PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Łagodny guz nerki - tłuszczak
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1982/35/1-2.

autorzy

Andrzej Kowalski, Mieczysław Gałęzia, Władysław Sędek, Marek Jończyk
Kliniczny Oddział Urologicznego Szpitala w Czerwonej Górze
Ordynator Oddziału: dr med. A. Kowalski

streszczenie

Autorzy przedstawili przypadek łagodnego guza nerki. Na podsta­wie przeprowadzonych badań radiograficznych podejrzenie szło w kie­runku torbieli nerkowej.
W usuniętej nerce stwierdzono guz o budowie histologicznej ? tłuszczaka.

Spośród nowotworów nerek nowotwory niezłośliwe należą do rzad­kości. Duża część z nich zostaje ujawniona dopiero w czasie autopsji (1, 2). Do niezłośliwych nowotworów miąższu zaliczamy między innymi: Gruczolaki, włókniaki i bardzo rzadko spotykane tłuszczaki (2, 5). Wiel­kości guzów są różne a duże ich rozmiary mogą dawać objawy pod­miotowe i przedmiotowe takie jak przy nowotworach złośliwych. Prze­bieg kliniczny w przypadku niezłośliwego guza nerki jest zwykle po­wolny a istnienie guza stwierdzamy dopiero wówczas gdy osiągnie on duże rozmiary i jest wyczuwalny badaniem fizykalnym (3).

Ścisłe ustalenie rozpoznania w przypadku nowotworów niezłośliwych jest praktycznie niemożliwe.

Badania dodatkowe jak: urografia dożylna, Pyelografia wstępująca czy arteriografia wskazywać mogą jedynie cechy ucisku guza na mied­niczkę nerkową i kielichy.

Fakt ten skłania nas do odsłonięcia nerki (3). Z uwagi na możliwość zezłośliwienia, guzy niezłośliwe traktuje się jako stany przedrakowe i za­leca się postępowanie radykalne tzn. usunięcie nerki (4).

Opis przypadku dotyczy chorego H. P. lat 48, nr hist. chor. 2054/80, przyję­tego do Klinicznego Oddziału Urologicznego w dniu 8. 04. 80. z powodu obustronnej kamicy nerkowej.

Od 1963 roku chóry wydalał drobne złogi na przemian z obu nerek. Od 1979 roku ustało wydalanie z nerki lewej bez zmniejszenia się dolegliwości bólowych ze strony tej nerki. Natomiast z nerki prawej w dalszym ciągu schodziły konkre-menty zwykle poprzedzone atakami bólu o różnym nasileniu.

Urografia dożylna wykazała obustronne wydzielanie zakontrastowanego mo­czu. Obraz urograficzny po stronie lewej wskazywał na proces obejmujący miąższ nerki, który powodował znaczny ucisk na kielichy i miedniczką nerkową. Wyko­nana arteriografia wybiórcza wykazała po stronie lewej słabo unaczyniony guz obejmujący dolny biegun nerki (ryc. 1). Obraz ten mógł sugerować pojedynczą, dość dużych rozmiarów torbiel nerkową.

W dniu 27. 04. wykonaliśmy odsłonięcie nerki lewej. Nerka miernie powięk­szona o znacznie wzmożonej podczas badania dotykiem konsystencji, na jej po­wierzchni nie stwierdzono większych zmian w ukrwieniu. Po wykonaniu nacięcia wzdłuż zewnętrznego brzegu nerki stwierdzono iż właściwy miąższ nerki utrzy­muje się jedynie na obwodzie w postaci paska którego szerokość nie przekraczała 1 cm, w pozostałej części nerka wypełniona masami tkanki tłuszczowej. W postę­powaniu operacyjnym wykonano usunięcie tej nerki. Przy podwiązywaniu szy­puły nie stwierdzono żadnych zmian w węzłach chłonnych szypuły nerkowej. Usunięta w wyniku operacji nerka na przekroju wykazuje prawie całkowite zniszcze­nie miąższu a jej zawartość stanowią masy tkanki tłuszczowej.

W badaniu histologicznym Nr 139873 stwierdzono: Lipoma renis.

Pacjent po 12 dniach opuścił oddział w stanie ogólnym dobrym. Zalecono kontrolę tak ze względu na kamicę jak i tego rodzaju guz.

OMÓWIENIE

Łagodny tłuszczak nerki jest guzem należącym do bardzo rzadko spo­tykanych nowotworów nerki.

Przeprowadzone badania radiograficzne nie ustaliły właściwego roz­poznania.

Dlatego nasze postępowanie w przypadku stwierdzenia guza powinno być jednoznaczne i winno polegać na odsłonięciu nerki.

Rodzaj zabiegu winien być podyktowany śródoperacyjnym badaniem histologicznym i rozległością zmiany.

piśmiennictwo

  1. Chwat S., Kowalski A.: Rzadkie guzy nerki. Pat. Pol., 1953, 4, 3, 175.
  2. Krzeski T.: Gruczolaki nerek. Urol. Pol., 1956, 10, 90.
  3. Kuźnik Z.: Przypadki nowotworów nerek, spostrzegane w latach 1943?1955. Urol. Pol., 1956, 10, 128.
  4. Murphy G., Mostofil F.: Histologii assesment and clinical prognosis of renal adenoma. J. Urol., 1970, 103, 31.
  5. Silbiger M. L., Peterson H. T. jr.: Renal an­giomyolipoma. J. Urol. 1971, 106, 363.