PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

ENDOMETRIOZA ŚRÓDŚCIENNEGO ODCINKA MOCZOWODU
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1990/43/3.

autorzy

Krzysztof Pych, Andrzej Borówka, Janusz Gołębiewski, Roman Pykało, Tadeusz Krzeski
Z Katedry i Kliniki Urologii Instytutu Chirurgii AM w Warszawie Kierownik Katedry i Kliniki: prof. zw. dr hab. med. T. Krzeski
Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. med. M. Szostek Z Zakładu Patomorfologia Instytutu Biostruktury AM w Warszawie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. med. S. Kruś
Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. med. K. Ostrowski
Z I Zakładu Rentgenodiagnostyki Instytutu Radiologii AM w Warszawie
Kierownik Zakładu: doc. dr hab. med. B. Benendo-Kapuścińska
Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. med. W. Graban

streszczenie

Przedstawiono 31-letnią chorą z gruczolistością wewnątrzmaciczną (endometriosis) dolnego odcinka moczowodu. Chorobę rozpoznano przed operacją polegającą na wycięciu guza wraz z objętą przezeń częścią moczowodu i rąbkiem niezmienionej ściany pęcherza. Omówiono symp­tomatologię choroby oraz sposoby jej leczenia.

Gruczolistość wewnątrzmaciczną (endometriosis) polega na występo­waniu ognisk prawidłowej błony śluzowej macicy (endometrium) poza jej jamą. Ektopowe gniazda endometrium znajdują się zwykle w ścianie macicy, jajowodzie lub jajniku. Mogą one również występować w jamie otrzewnej lub drogach moczowych. Endometria o różnym umiejscowieniu występuje u około 5,0?20,0% kobiet w wieku rozrodczym (5). Po meno­pauzie rozpoznaje się wyjątkowo (4). Gruczolistość narządów układu mo­czowego dotyczy zwykle pęcherza lub rzadko moczowodu, na ogół dol­nego jego odcinka (2) i zdarza się u około 1,0?11,0% ogółu chorych na endometriozę (10).

OPIS PRZYPADKU

31-letnia chora O. N. (hist. chor. 2079/89) została przyjęta do Kliniki z powodu bólów w prawej okolicy lędźwiowej trwających od kilku miesięcy i nasilających się podczas miesiączek. Badania USG wykonane kilkakrotnie przed skierowaniem chorej do Kliniki wykazały poszerzenie prawego moczowodu i układu kielichowo--miedniczkowego prawej nerki większe w czasie miesiączek, mniejsze zaś w okre­sach między nimi. Badaniem fizykalnym stwierdzono bolesność na wstrząsanie prawej nerki. Badanie dwuręczne przez pochwę wykazało guz znajdujący się na prawo od szyjki macicy, związany ze ścianą pęcherza i wraz z nią ruchomy. Uro­grafia wykazała poszerzenie prawego moczowodu na całej długości i prawostronne wodonercze. Ultrasonografia ujawniła litą masę o wymiarach 20Xl5X25mm obej­mującą śródścienny odcinek prawego moczowodu (ryc. 1). W cystoskopii stwier­dzono płaskowyniosły guz unoszący prawy kąt trójkąta pęcherza. Na szczycie guza znajdowało się ujście moczowodu. Badanie mikroskopowe wycinków pobranych z guza wykazało ognisko endometriozy otoczone włóknami mięśni gładkich.

Chorą operowano. Cięciem Pfannenstiela odsłonięto przednią i prawą ścianę pęcherza. W przestrzeni przypęcherzowej uwolniono poszerzony prawy moczowód. Preparując go ku dołowi dotarto do guza obejmującego przypęcherzowy i śród­ścienny odcinek moczowodu oraz sąsiadującą z nim ścianę pęcherza. Moczowód odcięto powyżej guza. Następnie otwarto pęcherz i guz wycięto w całości wraz z dolnym odcinkiem moczowodu i rąbkiem niezmienionej ściany pęcherza. Pęcherz w miejscu po usuniętym guzie zeszyto. Prawy moczowód wszczepiono do pęcherza przeciwodpływowo. Badanie histopatologiczne guza potwierdziło jego endometrialny charakter.

Chora pozostaje w obserwacji ambulatoryjnej. Nie zgłasza żadnych dolegli­wości. Urografia wykonana w 6 miesięcy od operacji wykazuje ustąpienie prawo­stronnego wodonercza.

