PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

KOD: 8.4 - Późne przerzuty w bliźnie pooperacyjnej po częściowej resekcji pęcherza z powodu raka pęcherza moczowego
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2006/59/Suplement 1.

autorzy

Jacek Przybyła, Paweł Wędzikowski, Marek Sosnowski
I Klinika Urologii UM w Łodzi

streszczenie

Wprowadzenie. Masywne krwawienia z pęcherza moczowego rzadko wymagają ich operacyjnego opanowania poprzez otwarcie pęcherza. Wśród najczęstszych przyczyn krwotoku, oprócz urazu pęcherza, może być nowotwór stercza lub pęcherza.
Cel pracy. Celem pracy jest przedstawienie odległych powikłań po wykonanej częściowej resekcji pęcherza z powodu krwotoku z raka pęcherza.
Materiał i metody. Przedstawiamy dwóch chorych u których poza kliniką wykonano częściową resekcję pęcherza wraz z guzem z powodu masywnych krwawień, których nie udało się opanować zachowawczo, ani na drodze zabiegu przezcewkowego. W dalszym przebiegu choroby dochodziło kilkakrotnie do wznowy raka w pęcherzu moczowym z progresją z pT1G1 do pT1G2. Wdrożono leczenie za pomocą elektroresekcji przezcewkowej oraz instylacji dopęcherzowej BCG. Po 14 latach u pierwszego chorego (po 16 latach u drugiego) od pierwotnego zabiegu rozpoznano klinicznie guz w powłokach brzusznych w bliźnie po częściowej resekcji. U obu chorych wykonano tomografię komputerową jamy brzusznej, która potwierdziła obecność zmian. Chorzy nie zgodzili się na usunięcie pęcherza moczowego. Dokonano wycięcia guza powłok z jednoczasowym zaopatrzeniem rany w siatkę przepuklinową. Chorych poddano chemioterapii systemowej.
Wyniki. W usuniętym guzie stwierdzono histopatologicznie raka przejściowokomórkowego. Sześć miesięcy po zabiegach nie wystąpiła wznowa miejscowa ani przepuklina pooperacyjna. Chorzy pozostają pod dalszą obserwację.
Wnioski. Częściowa resekcja pęcherza z powodu raka pęcherza moczowego jest metodą leczenia, którą coraz rzadziej stosuje się z powodu częstych nawrotów oraz dużego ryzyka wszczepiania komórek raka w ranę. Chory pozbawiony jest wtedy możliwości całkowitego wyleczenia z choroby nowotworowej. Obie formy raka pęcherza - powierzchowna i naciekająca - obciążone są ryzykiem wszczepienia komórek nowotworowych w bliznę, jeśli zastosuje się częściową resekcję pęcherza. Zmiany w bliźnie mogą się pojawić nawet po kilkunastu latach.