PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

PRZERZUT RAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO DO KOŚCI BIODROWEJ
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1987/40/3.

autorzy

Henryk Kwapisz, Jerzy Miarzyński, Zenon Rudzki, Stanisław Miedziński
Z Oddziału Urologicznego Szpitala im. L. Rydygiera w Częstochowie Ordynator: lek med. J. Miarzyński

streszczenie

Przedstawiono 41-letniego chorego z przerzutem raka pęcherza mo­czowego do kości biodrowej. Pierwszym objawem choroby były bóle kości, a dopiero później wystąpił krwiomocz. Dodatkowe trudności diag­nostyczne stanowiło skrzyżowane przemieszczenie lewej nerki.

Rak pęcherza moczowego jest częstym problemem urologicznym i on­kologicznym. Stanowi on 3,0°/o wszystkich nowotworów złośliwych (3). Najczęściej występuje u mężczyzn po 60 roku życia (3), cztery razy częściej niż u kobiet (1, 2). Rzadko występuje poniżej 40 roku życia. Rak pęcherza moczowego szerzy się przez ciągłość. Przerzuty rzadko towa­rzyszą nacieczeniom powierzchownym, natomiast często guzom nacieka­jącym warstwy głębokie.

OPIS PRZYPADKU

Chory J. M., lat 41 (Nr hist. chor. 3718/82) został przekazany z Oddziału Chirurgia Ogólnej, gdzie przebywał z powodu uporczywego bólu prawego stawu biodrowego, trwającego od 4 tygodni. W czasie pobytu w Oddziale Chirurgicznym kilkakrotnie oddawał krwawy mocz, bez bólów, z nielicznymi skrzepami. Urografia wykazała brak wydzielania środka cieniującego przez lewą nerkę oraz podwójny układ mied-niczkowo-kielichowy po stronie prawej. Moczowody i pęcherz uwidoczniły się frag­mentarycznie (ryc. 1).

Bezbolesny krwiomocz, oraz nieczynna lewa nerka nasuwały podejrzenie guza nerki. Z takim rozpoznaniem przyjęto go do Oddziału Urologicznego. Badaniem fi­zykalnym przy przyjęciu stwierdzono: brzuch miękka, niebolesny, nerki niewy­czuwalne, niebolesne. Wykonano cystoskopię i pielografię lewostronną.

W cystoskopii stwierdzono lity guz wielkości 1X2 cm na prawej ścianie pęcherza moczowego, ujścia moczowodowe niezmienione. Pobrano wycinek do badania his­topatologicznego. Badaniem dwuręcznym guz był niewyczuwalny. Pielografia lewo­stronna wykazała skrzyżowane przemieszczenie lewej nerki (ryc. 2). Zdjęcie płuc bez zmian patologicznych. Na zdjęciu prawego stawu biodrowego stwierdzano roz­ległe zmiany osteolityczne w przynasadowej części trzonu kości biodrowej (ryc. 3). Wynik badania histopatologicznego z pęcherza: foci carcinomatosi (Pracownia His­topatologiczna Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie, dr med. J. Si­kora).

Chorego przesłano na konsultację do Instytutu Onkologii w Gliwicach, gdzie zmiany te określono jako przerzuty raka pęcherza moczowego do kości. Ze względu na znaczne zaawansowanie procesu nowotworowego zalecono jedynie leczenie palia-tywne.

W czasie dalszego przebiegu choroby dominowały silne bóle kostne uniemożli­wiające chodzenie, postępujące wyniszczenie nowotworowe i okresowy krwiomocz. Chory zmarł po 4 miesiącach od przybycia do Oddziału Urologicznego. Badanie . sekcyjne wykazało guz zajmujący 2/3 pęcherza, przechodzący na otoczenie. Badanie histopatologiczne wycinków z pęcherza i z kości biodrowej: carcinoma urotheliale (Pracownia Histopatologiczna Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie, dr med. J Sikora).

OMÓWIENIE

Przedstawiona obserwacja zasługuje na uwagę ze względu na wczesne i rozległe zmiany przerzutowe do kości biodrowej, młody wiek chorego oraz początkowe trudności diagnostyczne spowodowane skrzyżowanym przemieszczeniem lewej nerki.

Guz w chwili rozpoznania był nieduży, towarzyszyły mu jednak znacz­ne zmiany nowotworowe kości biodrowej. Pierwszym objawem choroby były bóle kości, a dopiero później wystąpił krwiomocz. Przebieg choroby był szybki, prowadzący do dużego wyniszczenia i zgonu chorego. Badanie histopatologiczne wykazało wspólne tło dla zmian w pęcherzu i w kości. Przyczyną pierwotną był rak pęcherza moczowego.

piśmiennictwo

  1. 1. Caldwell W.L.: Carcinoma of urinary bladder. J. Am. med. Ass. 1974, 229, 1543. ? 2. Dretler S. P., Brendin H. C: Managing carcinoma of the bladder. Ge-riatrics 1974, 29, 75. ? 3. Onkologia Kliniczna. PZWL, Warszawa 1976, 253.