PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Od Redakcji
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1983/36/1.

autorzy

Od Redakcji

Redakcja Urologii Polskiej, wybrana na Walnym Zebraniu członków Polskiego Towarzystwa Urologicznego w jesieni 1981 r. przystępuje do pracy od numeru 1/83. Zeszyt ten złożono z materiałów znajdujących się już w tece redakcyjnej, przystosowując je i uzupełniając w miarą moż­liwości do wymogów, jakie będą obowiązywać w przyszłości.

Od dawna życzeniem Czytelników Urologii Polskiej było podniesie­nie poziomu naukowego pisma oraz skrócenie okresu wyczekiwania na druk prac, które niejednokrotnie przekraczało nawet i dwa lata. Pro­wadziliśmy na ten temat wiele rozmów z Kolegami, którzy wskazywali różne drogi poprawy tego stanu. Realizacja tych postulatów staje się więc wiodącym zadaniem Redakcji. Będzie można to osiągnąć przede wszystkim przez ścisłe przestrzeganie określonych już wcześniej objętoś­ci prac oraz prawidłowego ich przygotowania, zgodnie z wymogami Wy­dawnictwa. Dlatego też dla wygody Autorów podajemy szczegółowy re­gulamin przygotowania prac do druku. Pozwoli to znacznie skrócić cykl wydawniczy, ograniczyć przepisywanie prac przed złożeniem ich do dru­ku, a zmniejszenie objętości prac pozwoli zwiększyć ich liczbę w każ­dym numerze Urologii Polskiej.

Jesteśmy przekonani, że grono Autorów, od których zresztą również wyszły te postulaty przyjdzie nam z pomocą, co pozwoli z jednej strony skierować do druku w krótkim czasie zalegające w tece redakcyjnej pra­ce, a z drugiej strony przyspieszyć druk prac obecnie nadsyłanych.

Wszelkie uwagi i propozycje ze strony Czytelników i Autorów, które pozwolą poprawić i unowocześnić, Urologię Polską zespół redakcyjny przyjmie z wdzięcznością i w miarę posiadanych możliwości oraz po uzy­skaniu zgody Wydawnictwa będzie je realizować.