PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

EMBOLIZACJA WYBIÓRCZA GAŁĄZKI TĘTNICY NERKOWEJ, ZASTOSOWANA W CELU OPANOWANIA KRWAWIENIA PO NEFROTOMII TOTALNEJ WYKONANEJ W PRZEBIEGU LECZENIA KAMICY ODLEWOWEJ
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1987/40/4.

autorzy

Krzysztof Szkarłat, Arkadiusz Mikszewicz, Odon Pętlak
Z Kliniki Urologii Instytutu Chirurgii AM w Gdańsku
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. K. Adamkiewicz
Z Zakładu Radiologii Instytutu Radiologii i Radioterapii AM w Gdańsku
Kierownik Zakładu: doc. dr hab. med. A. Jungowska

streszczenie

Przedstawiono dwóch chorych, u których z powodu krwawienia po operacji kamicy odlewowej wykonano wybiórczą embolizację krwawią­cego naczynia. Opanowanie krwawienia drogą embolizacji pozwoliło na uniknięcie ponownej operacji i uratowanie nerki.

Jednym ze sposobów operacyjnego leczenia odlewowej kamicy ner­kowej jest nefrotomia. Groźnym dla chorego powikłaniem tego spo­sobu leczenia może być masywne krwawienie w okresie pooperacyjnym.

W związku z olbrzymim postępem w dziedzinie radiologii naczynio­wej stało się możliwe wykonywanie zabiegów terapeutycznych, do ja­kich zalicza się embolizację tętnic patologicznie zmienionych narządów lub ich części (1, 2, 3, 4).

W Klinice Urologii w Gdańsku wykonano w latach 1979?1986 122 nefrotomie w przebiegu leczenia kamicy odlewowej. U kilkunastu cho­rych w okresie pooperacyjnym wystąpiło masywne krwawienie, opa­nowane u większości leczeniem zachowawczym. Jednego chorego mu­sieliśmy reoperować i usunąć nerkę. U dwóch innych chorych skorzy­staliśmy z terapeutycznych możliwości radiologii naczyniowej.

Przedstawiamy dwóch chorych, u których wybiórcza embolizacja krwawiącej gałązki tętnicy nerkowej pozwoliła uniknąć usunięcia nerki.

OPIS PRZYPADKÓW

Chory Ł. K., lat 41, nr hist. chor. 457/76, przyjęty do Kliniki z powodu obu­stronnej kamicy koralowatej. W 8 dobie po usunięciu kamienia drogą totalnej nefrotomii lewostronnej, wystąpił masywny krwiomocz z tamponadą pęcherza mo­czowego. Po wypłukaniu pęcherza w znieczuleniu ogólnym krwawienie ustąpiło. W 14 dobie wystąpiło ponowne krwawienie z operowanej nerki. W Zakładzie Ra­diologii AM w Gdańsku, wykonano badanie naczyniowe, które ujawniło obecność dwóch tętniaków o średnicy 2 cm i 5 cm. Dokonano selektywnej embolizacji ga­łązki tętnicy nerkowej zaopatrującej obydwa tętniaki. Jako materiału emboliza­cyjnego użyto spongostanu. W 10 dni po embolizacji wypisano chorego do domu w stanie ogólnym dobrym. Na urogramach wykonanych po 3 miesiącach opero­wana lewa nerka wydzielała po 15 minutach UKM mocno zniekształcony, odpływ moczu do pęcherza swobodny. Wznowy kamiczej nie stwierdzono.

Chory Z. J., lat 64, nr hist. chor. 1365/246, przyjęty do Kliniki z powodu bez­moczu i obustronnej kamicy. Po samoistnym wydaleniu złogów z prawego moczo­wodu i odblokowaniu prawej nerki, operowany. Wykonano totalną nefrotomię le­wostronną. W 12 dobie po operacji chory zagorączkował, a w godzinach wieczor­nych wystąpił masywny krwiomocz oraz krwawienie z rany pooperacyjnej. Po opanowaniu wstrząsu i przetoczeniu 2000 ml krwi, wykonano w Zakładzie Radio­logii AM w Gdańsku badanie naczyniowe, które wykazało obecność dwóch tętnia­ków o średnicy 18 mm i 6 mm (ryc. 1).

Po zablokowaniu żyły nerkowej cewnikiem Swan-Ganza i podaniu skrawków spongostanu, wykonano wybiórczą embolizację gałązki tętnicy nerkowej (ryc. 2). Chorego wypisano do domu w 8 dniu po tym zabiegu. Kontrolna urografia wyko­nana po 2 miesiącach wykazała nieznaczne opóźnienie wydalania środka cieniują­cego. Odpływ moczu do pęcherza swobodny. Złogów w lewej nerce nie stwierdzono.

Podane powyżej przykłady przekonują o celowości i korzyściach, jakie daje współpraca urologa z radiologiem. Obaj chorzy uniknęli po­wtórnych operacji i ewentualnej niewydolności nerkowej w przebiegu pooperacyjnym, wielce prawdopodobnej wobec współistnienia kamicy drugiej nerki.

piśmiennictwo

  1. 1. Almgard L. E.: Treatment of renal adenocarcinoma by embolic occlusion of the renal circulation. Brit. J. Urol., 1973, 45, 474. ? 2. Christiansen K.: The va-lue of transvascular embolisation in the treatment of renal carcinoma. J. Urol. 1985, 133, 191. ? 3. Wallace S.: Embolisation of renal carcinoma. Radiology, 1981, 138, 563. ? 4. Wróbel J., Pętlak O.: Zastosowanie wybiórczej embolizacji gałązki tętnicy nerkowej do opanowania późnego krwawienia po resekcji dolnego bie­guna. Urol. Pol., 1982, 1?2, 23.