PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Sprawozdanie z 24 dnia naukowego Połnocno-Zachodniego Stowarzyszenia Niemieckich Urologów (Kassel, 10?12 6. 1982 r.)
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1983/36/4.

autorzy

Mirosław Kazoń

Dzień pierwszy był wstępem do właściwych obrad. Zorganizowano mianowicie seminarium szkoleniowe o ultrasonografii w urologii, udział w seminarium był płatny, Ponieważ każdy duży oddalał urologiczny w RFN dysponuje własnym apa­ratem do USG, urolodzy niemieccy muszą sami interpretować wyniki tych badań. Zazwyczaj w większym zespole jeden z kolegów jest odpowiedzialny aa tok tych badań.

Temat Dnia był jeden ?Niewydolna nerka". Podzielono go ma kilka działów, a mianowicie: 'diagnostyka, możliwości regeneracyjne nerki po jej uszkodzeniu, za-burzenia w odpływie moczu, wstępujące odmiedniczkiowe zapalenie miąższu nerko­wego, przeszczepianie nerek, postępowanie oszczędzające nerkę, odprowadzenie mo­czu.

Diagnostyka. Podkreślano znaczenie urografii z wymuszoną diurezą dla wy-krywania przyczyn pielaktazji. Omawiano przydatność USG w wytwarzaniu przez-skórnej przetaki nerkowej. Jeden z referentów był zdania, że częstość pozanerko-wej (urologicznej) przyczyny ostrej, lub przewlekłej niedomogi nerek waha się w granicach 10,0?30,0°/o.

Zaburzenia w odpływie moczu. Na wstępie bardzo krytycznie odniesiono się do nefropeksji. Nadmierna ruchomość i opadnięcie nerki należy operować jedynie wtedy, jeśli występują bóle w pozycja stojącej, uciskowa (bolesność nerce, nawra-cające zakażenie dróg moczowych, oraz nadciśnienie w pozycji stojącej.

Bardzo szeroko stosuje się diagnostykę urodynamiczną. W leczeniu przeszkód podpęcherzowych na czoło w postępowaniu u chorych ze zwężeniem cewki mo­czowej wybija się ureterotomia optyczna.

Zwłóknienie zatotrzewnowe. Przyjmuje się, że jest ano chorobą autoimmuno-logiczną. Stosowano azathioprinę i kortikosterydy, drenaż wodonercza, uwolnienie moczowodu (ureterolysis), przemieszczenie dootrzewnowe moczowodu, operację Bo­ariego. Wyrażono podgląd, że zwłóknienie zaotrzawnowe może wystąpić po przeby­ciu zapaleń wewnątrz-otrzawnowych, jak np. choroba Crohna, zapalenie wyrostka robaczkowego lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego.

W przypadkach niewydolności nerek w następstwie gruczolaka stercza stasuje się przygotowanie chorego do operacji przez nakłucie nadłonowe pęcherza, wpro­wadzenie cewnika przez cewkę, lub ? ureterostomię ?in situ".

Odmiedniczkowe wstępujące zapalenie miąższu nerkowego. Przyczynami głów­nymi są: odpływ, pęcherz neurogenny i zakażenie. Odpływ trzeba operować wcześ-nie zanim dojdzie do wytworzenia nieodwracalnych zamian w nerkach. Wynikli operacji przeciwodpływowych są z zasady złe, jeśli czynność nerek jest obniżona poniżej l/3 normy.

Przeszczepianie nerek. W RFN żyje ok. 24 000 chorych z krańcową niedomogą nerek. Potrzebne są nowe stanowiska do dializy. Rocznie w Republice Federalnej Niemiec wykonuje się 13 przeszczepów nerek na 1 milion (mieszkańców przy 5°/o śmiertelności. Niepowodzenia w przeszczepianiu nerki zależą zazwyczaj od odrzu-cenia przeszczepu lub ad zwężenia moczowodu. Najlepsze wyniki odległe występują u tych chorych, u których chorobą podstawową było kłębkowe zapalenie nerek.

W postępowaniu oszczędzającym nerkę przed zmianami wynikłymi z jej nie-dokrwienia, a więc przy transplantacjach, operacjach ,na ławie" i przy operacjach na miąższu nerki opracowano model zabezpieczenia nerki przy pomocy podawania antagonisty II angiotensyny tj. sarasaliny, lub przez obciążenie solą. Najważniejsze jest jednak stosowanie leków nie-nefrotoksycznych, oraz leków wymuszających diu­rezę przed- i po operacji. Stosuje się leki zabezpieczające przed skurczem naczyń nerkowych, a więc blokery alfareceptorów i dopaminę. Podaje się również mannitol i inosinę. Uszkodzenie nerek może natomiast wynikać z samego urazu operacyj-nego

Odprowadzenie moczu. Wymienię niektóre ważniejsze i ciekawsze. W niedo-modze nerek niewskazane jest wszczepienie moczowodów do esicy. Bardziej wska­zane jest odprowadzenie z użyciem pętli jelita jako wstawki. Alternatywą może być ureterokutaneostomia z wytworzeniem brodawki. W moczowodach olbrzymi ich godne polecenia jest czasowe odprowadzenie moczu sposobem Sobera. Wskazane jest też wykonanie przezskórnej nefrostomii. W nowotworowym zwężeniu moczo-wodu celowe jest zastosowanie wewnętrznego cewnika. Wewnętrzny drenaż znaj­duje także zastosowanie w wodonerczu ciężarnych. Można też stosować endoprotezy moczowodu.

Obecnie za najlepszy materiał, z którego można wykonać cewnik uważa się silikon

Byłem gościem gospodarza Dnia prof. Hansjorga Melchiora, kierownika Kliniki Urologicznej w Kassel, dzięki niemu mogłem wziąć udział w Zjeździe. Byłem je­dynym polskim uczestnikiem Zjazdu. Przedstawiłem nasze doświadczenia w lecze­niu sceptycznego kamiczego bezmoczu.