PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Doc. dr hab. med. Jerzy Czopik
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1983/36/3.

autorzy

Jerzy Zieliński

Jerzy Czopik urodził sdę w Grodźcu (woj. katowickie) 24 IX 1930 r. jako syn górnika, który zginął w wypadku kopalnianym. Będąc dzieckiem pomagał podczas okupacji w utrzymaniu rodziny, sprzedając na ulicy papierosy. Nie mogąc w tym czasie uczęszczać do szkoły średniej, uzyskał świadectwo dojrzałości dopiero w 20 r.ż., ale za to było to świadectwo celujące. W nagrodę wysłany na studia lekar­skie do Moskwy gdzie 21.6.1957 r. otrzymał w I. Instytucie Medycznym dyplom lekarza z oceną bardzo dobrą ze wszystkich przedmiotów. W czasie studiów prze­pracował rok w Klinice Urologicznej prof. Fronsztejna. Po powrocie z Moskwy, gdzie ożenił się z koleżanką, borykał się z dużymi trudnościami. Aby uzyskać mieszkanie podjął pracę w kopalni ?Gliwice", pracując przez rok jako wolonta­riusz i przez dalsze 3 lata jako 1/2 etatowy asystent w Pododdziale Urologicznym Kliniki Chirurgicznej prof. Gasińskiego w Zabrzu. Od tego czasu, a więc od 25 lat datuje się nasza współpraca. Bardzo często uczestniczył w dyżurach chirurgi­cznych, dużo operował i szybko wyrobił sobie dobrą technikę operacyjną. Często uczestniczył w operacjach doświadczalnych na zwierzętach, dzięki czemu nabrał precyzji w operacjach. W r. 1960 zdał egzamin I° z chirurgii, a w r. 1964 z uro­logii. W 1062 r. przedstawił jako rozprawę doktorską świetną pracę doświadczalną pt. Próby rewaskularyzacji nerki (Pol. Przeg. Chir. 1962, 34, 1113). Próby te były skuteczne, a polegały na wprowadzeniu do miąższu nerki królika, której tętnicę podwiązano, oszkieletawanego drzewa naczyniowego śledziony, której miąższ zo­stał wydłubany. Jednakże jeden z recenzentów wydał opinię ujemną. W ciągu roku kol. Czopik wykonał więc następną, również doskonałą pracę doświadczalną pt. Oziębianie tylnej połowy szczura, na podstawie kórej otrzymał doktorat 27.11. 1963 r. Żmudnie postępował po szczeblach kariery klinicznej, nie ułatwiał sobie życia żadnymi wybiegami, nigdy nikogo o nic nie prosił, obce mu było kariero-wiczostwo. Dużo czasu i energii poświęcał nauczaniu studentów. Szybko wzbo-gacił swoje doświadczenie urologiczne, również dzięki intensywnej pracy ambula­toryjnej. W tym czasie przez 2 miesiące chorował na zapalenie wsierdzia. Mimo ostrzeżeń prof. Gibińskiego pracował zawsze bardzo ciężko, zawsze ? wyjąwszy może ostatni rok życia ? co najmniej 10 godzin dziennie. Przez kilka lat był uczniem prof. Adamkiewicza, w roku 1965 przeniósł się na stanowisko adiunkta kierowanej przeze mnie Kliniki Urologicznej w Katowicach. Habilitował się 25 II 1974 r. na podstawie rozprawy pt. Doświadczenia nad przeszczepieniem moczo­wodu, wykonanej na psach w której zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa zwią­zane z użyciem wyłącznie śródpęcherzowej drogi. Dnia 1. 8. 1975 r. został do­centem etatowym. W ostatnich latach naszej współpracy przejmował stopniowo coraz większy zakres czynności, obciążając się częstokroć nadmiernie działalnością operacyjną, pracą kliniczną i ambulatoryjną, nieraz ze szkodą dla działalności naukowej, dydaktycznej i społecznej na terenie PTU, nawet na zjazdach nie był częstym gościem. Niemniej z czasem jego dorobek naukowy stał się poważny, miał też piękne wyniki w szkoleniu, szczególnie operacyjnym, młodszych kolegów, z których 3 doprowadził do specjalizacji. Był też promotorem w 3 przewodach doktorskich. Szybko opanował technikę przezcewkowej elektrochirurgii korzysta­jąc z wskazówek jej mistrza, prof. Szkodnego. Wielokrotnie był na stażach za­granicą w Paryżu, Montpellier, Berlinie, Moskwie i w Kalininie. To też przed trzema już laty dojrzała sprawa jego awansu na profesora nadzwyczajnego ale mimo moich starań i trzykrotnych pism do Władz Akademii, dopiero na wiosnę 1982 r. nadano jej bieg. Niestety nie doczekała się już realizacji. 13 lipca 1982 r. zachorował na zawał mięśnia serca, a na drugi dzień dołączyła się martwica trzu­stki. Mimo wysiłków lekarzy, wielokrotnych operacji i najstaranniejszej opieki in-ternistycznej zapalenie wsierdzia z coraz to nowymi zatorami doprowadziło 12.11. 1982 r. do zgonu. Doc. Czopik osierocił rodzinę: żonę, 2 córki, dwoje wnucząt, nie­zliczonych chorych, Katowicką Klinikę Urologiczną, Śląski Oddział PTU, którego był ostatnio prezesem ? i mnie, swego wieloletniego szefa.

