PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Przypadek niezwykłej lokalizacji ciała obcego po usunięciu nerki
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1982/35/1-2.

autorzy

Mirosław Kazoń, Piotr Rysiński, Mieczysław Chodkowski
Oddział Urologiczny Szpitala Wolskiego w Warszawie
Ordynator: doc. dr hab. M. Kazoń

streszczenie

Najczęściej spotykanym ciałem obcym po usunięciu nerki jest podwiązka z kikuta szypuły naczyniowej nerki z materiału niewchła-niającego się. Niegojąca się przetoka ropna w bliźnie jest przyczyną reoperacji i usunięcia nieiochłoniętej nitki. Przedostanie się podwiązki jedwabnej po nefrektomii do pęcherza, wystąpienie objawów, nasu­wających-podejrzenie guza pęcherz jest dość niezwykłym powikłaniem, które spostrzegliśmy u naszego chorego.

Chory, lat 24, przybył w marcu 1980 do naszego Oddziału z powodu bolesnego częstomoczu, trwającego od paru miesięcy, od paru tygodni połączonego z kilkakrotnie pojawiającym się krwiomoczem. Przed 4 laty podczas pracy w lesie został przygnieciony przez drzewo i z objawami krwotoku wewnętrznego został przyjęty do Szpitala. Stwierdzono wów­czas urazowe rozerwanie prawej nerki, dokonano ze wskazań życiowych jej usunięcia.

Na miesiąc przed przybyciem do naszego oddziału przebywał w in­nym Oddziale Urologicznym z powodu dolegliwości, podanych na wstę­pie. Wykonana urografia (ryc. 1) wykazała brak wydzielania po stronie prawej i ubytek wypełnienia po stronie prawej pęcherza moczowego. Lewa nerka i moczowód przedstawiają się prawidłowo. Wykonana cy­stoskopia nasunęła podejrzenie guza pęcherza.

Cystoskopia wykonana w naszym oddziale w znieczuleniu ogólnym ujawniła, że z prawego ujścia moczowodu wystaje twór wielkości małej śliwki węgierki, przypominający kamień, lub inkrustowany guz. Przy pomocy kleszczyków do pobierania wycinków ustalono, że jest to ka­mień. Kamień ten usunięto we fragmentach kleszczami Younga. Następnie tymi kleszczami usunięto duży węzeł nici jedwabnej, na którym wy­tworzył się kamień (ryc. 2). Wydaje się, że nitka tkwiła w ujściu. Wo­kół ujścia wyraźny obrzęk śluzówki. Wprowadzono cewnik moczowodo-wy na wysokość 25 cm do moczowodu prawego, czyli aż do oporu, po­dano przez cewnik, który nieco wycofano w dół, uropolinum ? po czym wykonano zdjęcie rtg. Tę ureterografię przedstawia rycina 3. W świetle kikuta prawego moczowodu nie stwierdza się zmian. W kilka dni póź­niej chorego w stanie dobrym wypisano do domu. Z wiadomości, otrzy­manych za pośrednictwem osób trzecich wynika, że chory czuje się dobrze.

piśmiennictwo

  1. Kossakowski J.: Obce ciało w moczowodzie. Pol. Przeg. Chir., 1966, 38, 392?394.
  2. Kossakowski J.: Powikłanie przy usuwaniu złogu z moczowodu przyrządem Dormina. ? Pol. Przeg. Chir., 1968, XL, 1267?1269.
  3. Lach L.: Informacja osobi­sta.
  4. Urologia pod red. S. Wesołowskiego T. I. PZWL Warszawa 1959.