PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Częstość występowania współistniejących chorób pęcherza moczowego operowanych jednoczasowo z gruczolakiem stercza
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1983/36/3.

autorzy

Józef Matych, Eugeniusz Miękoś, Romuald Pietraszun
Oddział Urologiczny Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi
Ordynator: dr med. R. Pietraszun

streszczenie

Dokonano analizy częstości występowania gruczolaka stercza po­wikłanego współistnieniem kamicy, uchyłków i guzów pęcherza moczo­wego w oparciu o retrospektywną ocenę 1093 adenomektomii wykona­nych sposobem Hryntschaka w latach 1964?1978 w Oddziale Urologi­cznym Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi. Kamicę pęcherza moczowe­go wraz z gruczolakiem stercza operowano u 13,0°/o chorych, współ­istniejące uchyłki pęcherza u 3,2% chorych oraz guzy pęcherza moczo­wego u 2,3%. Wszystkie operacje wykonano jednoczasowo planując wcześniej poszerzoną operację.

Fatal error: Smarty error: [in evaluated template line 9]: syntax error: unrecognized tag: 3,2%), w tym w przedziale wieku 61?70 lat było 22 chorych (2,0%), 51?60 lat 9 chorych (0,8%) i 71?80 lat 4 chorych (0,4%). We wszyst­kich usuniętych uchyłkach pęcherza stwierdzono obecność drobnych ka­mieni lub stanu zapalnego błony śluzowej.

Guz pęcherza współistniał z gruczolakiem stercza u 25 (2,4%) cho­rych, w tym w wieku 51?60 lat było 5 (0,5%), a w wieku 61?70 lat 15 (l,4%') chorych. Guz pęcherza moczowego wycinano radykalnie w gra­nicach zdrowej tkanki bądź koagulowano przez otwarty pęcherz po uprzednim pobraniu wycinka do badania histopatologicznego.

DYSKUSJA

Decyzja o jednoczasowej operacji innych chorób pęcherza moczowe­go, współistniejących z gruczolakiem stercza, mimo umiejscowienia w tym samym polu operacyjnym jest trudna i wymaga dużej rozwagi. Celem nadrzędnym musi być zaopatrzenie wszystkich chorób w czasie jednej operacji. Przy kwalifikowaniu chorych do jednoczasowe (Smarty_Compiler.class.php, in /_include/Smarty.class.php on line 1084