Był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką ?Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego" oraz odznaką resortową ?Za wzorową pra­cę w Służbie Zdrowia".

PRACE NAUKOWE DOC. DR. HAB. MED. JERZEGO CZOPIKA

1. Czopik J.: Bezmocz wydataiczy w gruźlicy jedynej nerki. Pol. Tyg. Lek.,

1961, 16, 262. ? 2. Czopik J., Marąuardt M., Musierowicz A.: Trudności rozpoz­

nawcze we współistnieniu kamicy nerkowej i raka nerki., Pol. Przeg. Chir., 1961,

33, 575. ? 3. Czopik J.: Kolka nerkowa w przebiegu ostrego zapalenia wyrostka

robaczkowego., Pol. Tyg. Lek., 1961, 16, 601. ? 4. Adamkiewicz K., Czopik J., Mu­

sierowicz A.: Wyniki przeszczepienia moczowodu do pęcherza., Pol. Przeg. Chir.,

1961, 33, 1411. ? 5. Adamkiewicz K., Wieczorek M., Czopik J., Musierowicz A.,

Zieliński J.: Wpływ obłuszczenia nerki i otoczenia jej siecią na powstanie ukrwie­

nia zastępczego., Pol. Tyg. Lek., 1962, 17, 206, ? 6. Czopik J.: Otdalonyje rezultaty

operacjonnego leczenija fiirwoza po mietodu Gasinskogo. Urołogija, 1962, 2, 60. ? 7.

Musierowicz A., Czopik J.: Trzy przypadki wrodzonej zastawki cewki tylnej., Ped.

Pol., 1962, 37, 71. ? 8. Zieliński J., Czopik J.: Izmienienija w wierchnich mocize-

wych putjach u bolnych rakom szejfci matki., Urołogija., 1962, 1, 86. ? 9. Mu­

sierowicz A., Czopik J.: Próby rewaskularyzacji nerki., Pol. Przeg. Chir., 1962, 34,

1113.

11. Czopik J., Kubica E.: Differential diagnosis between anatomie variations

in the shape of the kidneys and tumors., Pol. Rev. Rad. Nuci. Med;, 1964, 28,

439. ? lla. Czopik J., Kubica E.: Odmiany anatomiczne kształtu nerek w rozpoz­

naniu różnicowym guzów., Pol. Przeg. Rad. Med. Nulkl., 1964, 28, 473. ? 12. Adam-

czyk B., Czopik J.: Nowy sposób uwidaczniania radiologicznego i preparowania na­

czyń wieńcowych serca., Pol. Ped., 1965, 16, 37. ? 13. Czopik J., Marąuardt M.:

O leczenji kryptorchizma mietodoim Szumejkera ? Petriwalsikogo., Urołogija., 1965,

5, 61. ? 14. Adamczyk R., Czopik J., Grzbiela J., Hreczecha U., Gregorczyk K.,

Matulewicz S.: Angiografia tętnic wieńcowych. Pol. Przegl. Rad. Med. Nukl., 1965,

24, 401. ? 15. Kubica E., Czopik J.: Eksperimentalnyje issledowanija o minutnoj

urografii pri odnostoronim stenozie poczesnoj arteriji., Rad. Diag., 1965, 539. ?

15a. Kubica E., Czopik J.: Experimentelle Untersuchungen iiber die Minuten ?

Urographie bei einseitiger Stenose der Nierenarterie., Radiol. Diagn., 1965, 6, 601. ?

