PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

IZOLOWANE, URAZOWE PĘKNIĘCIE MIEDNICZKI NERKOWEJ
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1988/41/4.

autorzy

Jerzy Badyda, Barbara Darewicz
Z Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Białymstoku Kierownik Kliniki: doc. dr hab. med. J. Darewicz

streszczenie

Przedstawiono chorego, który w wyniku przypadkowego urazu do­znał izolowanego pęknięcia miedniczki nerkowej. Rozpoznanie ustalono na podstawie urografii i wybiórczej arteriografii lewej tętnicy nerko­wej, potwierdzając je śródoperacyjnie.

Do uszkodzenia nerki dochodzi najczęściej na skutek tępego urazu brzucha lub okolicy lędźwiowej. Zwykle uszkodzony zostaje miąższ oraz układ kielichowo-miedniczkowy. Izolowane uszkodzenie samej miednicz­ki należy do rzadkości. Z tego właśnie powodu pragniemy przedstawić własną obserwację.

OPIS PRZYPADKU

Chory K. W., lat 59, historia choroby" nr 7146/231/87, został przyjęty do Kliniki Urologii po urazie lewej okolicy lędźwiowej (upadek z roweru). Bezpośrednim po­wodem zgłoszenia się była bolesność owej okolicy i krwiomocz. Przy przyjęciu ba­daniem przedmiotowym stwierdzono bolesność palpacyjną lewej nerki bez wyczu­walnego zacieku moczowego oraz dodatni objaw Goldflamma. Stan ogólny chorego dobry, RR 12/'70. Podstawowe badania laboratoryjne, poza krwiomoczem, zmian nie wykazały. Urografia nie uwidoczniła zakontrastowania moczowodu lewego, przy jednoczasowym wydzielaniu środka cieniującego przez obie nerki. Poniżej przejścia miedniczkowo-moczowodowego po stronie lewej uwidoczniono rozlewanie się płynu cieniującego.

Arteriografia wybiórcza lewej tętnicy nerkowej obrazowała rotację nerki w osi strzałkowej z odsunięciem dolnego bieguna oraz zaciek moczu cieniującego w oko­licy lewej miedniczki. Poza tym obraz tętnic i miąższu nerki lewej prawidłowy. Rozpoznano pęknięcie miedniczki nerkowej. W trakcie operacji stwierdzono pęknię­cie, położonej śródnerkowo, lewej miedniczki nerkowej. Miedniczkę zeszyto i wytwo­rzono czasową nefrostomię. Przebieg pooperacyjny niepowikłany. W 13 dobie po operacji choremu wykonano kontrolną pielografię zstępującą, która wykazała pra­widłowe przechodzenie kontrastu. W 15 dobie chory wypisany do domu w stanie dobrym. Badania kontrolne (badanie moczu, posiew moczu, poziom elektrolitów, mocznika i kreatyniny oraz urografia i USG) wykonane po 6 tygodniach potwier­dziły prawidłowy stan układu moczowego.

OMÓWIENIE

W wyniku bezpośredniego urazu okolicy lędźwiowej lub brzucha do­chodzi najczęściej do pęknięcia miąższu nerki (3, 5). Przebiega ono zwykle poprzecznie do osi długiej nerki i może dotyczyć torebki, miąż­szu z otwarciem układu kielichowo-miedniczkowego lub bez, rozkawał­kowania nerki bądź oderwania szypuły (1). Miedniczka nerkowa, ze względu na swe elastyczne ściany i dużą zdolność do adaptacji, nawet przy znacznych zwyżkach ciśnienia, rzadko ulega uszkodzeniom (1, 2, 3, 5). Pęknięcia miedniczki towarzyszą najczęściej rozerwaniu miąższu ner­ki, bądź oderwaniu szypuły (1). Izolowane pęknięcie miedniczki u na­szego chorego należałoby tłumaczyć tym, że miedniczka była położona śródnerkowo i wskutek tego jej ściany nie miały takich możliwości adaptacyjnych jak przy miedniczkach zewnętrznych. Dodatkowym czyn­nikiem wydaje się być jej mała powierzchnia, co przy siłach działają­cych na miąższ w doznanym urazie doprowadziło do pęknięcia.

Na podkreślenie zasługuje wartość badania angiograficznego, a szcze­gólnie arteriografia wybiórcza (6, 7). Na jej podstawie określono nie tylko rodzaj i miejsce samego uszkodzenia, ale również obraz tętnic i miąższu nerkowego. Nie podważa to wartości podstawowego nadal ba­dania, jakim jest urografia (7).

U chorego, u którego ze względu na spadek ciśnienia tętniczego uro­grafii nie można wykonać, bądź z innych przyczyn nie daje ona odpo­wiedzi co do charakteru uszkodzenia, badanie naczyniowe ma podsta­wowe znaczenie.

Ostatnio podkreśla się rolę ultrasonografii i tomografii komputero­wej we wczesnej diagnostyce urazów nerek (7).

piśmiennictwo

  1. 1. Krasoń S.: Urazowe pęknięcia nerki z całkowitym oderwaniem szypuły ner­kowej. Pol. Przeg. Chir., 1964, 36, 131. ? 2. Laskownicki A.: Uszkodzenie nerek. Pol. Przeg. Chir., 1958, 30, 6, 663. ? 3. Leńko J.: Bugajski A., Kwinta A.: Urazowe uszkodzenie wodonercza. Urol .Pol., 1986, 1, 69. ? 4. Leńko J., Gałka M., Augus­tyn M.: Uszkodzenia nerek w materiale Klinik: Urologii AM w Krakowie. Urol. Pol., 1982, 35, 34, 121. ? 5. Mendez R.: Renal trauma. J. Urol., 1977. 118. 698. ? 6. Pruszczyński B., Rejszys R.: Ocena możliwości rozpoznawczych urografii i arte­riografii w przypadkach urazów nerek. Pol. Przeg. Chir., 1969, 33, 327. ? 7. Wój-towicz J.; Silva rerum ? czyli o sposobach obrazowania narządów moczowych.