PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

POSZERZONE NACZYNIA ŻYLNE TYLNEJ CEWKI PRZYCZYNĄ HEMOSPERMII
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1988/41/1.

autorzy

Zygmunt Olszówka, Krzysztof Rogowski
Z Kliniki Urologii Akademia Medycznej w Białymstoku Kierownik Kliniki: doc. dr hab. med. J. Darewicz

streszczenie

Przedstawiono chorego z rzadką przyczyną hemospermii, spowodo­waną anomaliami tylnymi cewki sterczowej. Omówiono prawdopodobny mechanizm uszkodzenia tych naczyń oraz wykorzystano elektrokoagu­lacją jako prosty sposób leczenia.

Hemospermia, czyli obecność krwi w nasieniu, jest dość częstym ob­jawem urologicznym (1, 3, 4, 5). Zauważają ją sami chorzy, jako czer­wone lub czerwonobrunatne zabarwienie nasienia, choć należałoby objąć tą nazwą także stwierdzane niekiedy erytrocyty w nasieniu badanym z innych przyczyn. Pojawia się sporadycznie, niekiedy okresowo.

Wyróżnia się hemospermię rzekomą i prawdziwą, a podział ten uwa­runkowany jest umiejscowieniem źródła krwawienia. Przyczyną hemo­spermii rzekomej są zmiany znajdujące się w obrębie dolnych dróg mo­czowych. Źródłem krwawienia są zwykle zapalenia cewki tylnej, rzadziej zmiany o charakterze nowotworowym (1, 3, 5). Hemospermia prawdziwa jest wywołana zmianami chorobowymi w przewodach wprowadzających nasienie, pęcherzykach nasiennych lub sterczu (1, 3, 5).

Przedstawiamy chorego, u którego przyczyną hemospermii były po­szerzone żyły cewki sterczowej.

OPIS PRZYPADKU

Chory G. W., lat 26 (nr historii choroby 16536/648/84) przyjęty został do Kli­niki z powodu utrzymującej się od dwóch tygodni nasilonej hemospermii w każ­dorazowym ejakulacie. Przedmiotowo nie ujawniono zmian patologicznych. W ba­daniu wydzieliny gruczołu krokowego i pęcherzyków nasiennych nie stwierdzono obecności erytrocytów, co wykluczyło te narządy jako przyczynę schorzenia. Na­tomiast ejakulat wykazywał różowo-czerwone zabarwienie z mikroskopowo po­twierdzoną obecnością licznych erytrocytów. Wykonano wziernikowanie cewki i pę­cherza moczowego stwierdzając w cewce sterczowej od szyi pęcherza do wzgórka nasiennego liczne, poszerzone naczynia żylne. Po dwutygodniowej terapii przeciw­zapalnej oraz instylacjach docewkowych 0,l% azotanu srebra nie uzyskano ustą­pienia objawów. Zdecydowano się na elektrokoagulację przezcewkową poszerzonych żył. W trakcie dwuletniej obserwacji ambulatoryjnej pacjent nie zgłaszał nawrotu.

OMÓWIENIE

Trzewne dopływy żyły biodrowej wewnętrznej w swych obwodowych rozgałęzieniach wytwarzają obfite sploty. Otaczają one poszczególne na­rządy, od których przyjmują swe nazwy: odbytniczy, pęcherzowy, sterczowy. Zespalają się ze sobą na dnie miednicy umożliwiając odpływ żyl­ny w różnych kierunkach. Czynnościowe znaczenie polega na ich zdolnoś­ci powiększania się i zmniejszania, dzięki czemu między narządami mied­nicy powstają podatne twory naczyniowe, które w ciasnej i nierozciągli-wej przestrzeni przyjmują i amortyzują wzajemny ucisk (2).

Krew żylna z cewki sterczowej odpływa do splotu sterczowego i częś­ciowo do pęcherzowego. Zaburzenie odpływu poprzez stercz powoduje, że krew z tej części cewki, a być może i z części stercza, odpływa przez niewielkie, w prawidłowych warunkach, żyły cewki w kierunku szyi pę­cherza, powodując ich znaczne poszerzenie tak, że stają się widoczne cy­stoskopowo Prawdopodobnie u naszego chorego mechanizm wytrysku, a więc skurcz zwieracza wewnętrznego lub/i obrzmienie wzgórka nasien­nego, powodował pękanie naczyń żylnych i objawową hemospermię. Przy­czyny zaburzeń odpływu żylnego nie znaleźliśmy. Cattolica przedstawia­jąc swoich trzech chorych, nie znalazł również przyczyny takich zmian naczyniowych (3). Zaproponował on elektrokoagulację przezcewkową jako prosty choć paliatywny sposób leczenia, który zastosowaliśmy i my z do­brym skutkiem.

piśmiennictwo

  1. 1. Bauer K.M.: Haemospermia. Med. Welt 1976, 27/8, 393. ? 2. Bochenek A, Reicher M.: Anatomia człowieka. 1974, III, 457. ? 3. Cattolica E. V.: Massive he-mospermia: A new etiology and Simplified treatment. J. Urol., 1982, 128, 1, 151. ? 4. Fletcher M. S., Herzberg Z., Pryor J. P.: The aetiology and investigation of haemospermia. Brit. J. Urol., 1981, 53, 6, 69. ? 5. Marshall V.F., Fuller N.L.: He­mospermia. J. Urol., 1983, 129, 2, 377.