16. Czopik J.: Jak zapobiec zwężeniu cewki przeszczepionej na krocze?., Pol. Przeg.

Chir., 1965, 37, 1066. ? 17. Adamkiewicz K., Kossmann S., Czopik J.: Badania za­

burzeń gospodarki wapniowo-fosforowej za pomocą jednorazowego obciążenia wap­

niem u chorych z kamicą moczową., Pol. Przeg. Chir., 1966, 38, 354. ? 18. Musierowicz A., Czopik J.: Zapalenie otrzewnej jako powikłanie po prostatektomii., Pol. Przeg. Chir., 1966, 38, 406. ? 19. Czopik J., Szkodny A., Zieliński J.: Wyniki jedno­czasowe] operacji obustronnej kamicy nerkiowo-imoezowodoweo (na podstawie 20 przypadków)., Pol. Brzeg. Chir., 1966, 38, 1208. ? 20. Bogusz W., Czopik J., Koeh-ler B.: Obfite krwotoki z nosa u dziecka z nadciśnieniem nerkowym., Pol. Tyg. Lek., 1966, 21, 1902.

21. Czopik J., Luciak M., Zieliński J.: Sztuczne wynicowanie pęcherza u szczu­rów., Pol. Przeg. Chir., 1967, 39, 373. ? 22. Kubica E., Kwaśny R., Czopik J., Zie­liński J.: Wartość angiografii nerkowej w rozpoiznawaniu wad wrodzonych nerek i wodonercza., Pam. XI Zjazdu Naukowego PTU, Łódź., 1969, 251. ? 23. Czopik J-, Szkodny A., Zieliński J.: Operacyjne leczenie nerki podkowiastej i jej powikłań (przegląd 16 przypadków)., Pol. Przeg. Chir., 1968, 60, 442. ? 24. Zieliński J., Czo­pik J., Madejski T.: Martwica ogona trzustki ? przyczynek do rozpoznania różni­cowego ropni przynerkowych., Pol. Przeg. Chir., 1968, 60, 490. ? 25. Czopik J.: Przemijające wodonercze w przebiegu ciąży w dwurożnej macicy., Pol. Przeg. Chir., 1968, 60, 503. ? 26. Zieliński J., Czopik J., Szkodny A.: Die Wiederheirstel-lung der weiblichen Harnrohre., Urol. Intern., 1969, 24, 73. ? 26a. Zieliński J., Czopik J., Szkodny A.: Plastyka cewki u kobiety., Pol. Przeg. Chir., 1969, 61, 586. ? 27. Zieliński J., Czopik J., Janosz F.: Pętla Zeissa wprowadzona na stałe w leczeniu kamicy moczowodowej., Pol. Przeg. Chir., 1969, 61, 529. ? 28. Zieliń­ski J., Czopik J.: Wczesne rozpoznanie i leczenie ostrej cukrzycowej martwicy bro­dawek nerkowych., Pol. Przeg. Chir., 1969, 61, 1608. ? 28a. Zieliński J.. Czonik J.: Diagnostic precoce et traitement de la papillite neerosante aigue diabetiąue., J. d'Urol. Nephrol., 1970, 76, 197. ? 29. Zieliński J., Luciak U., Czopik J.: Plattene-pithelkrebs des Nierenbeckens infolge von Ausgusiśteinen., Ztschr. Urol., 1970, 63, 889. ? 29a. Czopik J., Luciak M., Zieliński J.: Rak jasnokomórkowy miedniczki nerkowej jako następstwo kamienia odlewowego., Pol. Przeg. Chir., 1971, 63, 355. ? 30. Kwaśny R., Kubica E., Czopik J., Zieliński J.: Wartość angiografii nerkowej w rozpoznawaniu i różnicowaniu niektórych chorób nerek (przyczynki kazuistycz-ne)., Pol. Przeg. Chir., 1970, 62, 915.