OMÓWIENIE

Endometrioza moczowodu objawia się zwykle bólami w dole brzu­cha nasilającymi się lub występującymi w czasie miesiączek. Charakte­rystycznym objawem wewnętrznego typu gruczolistości moczowodu oraz gruczolistości pęcherza jest krwiomocz występujący w czasie miesiącz­ki. Powiększanie się guza spowodowane cyklicznymi krwawieniami do jego wnętrza oraz włóknienie tkanek wokół guza prowadzą do zwężenia moczowodu. Uszkodzenie nerki w chwili rozpoznania gruczolistości mo­czowodu jest zwykle znaczne. U około 40,0% chorych zachodzi potrzeba wycięcia nerki z powodu całkowitego jej zniszczenia (4, 5).

Opisana przez nas obserwacja wskazuje, że ultrasonografia może być przydatna dla zlokalizowania ogniska gruczolistości moczowodu. Wartość rozstrzygającą dla rozpoznania istoty choroby i różnicowania ze zmianą nowotworową ma jednak badanie histopatologiczne.

Gruczolistość moczowodu leczy się z wyboru operacyjnie (2, 3, 6).

Rodzaj operacji zależy od stopnia zniszczenia nerki drenowanej przez moczowód dotknięty endometriozą oraz od umiejscowienia i rozległości ogniska endometriozy. Jeśli stan nerki uzasadnia jej zachowanie, należy wyciąć guz z objętą przezeń częścią moczowodu. Moczowód wszczepia się następnie do pęcherza lub zespala się kikuty moczowodu koniec do końca. W razie zniszczenia nerki wycina się guz wraz z całym moczo­wodem i nerką. Uszkodzenie guza w czasie operacji stwarza ryzyko wszczepienia endometrium w obręb rany operacyjnej.

Leczenie zachowawcze polega na wyeliminowaniu krwawień mie­sięcznych poprzez zahamowanie czynności wewnątrzwydzielniczej jajni­ków. Cel ten można osiągnąć stosując preparaty antygonadotropowe lub estrogeny w połączeniu z gestagenami (1, 7, 8). Leczenie zachowawcze przynosi przejściową poprawę. W następstwie włóknienia w obrębie i wo­kół ogniska gruczolistości dochodzi bowiem do wtórnego zwężenia mo­czowodu (2, 9). Operacyjne usunięcie jajników lub wyłączenie ich funk­cji przez napromienianie rentgenowskie może znaleźć uzasadnienie wy­łącznie u chorych, u których gruczolistość występuje wieloogniskowo i dotyczy nie tylko moczowodu.

piśmiennictwo

  1. 1. Jeefcoate T.N.: Principles of gynaecology. Butterworths. London, 1967. ? 2. Jepsen J. M., Hansen K. B.: Danazol in the treatment of ureteral endometriosis. J. Urol., 1988, 139, 1,045. ? 3. Kane C, Drouin P.: Obstructive uropathy associated with endometriosis. Am. J. Obstet. Gynaec, 1985, 151, 207. ? 4. Kiely E., Grai-nager R., Kay E. W., Butler M. R.: Post-menopausal uretric endometriosis. Brit. J.Urol., 1988, 62, 91. ? 5. Klein R.S., Cattolica E. V.: Ureteral endometriosis. Uro­logy, 197?, 13, 477. ? 6. Laube D. W., Calderwood D. W., Benda J. A.: Endometriosis causing obstruction. Obstet. Gynaec, 1,989, 65, 698. ? 7. Lauersen N. H., Wilson K. H., Birnbaum S: Danazol: an antigonadotropic agent in the treatment of pelvic endometriosis. Am. J. Obstet. Gynaec, 1975, 123, 742. ? 8. Matsuura K., Kawa-saki N., Oka M., Ii H., Mayeama M.: Treatment with Danazol of ureteral obstruc­tion caused by endometriosis. Acta Obstet. Gynaec. Scand., 1:985, 64, 330. ? 9. Pittaway D. E., Daniel J. F., Maxson W. S., Winfield A. C, Wentz A. C: Recurrence of ureteral obstruction caused by endometriosis after Danazol therapy. Am. J. Obstet. Gynaec, 1982, 143, 720. ? 10. Stillwell T. J., Kramer S. A., Lee R. A.: En­dometriosis of the ureter. Urology, 1086, 28, 81.