PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

SAMOISTNE PĘKNIĘCIE PĘCHERZA MOCZOWEGO
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1988/41/4.

autorzy

Eugeniusz Malczyk, Krzysztof Rogowski
Z Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Białymstoku Kierownik Kliniki: doc. dr hab. med. J. Darewicz

streszczenie

Przedstawiono 47 letniego chorego, przyjętego do Kliniki z powodu krwiomoczu. Cystografia oraz cystoskopia wykazały pęknięcie przedniej ściany pęcherza moczowego, które zostało potwierdzone operacyjnie. Brak bezpośredniej przyczyny nakazuje traktować naszą obserwację jako sa­moistne pęknięcie pęcherza moczowego.

Pęknięcie pęcherza moczowego dzieli się na urazowe oraz samoistne (8). Ściana pęcherza, w pęknięciach pourazowych, może być uszkodzona przy urazach brzucha, złamaniach kości miednicy, a także podczas ope­racji i zabiegów endoskopowych (6, 10). Gdy nie można ustalić przyczy­ny pęknięcie nazywamy samoistnym.

Samoistne pęknięcie pęcherza moczowego następuje najczęściej do światła jamy otrzewnej i manifestuje się objawami brzusznymi (1, 3, 9, 10).

OPIS PRZYPADKU

Chory R. S., lat 47, nr historii choroby 609/87, z zawodu młynarz, został przyję­ty do Kliniki Urologii z powodu krwiomoczu, bólów podbrzusza, podwyższonej cie­płoty ciała oraz postępującego osłabienia. Choroba rozpoczęła się przed 6 miesiącami pobolewaniami w podbrzuszu. Wystąpienie tych dolegliwości chory wiąże z wyko­nywaniem w tamtym okresie szczególnie ciężkiej pracy fizycznej, niejednokrotnie przy przepełnionym pęcherzu moczowym, W dalszym przebiegu choroby pojawiał się okresowo krwiomocz oraz podwyższenie ciepłoty ciała do 39,5°C.

Badaniem przedmiotowym stwierdzono w podbrzuszu twór kulisty, sięgający od spojenia łonowego do pępka, gładki, tkliwy, nieruchomy. Poza tym brzuch mięk­ki, niebolesny, perystaltyka prawidłowa.

Badanie USG ujawniło twór guzowaty, dobrze odgraniczony, umiejscowiony przed pęcherzem moczowym, o zróżnicowanej echogenności, przypominający obraz

starego krwiaka.

Cystouretroskopia wykazała niewielki stan zapalny tylnej cewki moczowej oraz otwór w ścianie przedniej pęcherza moczowego wielkości monety dwudziestogro-szowej, umiejscowiony tuż nad szyją pęcherza.

Na urogramach stosunki anatomiczne i czynnościowe w zakresie nerek i mo­czowodów były prawidłowe, natomiast pęcherz moczowy stwarzał wrażenie uciśnię-tego od przodu oraz z boków. Przy wypełnieniu pęcherza podczas cystografii stwier­dzono przedostawanie się środka cieniującego poza pęcherz moczowy (ryc. 1).

Chorego operowano 27. 11. 87. W ścianie przedniej pęcherza stwierdzono otwór oraz stary, otorbiony zaciek moczowy w przestrzeni przedpęcherzowej, wypełniony martwicza tkanką łączną. Tkanki te wycięto, ewakuowano zaciek, zeszyto otwór w ścianie pęcherza oraz zdrenowano przestrzeń przedpęcherzową.

Przebieg pooperacyjny niepowikłany. Chorego w stanie dobrym wypisano do domu.

OMÓWIENIE

Samoistne pęknięcie pęcherza powstaje najczęściej w jego znacznym przepełnieniu, powodującym rozciągnięcie ściany.

Przyczyny tego stanu mogą być mechaniczne, na przykład w gruczo­laku stercza (9), tamponady pęcherza moczowego w krwawiącym guzie nowotworowym (7), niedrożności lub zwężeniu cewki moczowej (cyt. wg 8).

Inną grupę przyczyn, wywołujących przepełnienie pęcherza moczo­wego, stanowią choroby neurologiczne (8, 10).

Istnieje szereg stanów chorobowych zlokalizowanych w pęcherzu mo­czowym, które usposabiają do pęknięcia jego ścian. Są to ostre i prze­wlekłe stany zapalne (2), gruźlica (4) i uchyłki pęcherza moczowego (2, 9).

Powstanie uszkodzenie ściany pęcherza u naszego chorego, można wią­zać ze znacznym wysiłkiem fizycznym przy przepełnionym pęcherzu mo­czowym.

piśmiennictwo

  1. 1. Bec A,: Przypadek śródotrzewnowego pęknięcia pęcherza moczowego. Urol. Pol., 1979, 32, 311. ? 2. Kamat M.: Spontaneous rupture of the bladder. Arch. Surg., 1970, 100, 735. ? 3. Laskownicki A.: Samoistne pęknięcie uchyłka pęcherza z nastę­powym zapaleniem otrzewnej. Pol. Przeg. Chir., 1957, 29, 259. ? 4. Mazurek L. J., Wojdal S..Samoistne wewnątrzotrzewnowe pęknięcie ?małego" marskiego pęcherza gruźliczego. Pol. Tyg. Lek., 1960, 15, 1981. ? 5. Moczydłowski Z., Tański Z., Przeź-dziecki J., Dudziuk Z.: Złamania miednicy z uszkodzeniami urologicznymi. Chir. Narz. Ruchu, 1984, 49, 131. ? 6. Rurka J., Chrobot M.: Problemy leczenia współistnieją­cych uszkodzeń tylnej cewki i pęcherza moczowego w złamaniach miednicy. Urol. Pol.. 1983, 36. 135. ? 7. Rutkowski A.. Czerniawski J.:, Przypadek samoistnego pęk­nięcia pęcherza moczowego. Urol. Pol., 1980, 33, 257. ? 8. Sadowski J.: Samoistne pęknięcie pęcherza moczowego. Pol. Tyg. Lek., 1969, 15, 93. ? 9. Tompson J.: The acute abdomen of unrecognized bladder rupture. Arch. Surg., 1965, 90, 371. ? 10. Umińska H., Wiechno W.: Wewnątrzotrzewnowe pęknięcie pęcherza moczowego. Pol. Przeg. Chir., 1984, 56, 57.