31. Szkodny A., Czopik J.: Nowy sposób opanowania krwotoku z przestrzeni pozałonowej i szyi pęcherza., Pol. Przeg. Chir., 1971, 63, 351. ? 32. Singer K., Czekała Z., Czopik J., Luciak M., Makiełlo J., Skuczeń B., Zieliński J.: Obecne poglądy na rozpoznawanie i leczenie gruczolaka chromochłonnego nadnercza (na tle własnego przypadku)., Pol. Przeg. Chir., 1971, 63, 1601..? 33. Czopik J.: Do­świadczenia nad przeszczepieniem moczowodu (streszczenie)., Pol. Przeg. Chir., 1972, 44, 1673. ? 34. Zieliński J., Czopik J.: Polskie piśmiennictwo urologiczne z lat 1945?1969., Pol. Przeg. Chir., 1973, 45, 8a, 1?"235. ? 35. Zieliński J., Czopik J.: Wypadkowe zamknięte uszkodzenie moczowodu., Pol. Przeg. Chir., 1974, 46, 1477. ? 36. Zieliński J., Czopik J.: Błędne postępowanie w przypadkach ropni przynerko­wych., Pam. XIV Zjazdu PTU, Łódź., 1974, 66. ? 37. Zieliński J., Czopik J.: Błę­dy w różiniciowym roapazoamiu kamicowego roponercza i płaskokoimóifkowego raika miedniczki naciekającego otoczenie., Pam. XIV Zjazdu PTU, Łódź., 1974, 81. ? 38. Zieliński J., Czopik J.: Błędy w różnicowym rozpoznaniu gruczolaka stercza i raka trójkąta pęcherza., Pam. XIV Zjazdu PTU, Łódź., 1974, 100. ? 39. Zieliński J.r Czopik J.: Niepowodzenia w przeszczepianiu moczowodu sposobem mankietowym Paąuina i Wessona., Pam. XIV Zjazdu PTU, Łódź., 1974, 112., ? 40. Kowalczyk J., Klęcz K., Zieliński J., Czopik J.: Die Harnsteinkrankheit bei Paraplegie., Ztschr. Urol. Nephrol., 1975, 68, 799. ? 40a. Kowalczyk J., Klęcz K., Zieliński J., Czo­pik J.: Kamica moczowa w paraplegii., Pol. Przeg. Chir., 1977, 49, 239.

41. Piekarski J., Czopik J.: Naczyniak pęcherza u dziecka., Pol. Przeg. Chir., 1975, 47, 1491. ? 42. Janosz F., Zieliński J., Szkodny A., Czopik J., Piekarski J.: Surgical techniąue and results of primary repair in recent urethral injuries., Eur. Urol., 1975, 1, 278. ? 43. Czopik J.: Wiskazania, technika i wyniki zachowawczych operacji w nawrotowej kamicy nerkowej., Pam. XV Zjazdu PTU, Wisła., 1976, 13. ? 44. Czopik J? Szkodny A.: Poprzeczny szew cewki moczowej w leczeniu jej świeżych uszkodzeń i zwężeń., Pam. XVI Zjazdu PTU, Katowice., 1978, 19. ? 45. Czopik J.: Przerywane zaciskanie szypuły nerkowej dla zahamowania gwałtownego krwawienia z obłuszczonej nerki., Urol. Pol., 1979, 32, 111. ? 46. Czopik J.: Ope­racja Boariego z niedomkniętym płatem pęcherzowym., Urol. Pol. 1979, 32, 143. ? '46a. Czopik J.: Boaris operation with an incompletely closed bladder flap., Eur. Urol. 1980, 6, 314. ? 47. Pławner J., Czopik J.: Cystectomia trigonalis w leczeniu mięsaka prążkowanokomórkowego stercza., Urol. Pol., 1979, 32, 149. ? 48. Czo­pik J., Nowak A.: Wytworzenie prawidłowego napletka jako sposób leczenia spo­dziectwa żołędziowego., Urol. Pol., 1980, 40, 285. ? 49. Nowak A., Czopik J.: Przypadek nadnerczaka z wrastaniem do żyły nerkowej operowany w sposób nietypo­wy., Urol. Pol., 1980, 33, 343. ? 50. Teneta L., Czopik J., Duda W.: Rozległe kły-ciny kończyste prącia i moszny imitujące raka., Urol. Pol., 1981, 34, 69.,

51. Zieliński J., Czopik J.: Diagnostische Schwierigkeiten bei duroh Harnsau-resteine yerursachter Anurie. VII. Jenaer Harnstein ? Symposium. Jena, 1982, 280. ? 51a. Zieliński J., Czopik J.: Trudności rozpoznawcze w kamicy z kwasu moczowego z bezimoczem jako pierwszym objawem., Urol. Pol., 1983, 36, 1, 65. ? 52. Czopik J.: 3 rozdziały w ?Skrypcie z urologii dla studentów"., Śl. A. M., Ka­towice, I wyd. 1981, II wyd. 1982.