PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wstępna ocena kliniczna glucaronu f-my pharmakon w zapobieganiu wznowom powierzchownych guzów pęcherza moczowego
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1983/36/3.

autorzy

Tadeusz Krzeski, Andrzej Borkowski
Klinika Urologiczna Instytutu Chirurgii Akademii Medycznej w Warszawie
Kierowniki: prof. dr hab. med. T. Krzeski

streszczenie

Przedstawiono własne doświadczenia w zapobieganiu wznowom po elektroresekcji przezcewkowej powierzchniowych guzów pęcherza moczo­wego przez stosowanie doustne glucaronu f-my Pharmakon. Lek jest inhibitorem fi-glucoronidazy i dobrze się wchłania z przewodu pokar­mowego.
Obserwacji poddano 16 chorych stwierdzając zmniejszenie częstotli­wości występowania nawrotów w trakcie leczenia. Nie obserwowano objawów toksycznego działania leku.

Farmakoterapia nowotworów pęcherza moczowego polega na ogól­nym lub miejscowym stosowaniu środków celem wyleczenia choroby lub zapobieganiu jej nawrotom. Wybór sposobu i celu leczenia zależy od mechanizmu działania leku, stopnia naciekania guza i stopnia jego histologicznego zróżnicowania (2).

Jednym z mechanizmów, mających powodować powstanie raka pę­cherza, jest rakotwórcze działanie wziewanych amin aromatycznych (3). Zostają one inaktywowane w wątrobie przez zmianę ich w nierakotwór-cze glukuroniany wydalane z moczem lub żółcią. Ponowne uwolnienie rakotwórczych amin może nastąpić przez rozpad glukuronianów pod wpływem enzymu ?-glukuronidazy. Stwierdzono znamiennie podwyż­szoną aktywność tego enzymu w moczu chorych na raka pęcherza w po­równaniu z aktywnością w moczu ludzi zdrowych. Fakt ten (był punk­tem wyjścia dla poszukiwania substancji mogących hamować działa­nie ?-gliukuxonddazy. Niektóre z nich badano klinicznie i doświadczalnie już dawniej (1,4 glukosacharolakton), a osiągnięte efekty polegały na zmniejszeniu o 30,0% częstotliwości nawrotów. To, że wznowy, chociaż rzadziej, występowały wiązano ze złym wchłanianiem leku z przewodu pokarmowego, nieregularnym przyjmowaniem leku przez chorych oraz, że lek nie działał przez całą dobę równomiernie i były okresy w czasie doby, w których ?-glufcuronidaza nie była hamowana (1). Lek wyprodu­kowany przez firmę Chugai 2,5-di-0-acetylobeta-D-glukaro-l,4-6,3-dwu-lakton (glucaron) wchłania się dobrze z przewodu pokarmowego. Wyka­zano, że jest dobrym inhibitorem ?-glukuronidazy in vivo. Poddano go próbom klinicznym, w których stwierdzono jego dużą skuteczność w za­pobieganiu wznowie raka pęcherza (4).

MATERIAŁ I METODYKA

Od 25.2.1981 do 15.8.1982 r., u 16 chorych w wieku 38?78 lat (13

mężczyzn i 3 kobiety) po elektroresekcji powierzchownych guzów pę­cherza (T1) w stopniu zróżnicowania Gl i G2 zastosowano leczenie doustne glucaronem, podając 4 X dziennie po 2 tabletki. Leczenie rozpo­czynano w 7?10 dni po elektroresekcji guza,

U chorych, u których rozpoczęto podawanie glucaronu po elektro­resekcji guzów pęcherza (T1) zaplanowano kontrolną cystoskopię co 3 miesiące. Dwie osoby, które rozpoczęły leczenie, nie zgłosiły się do kon­trolnego badania endoskopowego. Kontrolę przeprowadzono u 14 osób.

DYSKUSJA

W tabeli I przedstawiono zależność czasu obserwacji i nawrotów guza.

U 7 chorych obserwowanych od 6?12 miesięcy (2?4 kontrolne cyst-skopie), nie stwierdzono wznowy guza mimo wielokrotnych wznów uprzednio. U 7 ? chorych wystąpiła wznowa ale należy przyjąć, że u 5 z nich lek zadziałał korzystnie, gdyż u 2 chorych wznowy występują rzadziej niż przed stosowaniem leku, 2 chorych miało wznowę po 3 mie­siącach, a nie miało jej przy następnych badaniach kontrolnych i 1 cho­ry miał wznowę dopiero po 12 miesiącach (przy 4 kontrolnej cystoskopii). Być może konieczny był pewien okres czasu, aby lek rozpoczął swoje korzystne działanie na zmienioną śluzówkę pęcherza.

U 2 chorych wynik leczenia był zły. Odstąpiono od leczenia gluca­ronem po kolejnych cystoskopiach, gdyż mimo stosowania leku w kolej­nych badaniach guz był coraz większy. Wystąpiła również zmiana sto­pnia histologicznego zróżnicowania z Gl na G2.

W tabeli II przedstawiono powiązanie stopnia histologicznego zróż­nicowania guza (G) z wystąpieniem wznowy.

W tabeli III przedstawiono zależność nawrotu guza w trakcie przyj­mowania glucaronu od tego, czy przed leczeniem stwierdzało się wielo­krotnie wznowy, czy leczenie było wdrożone przy pierwszym pojawie­niu się guza.

U wszystkich, chorych co 3 miesiące badano morfologię krwi i ozna­czano poziom SGOT, SGPT, mocznika i kreatyniny w surowicy krwi. U żadnego chorego nie stwierdzono niekorzystnego: wpływu leku na te pa­rametry.

Nie obserwowano również żadnych klinicznych objawów toksycznego działania leku, poza jednym chorym, u którego na skutek bólów w nad­brzuszu i niestrawności zmniejszono dawkę leku do połowy. Po ustąpie­niu tych objawów powrócono do pełnej dawki leku, którą chory tolero­wał już dobrze.

WNIOSKI

1.Przeprowadzona kliniczna ocena wskazuje, że podawanie gluca­ ronu doustnie po przezcewkowej elektrosekcji guza pęcherza (Tl) zmniejsza częstość występowania nawrotów. Stopień histologicznego zróżnicowania guza (Gl czy G2) nie miał wpływu na występowanie na­ wrotów.

1.Nie obserwowano klinicznych objawów toksycznego działania lelku.

3. Dokładniejsza ocena wartości glucaronu w zapobieganiu nawro- tom powierzchownych guzów pęcherza byłaby możliwa po dłuższej ob­ serwacji większej liczby chorych, na co nie pozwoliła ilość dostarczonego do badania leku.

piśmiennictwo

  1. Boyland E., Wallace D. M., Avis P. R. D., Kinder C. H.: Attempted prophy-laxis of bladder cancer with 1?4 Glucosaocharolactone. Brit. J. Urol., 1964, 36, 563.
  2. Jacobi G. H.: Chemotherapy for urinary bladder cancer: developments, trends and future perspectives, w książce: Clinical bladder cancer. Plenum Press, 1982, New York.
  3. Panasiewicz K.: Zawodowy rak pęcherza moczowego. Pam. XI Zjazdu P. T. U., Łódź, 1968, 53.
  4. Documentation Pharmakon Ziirich: Glu­caron tablełs, Chugai Pharmaceutical Co, Ltd., 1979.