PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Tłuszczako-mięsak powrózka nasiennego
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1980/33/1.

autorzy

Stanisław Dąbkowski
Oddział Chirurgiczny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
Ordynator oddziału: lek. K. Ręcki
Dyrektor ZOZ: lek. W. Krzyżanowski

Przypadek opisany dotyczy chorego R. S., lat 67, rolnika (nr hist. chor. 313/74), przyjętego do Oddziału Chirurgicznego dnia 13.04.1974 roku z powodu obecności guza w obrębie lewej połowy moszny. Stopniowe bezbolesne powiększanie się guza zostało zauważone przed rokiem. Chory wiązał to z urazem okolicy pachwi­nowej, którego doznał przed wielu laty. Badaniem przedmiotowym, z odchyleń od stanu prawidłowego, stwierdzono guz w obrębie lewej połowy moszny wielkości około dwu męskich pięści, sięgający aż do kanału pachwinowego. Powierzchnia guza gładka, skóra na mosznie przesuwalna, napięcie dość sprężyste. Badaniem przez odbytnicę stwierdzono, że gruczoł krokowy był miernie powiększony, ela­styczny, gładki, nie bolesny. Badania laboratoryjne krwi i moczu nie wykazały odchyleń od wartości prawidłowych.

W dniu 18.03.1974 roku wykonano zabieg operacyjny. Cięciem na mosznie prze­dłużonym w kierunku kanału pachwinowego dotarto do guza o wymiarach około 16X8X7 cm, o barwie żółtej, wtopionego w osłonki powrózka nasiennego, przy­legającego swym dolnym biegunem do osłonki białawej jądra i sięgającego swym biegunem bliższym aż do kanału pachwinowego. Guz Wyłuszczono bez trudności. W loży po usuniętym guzie pozostawiono drenik gumowy i ranę zeszyto war­stwowo. Preparat na przekroju przypominał tkankę tłuszczową. Śródoperacyjnie rozpoznano tłuszczaka powrózka nasiennego. Przebieg pooperacyjny nie był po­wikłany. Usunięty guz przesłano do badania do Zakładu Anat. Pat. AM w War­szawie. Wynik badania histopatologicznego: lipoma sarcomatodes. Po otrzymaniu tego wyniku choremu zaproponowano ponowny zabieg usunięcia jądra z węzła­mi chłonnymi, na wykonanie którego nie wyraził zgody i w dniu 3.04.1974 roku na własną prośbę został wypisany do domu z raną zagojoną.

Na podstawie historii choroby Przychodni Onkologicznej Wojewódzkiego Ze­społu Przychodni Specjalistycznych w Warszawie (nr historii chor. 38/75) i wy­wiadu zebranego od najbliższej rodziny ustalono, że po upływie dwu miesięcy od operacji wystąpiła wznowa nowotworu. W trzy miesiące później stwierdzano powiększanie się obwodu brzucha i stopniowe nasilanie się ogólnego osłabienia. Do stycznia 1975 roku chory stracił 15 kg ciężaru ciała. We wrześniu 1974 roku pojawił się obrzęk kończyny dolnej lewej, któremu towarzyszył ból kończyny. W kilka tygodni później wystąpił obrzęk i ból kończyny dolnej prawej.

Badanie przedmiotowe przeprowadzono w styczniu 1975 roku. Stwierdzono znacz­ne powiększenie brzucha. Brzuch był twardy, wypełniony masami nowotworowy­mi, zwłaszcza po stronie lewej. Cała moszna, aż do więzadła pachwinowego, wy­pełniona była raczej masami nowotworowymi. Badanie radiologiczne klatki pier­siowej uwidoczniło prawidłową przejrzystość miąższu płucnego. Przepona po stronie lewej wysoko ustawiona, po prawej posiada wielokoliste zarysy. Badanie radiologiczne jamy brzusznej z doustnym podaniem środka cieniującego ujawniło obraz olbrzymiej, nieprawidłowej masy wypełniającej prawie całą jamę. brzuszną i przemieszczającej jelita na stronę prawą ku dołowi. Dodatkowo stwier­dzono krótki przełyk i przepuklinę jego rozworu. Wobec dużego zaawansowania choroby nowotworowej i złego stanu ogólnego chorego zakwalifikowano do le­czenia objawowego. Zmarł w dziesięć i pół miesiąca po operacji.

Omówienie

Tłuszczako-mięsak jest nowotworem bardzo złośliwym i rzadko spo­tykanym w obrębie powrózka nasiennego. W ciągu 13 lat w Oddziale Chirurgicznym ZOZ w Ostrowi Mazowieckiej na ogólną liczbę 16188 leczonych chorych spotkano tylko jeden przypadek takiego nowotworu. Według podziału Shumana był to tłuszczako-mięsak zróżnicowany. Bio­rąc pod uwagę stosunkowo długi czas trwania choroby można przypu­szczać, że pierwotną zmianą był łagodny tłuszczak, który wtórnie, być może pod wpływem urazu, uległ zezłośliwieniu. Za formą dojrzałą no­wotworu przemawia stosunkowo niewielka ilość komórek neoplazmatycz-nych w badanym histologicznie preparacie oraz brak przerzutów w płu­cach. Przypuszczać należy, że stwierdzane badaniem przedmiotowym na miesiąc przed śmiercią masy guzowate w obrębie jamy brzusznej były tkanką szerzącego się nowotworu przez ciągłość oraz przerzuty nowo­tworowe do węzłów chłonnych w przestrzeni zaotrzewnowej. Olbrzymi rozrost guza doprowadził do wyniszczenia chorego, wywierał ucisk na naczynia biodrowe i doprowadził do obrzęku kończyn dolnych. Biorąc pod uwagę trudności w ocenie złośliwości nowotworu, w każdym przy­padku guza moszny wskazane jest wykonanie doraźnego badania hi-sto-patologicznego. Być może, że wykonanie doszczętnej operacji, to jest wtórne usunięcie jądra wraz z zaotrzewnowymi węzłami chłonnymi, zapobiegłoby wystąpieniu wznowy nowotworu. Na zaproponowany po­wtórny zabieg operacyjny chory nie wyraził jednak zgody.

piśmiennictwo

  1. Anderson W. A. D.: Patologia ogólna. T. I. PZWL. Warszawa 1966.
  2. Alter J.: Przypadek tłuszczako-mięsaka powrózka nasiennego. Pol. Przeg. Chir., 1976, 48, 2a, 297—300.
  3. Juan A. del Regato, Lauren V. Ackerman: Nowotwo­ry. PZWL, Warszawa 1967.
  4. Krzeski T., Starzyński St.: Tłuszczak powrózka nasiennego. Pol. Tyg. Lek., 1965, XX, 15, 534—536.
  5. Wesołowski St.: Urologia, T. II, PZWL, Warszawa 1959.
  6. Wróbel S., Steinmetz L.: Mięśniak prążkowany mięsakowy powrózka nasiennego. Pol. Przeg. Chir., 1976, 48, 273—275.
  7. Zieliński J.: Onkologia Urologiczna. PZWL, Warszawa 1977.

adres autorów

Klinika Urologiczna CMKP
ul. Czerniakowska 231
00-416 War­szaw.