PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

LATE RESULTS OF TREATMENT OF BLADDER EXSTROPHY BY URINARY DIVERSION INTO THE SIGMOID AND PARTLY ISOLATED RECTAL SEGMENT
Article published in Urologia Polska 1984/37/3.

authors

Zbigniew Piasecki, Maciej Augustyn
Z Katedry i Kliniki Urologii AM w Krakowie Kierownik: prof. zw. dr med. J. Leńko

summary

The results of Control investigations were compared in 3 patients with congeni­tal bladder extrophy. Two of them were treated with urinary diversion into the sigmoid and one had this diversion created into a partly isolated rectal segment. The investigations were done tens of years after the operations. In one patient nor­malization of the indices of acid-base equili'brium was obtained after 5 das of treatment.

references

  1. 1. Boeminghaus H.: Harnableitung in den Darm. Ureterosigmoidostomie und Darm-Ersatzblasenbildung. Thieme, Stuttgart, 1976. ? 2. Ecke M., Muller G. W.: Zur Entwicklung von Sigmakarzinomen mach Ureterosigmoidostomie. Z. Urol., 1977, 70, 391. ? 3. Kryński L.: O leczeniu wynicowania pęcherza moczowego (ectopia vesicae). Przeg. Lek., 1895, XXXIV, 46, 649. ? 4. Laskownicki S.: 5 przypadków wszczepienia moczowodów do kiszki grubej. Pol. Przeg. Chir., 1931, X, 4, 452. ? 5. Lowsley O. S., Johnson T. H.: A new operation for creation of an artificial blad­der with voluntary Control of urinae and feces. J. Urol., 1955, 73, 83. ? 6. Micha­łowski E., Modelski W.: Die transeolonische Ureter-Darmanastomose. Urol. Int 1957, 4, 9. ? 7. Michałowski E., Modelski W.: Die Hydronephrose nach Ureterosigmoidostomie und ihre operative Behandlung. Urol. Int., 1961, 11, 96. ? 8. Model­
  2. ski W.: The transplantation of the ureter into the partially excluded rectum. J.
  3. Urol., 1962, 87, 122. ? 9. Modelski W.: Odprowadzenie moczu do całkowicie i czę­
  4. ściowo wyłączonych odcinków jelita w warunkach doświadczalnych i klinicznych.
  5. Folia Med. Crac, 1961, III, 1. ? 10. Rummelhardt., S Donner G.: Langzeitbeotoachtun-
  6. gen nach Harnableitung in den mchtausgeschalteten Dickdarm. Z. Urol. Nephrol.,
  7. 1983, 76, 561.
  8. 11. Rutkowski J.: Przypadek wynicowania pęcherza moczowego operowany odmianą sposobu Coffeya. Pol. Przeg. Chir., 1937, XVI, 5, 1075. ? 12. Sztaba R.: Odległe wyniki zespolenia moczowodowo-esiczego w wynicowaniu pęcherza u dzieci. Pam. VII. Konf. Nauk Sekcji Chir. Dziec. Pol. Tow. Chir., Poznań, 1963, 233. ? 13. Whisenand J. M., Moore W.: Hydrodynamics of upper urinary tract after mu-cosal ureterosigmoidostomy, case report. J. Urol., 1951, 65, 564. ? 14. Wojewski A.: Zaburzenia gospodarki elektrolitów krwi po wszczepieniu moczowodów do esicy. Pol. Tyg. Lek., 1961, 16, 1801.