono torbiele na dwie grupy biorąc pod uwagę ich wielkość, określoną ilością wydoby­tego płynu. Pierwszą grupę stanowią torbiele do 50 ml płynu natomiast drugą powyżej 50 ml. W grupie I 21 torbieli stwierdzono 16(84,0%) zamknięć i 3 (16,0%) zmniejszenia. W grupie II stanowiącej 11 torbieli stwierdzono 2(18,0%) zamknięcia i 9(82,0) zmniejszeń. Wyniki przed­stawiono w tabeli I.

OMÓWIENIE

Proponowane postępowanie jest mało obciążające i względnie bezpiecz­ne dla chorego. Po nakłuciu torbieli nie stwierdzono doraźnych ani późnych powikłań. Bardzo dobre wyniki leczenia: 84,0% zamknięć i 16,0% zmniejszeń uzyskano w grupie I to jest torbieli małych. Anali­zując materiał w całości zamknięcie torbieli uzyskano w 63,0%, a w 37,0% zmniejszenie torbieli, nie stwierdzono nawrotu torbieli. W podob­nej grupie chorych, którym podawano do wnętrza opróżnionej torbieli 1,0% roztwór wibramycyny (Polfa) doszło w 64,0% do całkowitego ustą­pienia torbieli, w 18,0% do zmniejszenia torbieli, natomiast nawrót wy­stąpił w 18,0% (6). W grupie chorych, której podawaliśmy aethoxy-sklerol-Kreussler wystąpiła taka sama liczba całkowitych zamknięć tor­bieli, natomiast nie stwierdzono żadnego nawrotu. Po zastosowaniu 96,0% roztworu etanolu uzyskano gorsze wyniki leczenia, ponieważ całkowite zobliterowanie torbieli nastąpiło w 44,6%, zmniejszenie w 50,0%, a w 5,4% nawrót.

Ocena skuteczności podawania do wnętrza przezskórnie opróżnionej torbieli nerki 1,0% roztworu preparatu aethoxysklerol-Kreussler jest wyższa niż dotychczasowe stosowania wibramycyny i etanolu.

WNIOSKI

1.Skuteczność polidokanolu w obliteracji opróżnionych torbieli nerek przewyższa vibramycynę i etanol.

2.Wyniki leczenia zależne są od wielkości torbieli i środka oblite­ rującego.

3.1,0% roztwór polidokanolu został zastosowany z powodzeniem w leczeniu torbieli nerek.

piśmiennictwo

  1. 1. Fagien it., Hawkins I. F., Clore F. C, Coryell L. W., Shirley S. A.: Needle guide for aspiration and sclerosis of renal cysts. Semin, Interyent. Radiol., 1987, 4, 47. ? 2. Graban W., Jakubowski W.: Wartość diagnostyczna zastosowania sko­jarzonych metod wizualizacji narządów na przykładzie badań izotopowych i ultra­dźwiękowych. Pol. Przeg. Rad. Med. Nukl., 1982, 1?3, 107. ? 3. Jakubowski W., Kazoń M., Kowalski H., Graban W., Antczak J., Bażko E., Elwertowski M.: War­tość badań ultradźwiękowych w diagnostyce schorzeń nerek i dróg moczowych. Pol. Przeg. Rad. Med. Nukl., 1982, 5?6, 271. ? 4. Jeromin L,, Prelich A.: Torbiele ne­rek a kamica moczowa. Urol. Pol., 1983, 2, 131. ? 5. Pollack H. M., Banner M. P., ArgesP.H,, Peters J., Mulhern C. B. Jr., Coleman B.G.: The accuracy of gray--soale renal ultraspnography in differentiating cystic neoplasm from benign cyst. Radiology, 1982, 143, 741. ? 6. Salagierski M., Burzyński K., Studniarek M., Ju­szyński A., Jeromin L., Pertyński T.: Przezskórne opróżnia nie torbieli nerek przy pomocy ultrasonografii. Urol. Pol., 1.987, 4, 292. ? 7. Wawrzynek Z.: Ultrasonogra­fia i komputerowa tomografia w diagnostyce niektórych chorób jamy brzusznej. Pol. Przeg. Rad. Med. Nukl., 1961, 5, 311.