PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Przypadek skamieniałego ciała obcego pęcherza moczowego wikłającego przebieg prawidłowego porodu
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1983/36/1.

autorzy

Andrzej Prajsner, Krzysztof Bar
Wojewódzki Szpitala Zespolonego w Katowicach
Dyrektor: lek. med. W. Pakuła
Oddział Urologiczny Szpitala Zespolonego Nr 2 w Katowicach
Ordynator: prof. dr hab. n. med. A. Szkodny

streszczenie

Przedstawiono opis kamienia w pęcherzu moczowym utworzonym na ołówku wprowadzonym do pęcherza w celu masturbacji. Trzyletnie leczenie zachowawcze, bez rozpoznania przyczyny zapalenia pęcherza było nieefektywne. Kamień stworzył przeszkodę porodową, zmuszając do wykonania cięcia cesarskiego.

Najrozmaitsze przedmioty takie, jak termometry, długopisy, ołówki, świeczki wprowadzają chorzy cewką moczową do pęcherza najczęściej w czasie masturbacji (1, 2, 3, 4). Drażnią one śluzówkę pęcherza i wy­wołują stan zapalny. Obecność bakterii rozkładających mocznik zmie­nia odczyn moczu na zasadowy co sprzyja wytrącaniu się fosforanów, które osadzając się na powierzchni wprowadzonego przedmiotu tworzą kamień (4).

Głównym objawem klinicznym ciała obcego w pęcherzu jest prze­wlekłe zapalenie pęcherza z bolesnymi parciami oraz krwiomocz i ropo­mocz. Leczenie zachowawcze jest nieefektywne, objawy nasilają się, a wtórne bliznowacenie ściany pęcherza może doprowadzić do jego mars­kości.

OPIS PRZYPADKU

Chora K. S., lat 36 (nr hist. chor. 559/81) zgłosiła się z powodu przewlekłego zapalenia pęcherza. Lekarz rejonowy leczył ją przez trzy lata z powodu dolegli­wości pęcherzowych, podając antybiotyki. Dolegliwości nasiliły się w okresie cią­ży, którą rozwiązano cięciem cesarskim (listopad 1980 r.), z powodu braku postę­pu akcji porodowej. Stwierdzono wtedy cewnikiem metalowym obecność kamienia w pęcherzu. Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej wykonane w okresie pooperacyj­nym potwierdziło obecność dużego kamienia w pęcherzu moczowym. Urografia wy­kazała prawidłowe zakontrastowanie układu kielichowo-miadnicztowego oraz wy­raźny zastój i kręty przebieg dolnych odcinków moczowodów. Pęcherz moczowy mały o nierównych obrysach, obkurczony na kamieniu. Chorą przekazano do od­działu urologicznego. Badania laboratoryjne w granicach normy, jedynie stwierdzo­no znacznego stopnia ropomocz. Cystoskopii nie wykonano ze względu na małą po­jemność pęcherza.

Zabieg operacyjny. W znieczuleniu ogólnym dotchawiczym odsłonięto i otwar­to pęcherz z cięcia w linii środkowej. Stwierdzono znaczne zgrubienie ściany pę­cherza, przekrwioną błonę śluzową oraz kamień wklinowany w szyi pęcherza. Ka­mień wyjęto z dużą trudnością, gdyż miał wypustkę z ciała obcego ułożoną po­przecznie do osi długiej pęcherza. Po usunięciu stwierdzono, że jądrem kamienia był ołówek (ryc. 1).

Ze względu na znaczne zakażenie pęcherza pozostawiono przetokę nadłonową. W przebiegu pooperacyjnym ropienie doprowadziło do rozejścia się rany w dolnym biegunie. Przetokę nadłonową utrzymano przez 12 dni, a cewnik z pęcherza usu­nięto w 18 dniu po operacji. Chorą wypisano po 21 dniach.

Chora, dopiero po operacji, przyznała się, że przed trzema łaty podczas ma-sturbacji wprowadziła sobie do. pęcherza ołówek. Faktu tego nie ujawniła również lekarzowi rejonowemu, pomimo braku poprawy w leczeniu.

OMÓWIENIE

U każdego chorego przy braku poprawy w trakcie zachowawczego le­czenia zapalenia pęcherza powinno się wykonać cystoskopię i w razie potrzeby urografię, celem ustalenia właściwej przyczyny zapalenia. Zda­niem ginekologów duży, zaklinowany w szyi pęcherza kamień był bez­pośrednią przyczyną braku postępu porodu, co zmusiło ich do rozwią­zania ciąży cięciem cesarskim. Można sądzić, że wcześniejsze usunięcie kamienia zapobiegłoby wykonaniu cesarskiego cięcia.

piśmiennictwo

  1. Kolodziejczyk Z.r Niezwykłe ułożenie ciał obcych w pęcherzu. Pol. Przeg. Chir., 1972, 44, 1149.
  2. Kossakowski J.: Ciała obce pęcherza moczowego. Pol. Przeg. Chir., 1969, 41, 1639
  3. Miszerak J., Orłowski T.: ,Dwa niezwykłe przy­padki ciał obcych pęcherza moczowego. Pol. Przeg. Chir., 1963, 35, 1233.
  4. Twar­dosz W., Otulachowski B.: Rzadkie ciała obce pęcherza moczowego. Pol. Przeg. Chir., 1973, 45, 285.